Leveringen - 67065-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Duitsland-München: Brandbluswagens

2019/S 030-067065

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 241-549984)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Landeshauptstadt München, Direktorium, Vergabestelle 1 Abt. 4
Birkerstraße 18
München
80636
Duitsland
Contactpersoon: Hr. Matthias Amberger
Telefoon: +49 8923330485
E-mail: abteilung4.vergabestelle1@muenchen.de
NUTS-code: DE212

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://vergabe.muenchen.de/

Adres van het kopersprofiel: https://vergabe.muenchen.de/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kauf von 4 LKW mit Ausbau zum GW Atemschutz/Logistik

Referentienummer: VGSt1-4-2018-0048
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144210
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Kauf von 4 LKW mit Ausbau zum GW Atemschutz/Logistik

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 241-549984

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 24/01/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 20/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bindefrist des Angebots
In plaats van:

Tag: 24.4.2019

Te lezen:

Tag: 20.5.2019

Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
In plaats van:
Datum: 25/01/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum: 20/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: