Leveringen - 66988-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Kamp-Lintfort: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2019/S 030-066988

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
Friedrich-Heinrich-Allee 130
Kamp-Lintfort
47475
Duitsland
Contactpersoon: Tobias Dinter
E-mail: Tobias.dinter@krzn.de
NUTS-code: DEA

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.krzn.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenvereinbarung HaSo2018

Referentienummer: 2018-500039
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Das KRZN beabsichtigt 5 Rahmenvereinbarungen über die Lieferung und ggfs. die Serviceleistung für IT-Komponenten und Software gemäß der Leistungsverzeichnisse abzuschließen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 12 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hardware

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rahmenvereinbarung Beschaffung Hard- und Software

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Leistungskriterien / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MS-Software

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rahmenvertrag Beschaffung von Microsoft-Lizenzen

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Leistungskriterien / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

VMware

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rahmenvertrag Beschaffung der Virtualisierungs-Software VMware

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Leistungskriterium / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Netzwerkkomponenten

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rahmenvertrag Beschaffung von Netzwerk-Komponenten

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Leistungskriterien / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Smart Boards

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rahmenvertrag Beschaffung von Smart Boards

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Leistungskriterien / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 135-307697
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: X-KRZN-2018-0004
Perceel nr.: 1
Benaming:

Hardware

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Computacenter AG & Co oHG
Ratingen
40882
Duitsland
NUTS-code: DEA
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 357 292.69 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Rheinland bei der Bezirksregierung Köln – Spruchkörper Düsseldorf über Bezirksregierung Düsseldorf
Am Bonneshof 35
Düsseldorf
40474
Duitsland
Telefoon: +49 2211473055
E-mail: poststelle@bezreg-duesseldorf.nrw.de
Fax: +49 2211472891

Internetadres: http://www.brd.nrw.de/organisation/vergabekammer/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Vergabekammer Rheinland bei der Bezirksregierung Köln – Spruchkörper Düsseldorf über Bezirksregierung Düsseldorf
Am Bonneshof 35
Düsseldorf
40474
Duitsland
Telefoon: +49 2211473055
E-mail: poststelle@bezreg-duesseldorf.nrw.de
Fax: +49 2211472891

Internetadres: http://www.brd.nrw.de/organisation/vergabekammer/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019