Leveringen - 66992-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Finland-Jyväskylä: Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren

2019/S 030-066992

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
0208201-1
PL 472
Jyväskylä
40101
Finland
Contactpersoon: Pekka Maltamo
Telefoon: +358 403416373
E-mail: pekka.maltamo@gradia.fi
NUTS-code: FI193

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gradia.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian henkilökunnan ja opiskelijoiden huomiotyövaatteet, turvajalkineet ja turvavarusteet

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä pyytää tarjouksia eri toimipisteissä Jyväskylässä, Jämsässä ja Lievestuoreella olevien opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön tulevista työvaatteista sisältäen huomiovaatteet, muut työvaatteet, turvajalkineet ja henkilökohtaiset suojaimet. Hankintailmoituksen kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit ja liitteessä 2 esitetyt määrät perustuvat vuoden 2018 opiskelija- ja henkilökuntamääriin. Määrät vaihtelevat vuosittain eikä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä sitoudu vähimmäishankintamääriin.

Hankinta on jaettu viiteen (5) tuoteryhmään ja sopimukset tehdään tuoteryhmittäin palvelutuottajien kanssa ajalle 1.1.2019–31.12.2020 sekä kahdelle (2) optiovuodelle 2021 ja 2022. Optioista sovitaan erikseen.

Hankinta tehdään julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaisesti. Hankinnassa noudatetaan avointa menettelyä. Tarjous tulee tehdä suomen kielellä ja se on sitova.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 445 028.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tuoteryhmä 1. Opiskelijat ja henkilökunta, työvaatteet

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI193
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jyväskylä, Jämsä ja Lievestuore

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä pyytää tarjouksia eri toimipisteissä Jyväskylässä, Jämsässä ja Lievestuoreella olevien opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön tulevista pääosin näkyvistä huomiotyövaatteista.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Laatu / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Kaksi (2) optiovuotta 2021–2022.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tuoteryhmä 2: Metsäopiskelijat, työvaatteet ja kengät

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI193
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jämsä

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä pyytää tarjouksia pääosin Jämsässä opiskelevien opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön tulevista metsurin työvaatteista sisältäen työvaatteet ja turvajalkineet.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Kaksi (2) optiovuotta 2021–2022.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tuoteryhmä 3: Henkilökunta, työvaatteet

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI193
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jyväskylä, Jämsä ja Lievestuore

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä pyytää tarjouksia eri toimipisteissä Jyväskylässä, Jämsässä ja Lievestuoreella työskentelevän henkilökunnan käyttöön tulevista työvaatteista sisältäen näkyvät huomiovaatteet ja muut työvaatteet.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Laatu / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Kaksi (2) optiovuotta 2021–2022.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tuoteryhmä 4: Suojajalkineet

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18830000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI193
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jyväskylä, Jämsä ja Lievestuore

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä pyytää tarjouksia eri toimipisteissä Jyväskylässä, Jämsässä ja Lievestuoreella olevien opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön tulevista erilaisista turvajalkineista.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Kaksi (2) optiovuotta 2021–2022.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tuoteryhmä 5: Henkilökohtaiset suojaimet

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI193
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jyväskylä, Jämsä ja Lievestuore

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä pyytää tarjouksia eri toimipisteissä Jyväskylässä, Jämsässä ja Lievestuoreella olevien opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön tulevista henkilökohtaisista suojaimista.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Kaksi (2) optiovuotta 2021–2022

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 118-267746
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Tuoteryhmä 1. Opiskelijat ja henkilökunta, työvaatteet

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ats Oy Atex
0881651-4
Porvoo
Finland
NUTS-code: FI1C
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 264 144.00 EUR / Hoogste offerte: 383 028.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Tuoteryhmä 2: Metsäopiskelijat, työvaatteet ja kengät

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Mondo Workwear Oy
2885150-1
Jyväskylä
Finland
NUTS-code: FI193
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 49 612.00 EUR / Hoogste offerte: 109 252.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Tuoteryhmä 3: Henkilökunta, työvaatteet

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Suomen Brodeeraus Oy
1495635-3
Jyväskylä
Finland
NUTS-code: FI193
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 27 396.00 EUR / Hoogste offerte: 53 364.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Tuoteryhmä 4: Suojajalkineet

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ats Oy Atex
0881651-4
Porvoo
Finland
NUTS-code: FI1C
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 91 200.00 EUR / Hoogste offerte: 249 440.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Tuoteryhmä 5: Henkilökohtaiset suojaimet

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Mondo Workwear Oy
2885150-1
Jyväskylä
Finland
NUTS-code: FI193
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 12 676.00 EUR / Hoogste offerte: 36 812.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/02/2019