Leveringen - 67055-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slovenië-Ljubljana: Analysatoren

2019/S 030-067055

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 248-572634)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
5053960000
Šlajmerjeva ulica 6
Ljubljana
1000
Slovenië
Contactpersoon: Peter Kavčič
Telefoon: +386 15438202
E-mail: peter.kavcic@ztm.si
Fax: +386 15438288
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ztm.si

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Najem imunohematoloških analizatorjev za testiranje z reagenti, potrošnim materialom in vzdrževanjem

Referentienummer: JN 25/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38434000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet javnega naročila je najem imunohematoloških analizatorjev za testiranje z reagenti, potrošnim materialom, skupaj z vzdrževanjem po zahtevah naročnika ter skladno s pravili vzdrževanja proizvajalca, na podlagi katerih ta zagotavlja pravilno delovanje aparata.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 248-572634

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 18/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 25/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 18/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 25/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj
In plaats van:
Datum: 07/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 14/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: