Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 670527-2021

Submission deadline has been amended by:  44614-2022
28/12/2021    S252

Magyarország-Békéscsaba: Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások

2021/S 252-670527

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15725369204
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Wittmann László
E-mail: wittmann@bekescsaba.hu
Telefon: +36 66523869
Fax: +36 66523804
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://bekescsaba.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001639322021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001639322021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Békéscsabai repülőtér fejlesztése - tervezés

Hivatkozási szám: EKR001639322021
II.1.2)Fő CPV-kód
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Békéscsabai repülőtér fejlesztése - tervezés

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Békéscsabai repülőtér fejlesztése - tervezés

Az elkészült fejlesztési koncepció és előzetes megvalósíthatósági tanulmány alapján a tervezett beruházásra vonatkozó alábbi feladatokat kell elvégezni:

Részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése

Engedélyezési tervek elkészítése, engedélyezési feladatok ellátása

Kiviteli tervek teljes körű elkészítése

Társadalmasítási feladatok ellátása

Főbb jellemző mennyiségek:

Repülőtéri futópálya előirányzott alapterülete 112 500 m2

Utasterminál előirányzott alapterülete 1 000 m2

A beruházás közmű- és közúti kapcsolódásainak tervezése

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: M.1.A. szerinti szakember minimumot meghaladó többlettapasztalata légiközlekedési létesítmények tervezése területén (0-36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: M.1.A. szerinti minimum feltételeknek megfelelő, a teljesítésbe bevont szakemberek megajánlott többletlétszáma (0-2 fő) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Szakmai koncepció minősége (az előre megadott objektív szempontok szerint) / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 800
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pontban megadott határidőt naptári napokban kell érteni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,

akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8.; 10., 12-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik:

I. ajánlatban:

Ajánlattevő ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

- a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési

dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),

- ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),

- továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés);

II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):

- az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § és 10. §, valamint a 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64.§-ára és a Kbt. 69. § (11a) bekezdésben foglaltakra.

Az ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 8. § (1) alapján az alkalmasság vizsgálata körében a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód:

P.1. A 321/2015. (X .30.) K.r. 19. § (1) bek c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (Közlekedési létesítmények komplex tervezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat.

P.2. A 321/2015. (X .30.) K.r. 19. § (1) bek c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított -árbevételéről a nyilatkozatát.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben

P.1. Az ajánlattevő nyilatkozata alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (Közlekedési létesítmények komplex tervezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el az 500 000 000 HUF-ot.

P.2. Az ajánlattevő nyilatkozata alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a 750 000 000 HUF-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód:

M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése,

képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

M.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése. (kilenc éven belül megkezdett és hat éven belül teljesített szolgáltatásokat vizsgál az ajánlatkérő)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben

M.1. Nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberekkel:

(Ugyanazon szakember csak egy alkalmassági feltételnek való megfelelés érdekében mutatható be.)

A) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. rész, 11. pont szerinti (betűjele: KÉ-L, vagy hatályos átsorolás előtti) tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;

B) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. rész, 2. pont szerinti (betűjele: É, vagy hatályos átsorolás előtti) tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;

C) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. rész, 19. pont szerinti (betűjele: VZ-TEL, vagy hatályos átsorolás előtti) tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;

D) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. rész, 27. pont szerinti (betűjele: EN-ME, vagy hatályos átsorolás előtti) tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;

E) 1 fő szakember, aki környezetvédelmi szakértői jogosultsággal rendelkezik (SZKV1.1 vagy SZKV1.2 vagy SZKV1.3 vagy SZKV 1.4)

F) 1 fő felsőfokú végzettségű KÖZGAZDÁSZ szakember, aki minimum 3 év szakmai tapasztalattal rendelkezik megvalósíthatósági tanulmányok készítése területén.

M.2. Nem rendelkezik az alábbi, legalább engedélyes szintű tervezésre vonatkozó referenciákkal :

(Több szerződés teljesítéséből is bemutatható)

- Minimum 80 000 m2 repülőtéri burkolat (futópálya, gurulóút vagy forgalmi előtér) felújításának vagy építésének a tervezése,

- minimum 750 m2 közösségi közlekedési funkciót betöltő épület tervezése, közmű- és közúti kapcsolódás tervezésével.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Fizetési feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint.

Előleg: a szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül, a teljes tervezési díj 30 %-ának megfelelő összegben.

Első részszámla: az előzetes részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítését és a Megrendelő általi írásos jóváhagyását követően nyújtható be a teljes tervezési díj 20 %-ának megfelelő összegben.

Második részszámla: az engedélyezési terv elkészítése és a Megrendelő általi elfogadását követően nyújtható be a teljes tervezési díj 35 %-ának megfelelő összegben.

Harmadik részszámla: A kiviteli terv és költségvetések elkészítése és a Megrendelő általi elfogadása, valamint a szerződésben foglalt valamennyi további, ehhez a fázishoz kapcsolódó feladat elvégzése után nyújtható be a teljes tervezési díj 35 %-ának megfelelő összegben. Az előleg teljes összege a harmadik részszámlában kerül elszámolásra.

Végszámla: a társadalmasítási feladatok lezárása, a kiviteli terv társadalmasítása után nyújtható be a teljes tervezési díj 10 %-ának megfelelő összegben.

A kifizetéssel kapcsolatos releváns szabályokat tartalmaznak a Kbt. 135. §-a és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései.

A részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 24/01/2022
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24/01/2022
Helyi idő: 12:00
Hely:

24/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. §-a az irányadó.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

24/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. §-a az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A részajánlattétel kizárásának indokai:

A beszerzés természete nem teszi lehetővé a részekre bontást, figyelemmel arra, hogy a teljesítés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek és nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető lenne. A beszerzés tárgyát képező feladatok ellátása egy egységes építési beruházáshoz kapcsolódik, amely mind műszaki, szakmai, mind gazdasági, pénzügyi és elszámolhatósági szempontból egy egységet képeznek.

2. Az eljárásban való részvétel ajálati biztosíték fizetéséhez kötött. Ennek mértéke: 10 000 000 HUF. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig „Békéscsabai repülőtér fejlesztése - tervezés - ajánlati biztosíték” közlemény feltüntetésével, az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11733003-15345008-00000000 számú számlájára kell befizetni vagy átutalni. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdésének megfelelően teljesíthető. További információk a közbeszerzési dokumentumokban.

3. Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

4. A felhívásban előírt alkalmassági feltétel és ennek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

5. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a gazdálkodó szervezet létrehozását.

6. Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.

7. Ajánlatkérő nevében eljár: Beleznai Róbert felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 5700 Gyula, Klapka u. 23, Tel.: +36205034064; E-mail: alltender2@gmail . com, Lajstromszám: 00501; Dr. Szathmáry Péter felelős akkreditált közbeszerzési

szaktanácsadó 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13. Tel/ fax: 06-66/444-568 E-mail:drszathmary@t-online.hu Lajstromszáma: 00432

8. Az ajánlatot a Kbt. 40.§ (1) bekezdésének előírásai szerint, elektronikus formában kell elkészíteni és az EKR rendszerben kell benyújtani.

9. Az ajánlathoz csatolandó nyilatkozatok iratok, dokumentumok vonatkozásában - a Kbt. 41.§/B (2) bek. szerinti - pdf formátumot szükséges használni, amennyiben más formátum nincs előírva.

10. A Kbt. 73. § (4) bekezdése értelmében az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.

11. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.

12. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

13. Az értékelési részszempontonként adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 100 pont. A pontozás módszere: 1. Ár szempont: fordított arányosítás, Minőségi részszempontok: egyenes arányosítás a Közbeszerzési dokumentumok szerint. A Kbt. 77. § (1) alapján a minőségi részszempont esetében az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad ajánlatkérő: 1. minőségi kritérium esetében: 36 hónap, 2. minőségi kritérium esetében: 2 fő.

Ajánlatkérő a megadott számokat helyettesíti be a képletbe akkor is, ha ennél kedvezőbb ajánlat érkezik. Az értékelési módszer részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumokban található.

14. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben az

alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad (nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).

Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a jelen pontban hivatkozott jogszabály hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat

alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.

15. Amennyiben el nem bírált módosítás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként

nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)].

16. A felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok közötti esetleges ellentmondás esetén a felhívás az irányadó.

17. Feltételes eljárás

A 1872/2020. (XII. 2.) Korm. határozatban a Kormány elrendelte többek között a békéscsabai repülőtér fejlesztése megvalósításának előkészítését, melynek részét képezik a jelen közbeszerzési eljárásban meghatározott feladatok is.

Ajánlatkérő a szerződés megkötését követően kezdeményezi a Kormánynál, hogy a Kormányhatározat vagy azzal egyenértékű döntés szülessen, amely alapján a szerződés finanszírozására biztosítottá válik és Támogatói okirat vagy azzal egyenértékű dokumentum kiállításra kerüljön.

A fentiekre tekintettel a Kbt. 135. § (12) alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés

hatálybalépésének feltétele, hogy Támogatói okirat vagy azzal egyenértékű dokumentum kiállításra kerüljön. A szerződés

hatálybalépésének a napja a támogató okirat vagy azzal egyenértékű dokumentum kiállításra kerüljön. A szerződés hatálybalépésének a napja a támogató okirat vagy azzal egyenértékű dokumentum hatálybalépésről a Nyertes Ajánlattevő részére az Ajánlatkérő által küldött tájékoztatás napja.

18. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a felelősségbiztosítással kapcsolatos elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok (szerződéstervezet) tartalmazzák..

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/12/2021