Leveringen - 67057-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slovenië-Ljubljana: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2019/S 030-067057

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 008-013762)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ministrstvo za zdravje
5030544000
Štefanova ulica 5
Ljubljana
1000
Slovenië
Contactpersoon: Ana Gruden
Telefoon: +386 14786060
E-mail: ana.gruden@gov.si
Fax: +386 14786058
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mz.gov.si

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Umestitev novega koronarografskega aparata s pripadajočo opremo v nove prostore Oddelka za kardiologijo in angiologijo

Referentienummer: 4110-96/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet javnega naročila je nabava in umestitev novega koronarografskega aparata s pripadajočo opremo v nove prostore Oddelka za kardiologijo in angiologijo v UKC MB.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 008-013762

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 15/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:05
Te lezen:
Datum: 04/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:05
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 15/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 04/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj
In plaats van:
Datum: 31/01/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 15/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Naročnik v objavo posreduje čistopis dokumentacije. Spremembe v splošnem delu dokumentacije so označene z rdečo barvo. Dodatno objavlja še spremenjeno Projektno nalogo in Specifikacijo zahtev, ki vsebuje usklajene zahteve. Objavlja tudi nov obrazec 1- ponudba ter čistopis popisov oz. ponudbenega predračuna. Ponudniki morajo ponudbe oddati na novem obrazcu. Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/296559/UKC_MARIBOR_KORONAROGRAF_ČISTOPIS.zip