Prekės - 67068-2019

12/02/2019    S30    Prekės - Papildoma informacija - Atviras konkursas 

Slovakija-Rišňovce: Kanalizacijos įrenginiai

2019/S 030-067068

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2018/S 250-577044)

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Obec Rišňovce
Nacionalinis registracijos Nr.: 00308404
Adresas: Rišňovce
Miestas: Rišňovce
NUTS kodas: SK023
Pašto kodas: 951 21
Šalis: Slovakija
Asmuo ryšiams: Mgr. Mário Machovec
El. paštas: starosta@risnovce.sk
Telefonas: +421 911416728

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.risnovce.sk

Pirkėjo profilio adresas: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4410

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Rozšírenie ČOV Rišňovce

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
39350000
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Predmetom zákazky, kvôli nárastu počtu obyvateľov a objektov občianskej vybavenosti pripojených na obecnú splaškovú kanalizáciu v obci Rišňovce, je rozšírenie súčasnej ČOV na kapacitu 2 600 ekvivalentných obyvateľov. S rozširovaním a zväčšením kapacity biologického stupňa ČOV sa uvažovalo už pri výstavbe prvej etapy. Tomu sa prispôsobili aj niektoré objekty. Konkrétne objem nádrže čerpacej stanice, terciálny stupeň čistenia a merný objekt Parshallov žľab. Preto tieto objekty zostanú pôvodné.

Objekt slúži na prekrytie nádrži ČOV a svojim architektonickým riešením je prakticky rovnaký ako objekt existujúci čo umožňuje začleniť samotnú stavbu do okolitej krajiny. Ďalším nadzemným objektom je kalojem (SO02) slúžiaci na akumuláciu a zahusťovanie kalu. Objekt kanalizácia (SO 03) rieši potrubné prepojenia súvisiace s prevádzkou ČOV, mimo rozsahu dodávky technologickej časti. Ide o potrubie mechanicky predčistenej odpadovej vody a odsadenej kalovej vody z kalojemu. Pre zabezpečenie prístupu k novej budove ČOV bude zväčšená existujúca spevnená plocha (SO 04). Z dôvodu rozšírenia plochy ČOV sa upraví aj oplotenie okolo(SO 05) zabraňujúce vstupu nepovolaných osôb do areálu.

Zákazka je členená na stavebné objekty a prevádzkové súbory.

1.časť predmetu zákazky:

Stavebné objekty zahŕňajú: SO 01 ČOV, SO 02 Kalojem, SO 03 Kanalizácia, SO 04 Rozšírenie spevnenej plochy, SO 05 Oplotenie.

2.časť predmetu zákazky:

Prevádzkové súbory zahŕňajú: PS 01 Technologické zariadenie ČOV, pričom dodávku technologickej časti tvorí strojno technologické zariadenie, motorická elektroinštalácia, meranie a regulácia.

Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
07/02/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 250-577044

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2)
Keistino teksto vieta: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Yra:
Data: 12/02/2019
Vietos laikas: 09:00
Turi būti:
Data: 28/02/2019
Vietos laikas: 08:00
Dalies numeris: IV.2.6)
Keistino teksto vieta: Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Yra:
Data: 30/06/2019
Turi būti:
Data: 31/10/2019
Vietos laikas: 00:00
Dalies numeris: IV.2.7)
Keistino teksto vieta: Podmienky na otváranie ponúk
Yra:
Data: 12/02/2019
Vietos laikas: 11:00
Turi būti:
Data: 28/02/2019
Vietos laikas: 09:00
VII.2)Kita papildoma informacija: