Leveringen - 67046-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Litomyšl: Koeluitrusting

2019/S 030-067046

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 010-018162)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Město Litomyšl
00276944
Bří Šťastných 1000
Litomyšl
570 01
Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Pavlína Pitrmucová
Telefoon: +420 494531538
E-mail: verejnezakazky@dabona.eu
NUTS-code: CZ053

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.litomysl.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.litomysl.cz/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rekonstrukce strojovny zimního stadionu v Litomyšli za účelem snížení množství chladiva R 717

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42513200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky je modernizace technologického zařízení v původní strojovně chlazení – rekonstrukce chladícího zařízení. Veškeré strojní zařízení ve strojovně chlazení a v přilehlém venkovním prostoru bude demontováno a nahrazeno novým. Odpařovací kondenzátory, umístěné na střeše strojovny budou odstraněny bez náhrady. Nová kompresorová soustrojí (2 ks) budou instalována v místě původních. Vedle strojovny chlazení, ve venkovním prostoru bude instalována nová chladící věž.

Stavební objekt bude zachován původní. Nebude prováděna žádná přístavba ani nástavba k původní stavbě. Z hlediska stavebních činnosti se jedná o drobné stavební úpravy a práce související s výměnou technologie chlazení. Upraveny budou základové bloky kompresorů chlazení a nášlapná část podlahy strojovny. Nově budou zakryty podlahové kanály. Bude provedena výměna oken. Stávající ocelová vrata v severním průčelí objektu budou zazděna. Nové dvoukřídlové dveře budou provedeny ve východním průčelí objektu.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 010-018162

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 20/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 26/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 20/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:01
Te lezen:
Datum: 26/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:01
VII.2)Overige nadere inlichtingen: