Leveringen - 67078-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Medische apparatuur

2019/S 030-067078

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 250-576950)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
EKRSZ_58153727
Diós árok 3.
Budapest
1125
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Gondos Miklós főigazgató
Telefoon: +36 13561573
E-mail: foigtitk@aeek.hu
Fax: +36 13757253
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.aeek.hu/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DBC - Orvostechnikai eszközök

Referentienummer: EKR001064122018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Adásvételi szerződések az „Egészséges Budapest Program” megvalósításához szükséges orvostechnikai és konyhatechnológiai eszközök beszerzésére a Dél-Budai Centrumkórház intézményei számára

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 250-576950

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Benyújtási határidő dátum
In plaats van:
Datum: 11/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 22/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Az ajánlati kötöttség végső dátuma
In plaats van:

12.4.2019

Te lezen:

23.4.2019

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bontás dátuma
In plaats van:
Datum: 11/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 22/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

A közbeszerzési dokumentumok jelen ajánlati felhívás módosításával nem változnak.