Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć

Roba - 670139-2021

28/12/2021    S252

Hrvatska-Marina: Rasvjetni sustavi

2021/S 252-670139

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OPĆINA MARINA
Nacionalni registracijski broj: 84238675791
Poštanska adresa: ANTE RUDANA 47
Mjesto: MARINA
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21222
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Nedjeljko Kegalj
E-pošta: tajnica@marina.hr
Telefon: +385 21889088
Telefaks: +385 21796541
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.marina.hr
Adresa profila kupca: www.marina.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Energetska obnova sustava javne rasvjete

Referentni broj: VN-1/21
II.1.2)Glavna CPV oznaka
31527260 Rasvjetni sustavi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Energetska obnova sustava javne rasvjete općine Marina

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 4 758 812.26 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
31527260 Rasvjetni sustavi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Općina Marina

II.2.4)Opis nabave:

Energetska obnova sustava javne rasvjete općine Marina

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Prema DON-u / Ponder: Prema DON-u
Kriterij troška - Naziv: Prema Don-u / Ponder: Prema DON-u
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 031-076747
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Energetska obnova sustava javne rasvjete

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
02/12/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Omega software d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 40102169932
Poštanska adresa: Kamenarka 37
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10010
Država: Hrvatska
E-pošta: odjelprodaje@omega-software.hr
Telefon: +385 16659780
Telefaks: +385 16659793
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Grenke Hrvatska d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 44115087893
Poštanska adresa: Avenija Većeslava Holjevca 40
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 5 300 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 4 758 812.26 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, od dana:

1.objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj navedenoj fazi postupka gubi pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka na prethodnu fazu

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/12/2021