Leveringen - 67026-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slowakije-Komárno: Medische apparatuur

2019/S 030-067026

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 218-498401)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Nemocnica Komárno s. r. o.
50828371
Mederčská
Komárno
945 05
Slovakije
Contactpersoon: Marek Havaš
Telefoon: +421 221025897
E-mail: komarno@tenders.sk
NUTS-code: SK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.nemocnicakomarno.sk/index.html

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia

Referentienummer: N.KMRN/2018/02/T
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom verejného obstarávania je dodanie zdravotníckej techniky, zariadení a vybavení. Predmet zákazky je rozdelený na 8 častí. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohach.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 218-498401

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
In plaats van:
Datum: 15/02/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 01/03/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmienky na otváranie ponúk
In plaats van:
Datum: 18/02/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 04/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: