Bygge og anlæg - 67061-2023

01/02/2023    S23

Danmark-København: Arbejder i forbindelse med anlæg af jernbaner og kabelbaner

2023/S 023-067061

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Damir Memic
E-mail: XDMIC@BANE.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Sporfornyelsesprojektet Slagelse - Korsør

Sagsnr.: NFSP0541
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45234000 Arbejder i forbindelse med anlæg af jernbaner og kabelbaner
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

I overensstemmelse med reglerne i forsyningsvirksomhedsdirektivet og i henhold til kvalifikationsordning for entreprenører, jf. udbudsbekendtgørelse 2016/S 240-437945, har Banedanmark gennemført et udbud af tre kontrakter i forbindelse med sporfornyelsesprojektet Slagelse – Korsør. • Delaftale 1: Slagelse – Korsør Sporfornyelse 2023 • Delaftale 2: Slagelse – Korsør Sporfornyelse 2024 • Delaftale 3: Slagelse – Korsør Sikring og kørestrømsarbejder (2023-2024)

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 17 924 893 700.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1: Slagelse – Korsør Sporfornyelse 2023

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
50225000 Vedligeholdelse af jernbanespor
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

NFSP0541 Sg-Kø omfatter en sporfornyelse i 2023 mellem Slagelse og Korsør

stationer. Hverken Slagelse eller Korsør Station er inkluderet i projektet.

Sporfornyelsen omfatter den ca. 13 kilometer dobbeltsporede bane fra km 94,2 vest

for Slagelse til km 106,8 ved infrastrukturgrænsen til Sund & Bælt (S&B).

Herudover er der lidt under 1 kilometer dobbeltspor fra infrastrukturgrænsen km 106,8

til km 107,6 lige før første sporskifte ved Korsør Station.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2: Slagelse – Korsør Sporfornyelse 2024

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
50225000 Vedligeholdelse af jernbanespor
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der blev ikke modtaget tilbud på delaftale 2.

II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 3: Slagelse – Korsør Sikring og kørestrømsarbejder (2023-2024)

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
50225000 Vedligeholdelse af jernbanespor
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Sikring: I forbindelse med udførelse af sporombygningen mellem Slagelse og Korsør, skal alle spornære objekter i det berørte sporombygningsområde de- og genmonteres samt afprøves. Kørestrøm: Der skal ske tilretninger af anlægget alle steder hvor spor sideflyttes, overhøjde ændres, spor sænkes eller spor hæves. Der vil kun skulle laves kontrol, justering og udskiftning af k-ophæng. Der skal ikke etableres nye master eller fundamenter. Der henvises desuden til SAB-TAG for de respektive delaftaler for en detaljeret arbejdsbeskrivelse.

II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 240-437945
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale 1: Slagelse – Korsør Sporfornyelse 2023

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
23/01/2023
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Aarsleff Rail A/S
CVR-nummer: 32282296
By: Viby J
NUTS-kode: DK0 Danmark
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 158 639 473.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delaftale 2: Slagelse – Korsør Sporfornyelse 2024

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Betegnelse:

Delaftale 3: Slagelse – Korsør Sikring og kørestrømsarbejder (2023-2024)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
23/01/2023
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Bravida Danmark A/S
CVR-nummer: 14769005
By: Brøndby
NUTS-kode: DK0 Danmark
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 20 609 464.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/01/2023