Leveringen - 67022-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Nederland-Oldebroek: Afval- en vuilcontainers en bakken

2019/S 030-067022

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 018-037736)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gemeente Oldebroek
Raadhuisplein 1
Oldebroek
8096 CP
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum CBP
E-mail: kenniscentrum@cbp.nl
NUTS-code: NL22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.oldebroek.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe - Europees openbare aanbesteding Levering minicontainers gemeente Ermelo

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928480
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Ermelo wenst een overeenkomst af te sluiten voor de levering van minicontainers.

Het leveren van minicontainers voor de gemeente Ermelo zal ca. 20 000 stuks bedragen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 018-037736

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 18/02/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 04/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 18/02/2019
Plaatselijke tijd: 11:15
Te lezen:
Datum: 04/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:15
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 18/05/2019
Te lezen:
Datum: 02/06/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Per abuis is de verkeerde planning opgenomen in de offerteaanvraag. De planning wordt hierbij gerectificeerd. De juiste data zijn aangepast in ABK en treft u tevens aan in de Nota van Inlichtingen.