Leveringen - 67074-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Kroatië-Zagreb: Schoolmeubilair

2019/S 030-067074

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 247-568066)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Grad Zagreb
61817894937
Avenija Dubrovnik 15
Zagreb
10020
Kroatië
Telefoon: +385 16503788
E-mail: javna.nabava@zagreb.hr
NUTS-code: HR041

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zagreb.hr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Opremanje osnovne škole Ivanja Reka

Referentienummer: 3533-2018-EVV
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39160000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet nabave je: Opremanje osnovne škole Ivanja Reka, sukladno točki 2.1. DON-a.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 247-568066

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Rok za dostavu ponuda
In plaats van:
Datum: 13/02/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 28/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Datum javnog otvaranja ponuda
In plaats van:
Datum: 13/02/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 28/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: