Leveringen - 67075-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Duitsland-Mainz: Kogelvrije vesten

2019/S 030-067075

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 020-042628)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
PP ELT, Standort Mainz
Dekan-Laist-Str. 7
Mainz
55129
Duitsland
Telefoon: +49 613165-0
E-mail: PPELT.BuV.ZB.ZB1@polizei.rlp.de
Fax: +49 613165-5429
NUTS-code: DEB3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.polizei.rlp.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Neue Generation Unterziehschutzwesten

Referentienummer: 2019 / 0016
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35815100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ausschreibung eines Rahmenvertrags zur Lieferung von Unterziehschutzwesten für die Länder Rheinland-Pfalz und Saarland

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 020-042628

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 05/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 02/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bindefrist des Angebots
In plaats van:
Datum: 09/08/2019
Te lezen:
Datum: 23/08/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
In plaats van:
Datum: 05/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:15
Te lezen:
Datum: 02/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: