Leveringen - 66989-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Bulgarije-Blagoevgrad: Keukengerei

2019/S 030-066989

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Obshtina Blagoevgrad
000024695
pl. Georgi Izmirliev No. 1
Blagoevgrad
2700
Bulgarije
Contactpersoon: Silviya Mihaylova — starshi yuriskonsult v otdel OP
Telefoon: +359 0892091709
E-mail: skoleva@blgmun.com
Fax: +359 73884451
NUTS-code: BG413

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.blgmun.com

Adres van het kopersprofiel: https://blagoevgrad.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=CcU3jJxTmBM%3d

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка на кухненска посуда, чаршафи, калъфки, завивки във връзка с реализацията на проект „Резидентни услуги за деца и младежи“, административен договор... Продължава в раздел II.1.4) „Кратко описание“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39221100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

№ BG16RFOP001-5.001.-0051-C01/2.5.2018 г., приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г.“

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 450.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39221100
39512100
39512400
39512500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG413
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Благоевград

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Участникът, определен за изпълнител, следва да извърши дейности по доставка на кухненска посуда, чаршафи, калъфки, завивки във връзка с изпълнение на проект „Резидентни услуги за деца и младежи“, административен договор № BG16RFOP001-5.001.-0051-C01/2.5.2018 г. съгласно одобрена техническа спецификация за сгради, предназначени за Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21=годишна възраст и за Преходно жилище за деца от 15 до 18=годишна възраст.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Съвместимост на предлаганото оборудване и обзавеждане с изискванията на възложителя и технологична последователност на изпълнението / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Срок за доставка на оборудване / Weging: 30
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Проект „Резидентни услуги за деца и младежи”, Административен договор № BG16RFOP001-5.001.-0051-C01/02.05.2018 г., Продължава в Раздел 2.14) Допълнителна информация

II.2.14)Nadere inlichtingen

Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een openbare procedure
Verklaring:

С реш-е № РП-41/29.6.2018 г. на кмета на община Благоевград е обявена открита процедура с предмет „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване във връзка с реализацията на проект „Резидентни услуги за деца и младежи“, адм. д-р № BG16RFOP001-5.001.-0051-C01/2.5.2018 г., приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-5.001„Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-—2020 г. по обособени позиции: ОП 1 „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване“, ОП 2 „Доставка на кухненска посуда, чаршафи, калъфки, завивки, запазена на основание чл. 12 от ЗОП“, поръчка № 00109-2018-0035.

С реш-е № ПП-00-20/14.11.2018 г. на осн-е чл. 22, ал. 1, т. 8 и чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП и във връзка с доклад, утвърден от възложителя на 14.11.2018 г., откритата процедура в частта по ОП № 2 е прекратена, тъй като всички оферти са неподходящи.

Видно от изложеното, в реш-то за прекратяване на обществената поръчка в частта по ОП 2 „Доставка на кухненска посуда, чаршафи, калъфки, завивки, запазена на основание чл. 12 от ЗОП“ единствената подадена оферта, която не е специализирано предприятие по чл. 12 от ЗОП не отговаря на предварително обявените усл-я от възложителя и на осн-е чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП е отстранена от участие в настоящата обществена поръчка. Поръчка № 00109-2018-0035 в частта по ОП 2 „Доставка на кухненска посуда, чаршафи, калъфки, завивки, запазена на основание чл. 12 от ЗОП“ е запазена, предназначена за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение на осн-е чл. 12 от ЗОП.

Видно от регистъра по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП, специализирани предприятия по чл. 12 от ЗОП не са подали оферти за участие в общ-та поръчка, поради което за участие в наст. общ. поръчка ще бъде поканен уч-к, който не е лице по чл. 12 от ЗОП.

Предвид горното и на осн-е чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП Общ. Бл-д обявява процедура на дог-не без предв-но обявление, тъй като откритата процедура е прек-на на осн-е чл. 110, ал. 1, т. 2 и първ-но обявените усл-я не са същ-но променени.

Съобразно направените разчети и предвиждания за изп-е на проекти с бенефициент Общ. Бл-д по ОП „Региони в растеж“ 2014—2020 г. и финансиране от собствения бюджет на община Бл-д макс. фин. ресурс за изп-е на доставката, предмет на поръчката, е в размер на 2 500,00 (две хиляди и петстотин) BGN или 3 000,00 (три хиляди) BGN с ДДС.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 98-00-26
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Делен-А ЕООД
200553800
ул. Генерал Тодоров № 12, ет. 4, ап. 13
Благоевград
2700
Bulgarije
Telefoon: +359 893649904
E-mail: delen_a@abv.bg
Fax: +359 893649904
NUTS-code: BG413

Internetadres: http://.............

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 500.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 450.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5, буква „а“ от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от: публикуването на: решенията за провеждане на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8—10 и 13.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019