Leveringen - 67080-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Craiova: Dieselbrandstof

2019/S 030-067080

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 010-018208)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și a Fondului Locativ R.A. Craiova
România
Str. Brestei nr. 129A, județ Dolj
Craiova
200177
Roemenië
Contactpersoon: Carmen Andreea Popescu
Telefoon: +40 251411214
E-mail: raadpfl.achizitii@yahoo.ro
Fax: +40 251414205
NUTS-code: RO411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.igcti.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru de furnizare — Achiziție carburant auto (benzină fără Pb COR min 95 și motorină Euro 5) pe bază de carduri de credit

Referentienummer: 7403230_2019_PAAPD1043103
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Estimari privind cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul celor 3 contracte subsecvente atribuite pe durata acordului-cadru (de la data semnarii pana la 31.3.2020).

Denumire produs, cantitate minima — litri, maxima — litri:

— Motorina Euro 5: 5 000 — 280 000,

— Benzina fara Pb COR min 95: 5 000 — 80 000.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 010-018208

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
In plaats van:

Persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

(a) in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Filip Aurelia — director general (semnatar documente procedura + contract),

— Popescu Iuliana — director economic (semnatar documente procedura + contract),

— Anghel Gabriel Nicolae — director tehnic (semnatar contract),

— Ing. Filip Aurel Sef — Sector Coloana Auto — (presedinte comisie),

— Ing. Predan Cristian Marian — Sector Coloana Auto (membru),

— Cujba Dorin Valeriu — economist Serviciul Financiar-Contabilitate (membru),

— Grigorie Marinel Cristian — șef Serviciul Tehnic-Productie (membru de rezerva),

— Vacaru Mirela Simona — Serviciul Tehnic-Productie (membru),

— Mladin Radu Daniel — Cj. — Birou Juridic (membru de rezerva),

— Enache Constantin — Cj. — Birou Juridic (membru),

— Ec. Radu Mariana (membru de rezerva) — Serviciul Achizitii Publice si Aprovizionare,

— Stefan Alina — Serviciul Achizitii Publice si Aprovizionare (persoana responsabila cu procedura).

Te lezen:

Persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

(a) in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Filip Aurelia — director general (semnatar documente procedura + contract),

— Uritu Florin Irinel — director economic (semnatar documente procedura + contract),

— Anghel Gabriel Nicolae — director tehnic (semnatar contract),

— Ing. Filip Aurel Sef — Sector Coloana Auto — (presedinte comisie),

— Ing. Predan Cristian Marian — Sector Coloana Auto (membru),

— Cujba Dorin Valeriu — economist Serviciu Financiar-Contabilitate (membru),

— Grigorie Marinel Cristian — șef Serviciu Tehnic-Productie (membru de rezerva),

— Vacaru Mirela Simona — Serviciul Tehnic-Productie (membru),

— Mladin Radu Daniel — Cj. — Birou Juridic (membru),

— Enache Constantin — Cj. — Birou Juridic (membru de rezerva),

— Ec. Radu Mariana (membru de rezerva) — Serviciul Achizitii Publice si Aprovizionare,

— Stefan Alina — Serviciul Achizitii Publice si Aprovizionare (persoana responsabila cu procedura).

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Conform Deciziei nr. 38/4.2.2019.