Leveringen - 67084-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Kolín: Chirurgische implantaten

2019/S 030-067084

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 009-015989)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
27256391
Žižkova 146
Kolín III
280 00
Tsjechië
Contactpersoon: Stanislava Blašková
Telefoon: +420 321756762
E-mail: stanislava.blaskova@nemocnicekolin.cz
Fax: +420 321721602
NUTS-code: CZ020

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nemocnicekolin.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilONKolin

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávka kloubních náhrad

Referentienummer: 228/VZOŘ/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33184100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou přímé dodávky náhrad kloubů prostřednictvím konsignačních skladů pro ortopedické oddělení do Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje po dobu 24 měsíců. Veřejná zakázka je rozdělena na 11 částí. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny či některé části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v podrobných podmínkách zadávací dokumentace a jejich přílohách, které jsou uveřejněny na profilu zadavatele.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 009-015989

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Technická a odborná způsobilost
In plaats van:

Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

1) Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením dokladů dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona, tj. seznamem významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto dodávek.

2) Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením dokladů dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona, tj. popisy vč. fotografií výrobků určených k dodání.

3) Prohlášení o shodě - Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením dokladů dle § 79 odst. 2 písm. l) zákona, tj. doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem.

4) Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona předložením vzorků nabízeného zboží.

Te lezen:

Seznam a stručný popis kritérií výběru: 1) Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením dokladů dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona, tj. seznamem významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. 2) Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením dokladů dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona, tj. popisy vč. fotografií výrobků určených k dodání. 3) Prohlášení o shodě - Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením dokladů dle § 79 odst. 2 písm. l) zákona, tj. doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem. 4) Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona předložením vzorků nabízeného zboží. V případě, že instrumentárium, které dodavatel nabídne ve své nabídce, má zadavatel od totožného dodavatele již ve chvíli podání nabídek k dispozici v konsignačních skladech zřízených v prostorách sídla zadavatele, tak z důvodu hospodárnosti, nepovažuje zadavatel předkládat duplicitní instrumentárium pro posouzení kvality. Zadavatel bude v takovémto případě akceptovat v nabídce účastníka vystavení „Protokolu o převzetí" s přesnou identifikací daného / nabízeného instrumentária pro příslušnou část s odkazem na platnou konsignační smlouvu, uzavřenou se zadavatelem.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že si může dožádat další informace potvrzené předchozími objednateli, a to v rámci vyjasnění kvalifikace. K takovému dožádání může dojít v případě pochybností o tom, že dokládané plnění zcela naplňuje veškeré podmínky kladené na splněné předmětného kvalifikačního předpokladu. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že dodávky nebudou Zadavatelem akceptovány a nebude k nim při posouzení kvalifikace přihlíženo, pokud se údaje uváděné dodavatelem ohledně kterýchkoliv takových dodávek ukážou jako nepravdivé.

Zadavatel nad rámec uvedeného upozorňuje dodavatele, že v rámci objasnění nabídek dle § 46 zákona může od dodavatelů požadovat doložení osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z dodávek uvedených v předloženém seznamu významných dodávek, aby tak byly objasněny údaje uvedené v seznamu.

Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Technická a odborná způsobilost
In plaats van:

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

1) Seznam významných dodávek:

• tří (3) významných dodávek shodného předmětu s předmětem plnění veřejné zakázky, tzn. dodávek zdravotnického materiálu shodného se zdravotnickým materiálem požadovaným zadavatelem v rámci plnění veřejné zakázky, tedy splňující shodnou technickou specifikaci, v min. rozsahu 1/4 požadovaného objemu (v kusech – kompletních sestavách) za 1 rok pro 1 odběratele pro každou jednotlivou část veřejné zakázky samostatně.

2) Popis a fotografie výrobků určených k dodání:

Splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu prokazuje účastník:

• předložením produktového listu a návodu k použití k nabízenému zboží, a to v českém jazyce;

• předložením přesného popisu instrumentária, které bude předmětem výpůjčky. Přesný popis instrumentária zpracuje účastník v podobě čestného prohlášení.

• Předložením kompletní fotodokumentace nabízených kloubních náhrad, které budou předmětem dodávky a nabízeného instrumentária, které bude předmětem výpůjčky. Předložená fotodokumentace musí být v takové kvalitě, aby při vytištění odpovídala formátu A4 a zároveň v rozlišení PPI 300 (Pixels per inch).

• Předložením kompletní fotodokumentace instrumentária revizních systémů nabízených skupin implantátů kolen i kyčlí.

3) Prohlášení o shodě:

Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením dokladů dle § 79 odst. 2 písm. l) zákona, tj. doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem.

4) Vzorky:

Zadavatel požaduje předložení 1 ks vzorku kloubní náhrady a 1 ks souvisejícího instrumentária pro každou jednotlivou část VZ.

Te lezen:

Minimální úroveň případně požadovaných standardů: 1) Seznam významných dodávek: • tří (3) významných dodávek shodného předmětu s předmětem plnění veřejné zakázky, tzn. dodávek zdravotnického materiálu shodného se zdravotnickým materiálem požadovaným zadavatelem v rámci plnění veřejné zakázky, tedy splňující shodnou technickou specifikaci, v min. rozsahu 1/4 požadovaného objemu (v kusech – kompletních sestavách) za 1 rok pro 1 odběratele pro každou jednotlivou část veřejné zakázky samostatně. 2) Popis a fotografie výrobků určených k dodání: Splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu prokazuje účastník: • předložením produktového listu a návodu k použití k nabízenému zboží, a to v českém jazyce; • předložením přesného popisu instrumentária, které bude předmětem výpůjčky. Přesný popis instrumentária zpracuje účastník v podobě čestného prohlášení. • Předložením kompletní fotodokumentace nabízených kloubních náhrad, které budou předmětem dodávky a nabízeného instrumentária, které bude předmětem výpůjčky. Předložená fotodokumentace musí být v takové kvalitě, aby při vytištění odpovídala formátu A4 a zároveň v rozlišení PPI 300 (Pixels Per Inch). • Předložením kompletní fotodokumentace instrumentária revizních systémů nabízených skupin implantátů kolen i kyčlí. 3) Prohlášení o shodě: Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením dokladů dle § 79 odst. 2 písm. l) zákona, tj. doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem. 4) Vzorky: Zadavatel požaduje předložení 1 ks vzorku kloubní náhrady a 1 ks souvisejícího instrumentária pro každou jednotlivou část VZ. V případě, že se předkládané vzorky shodují pro některé části VZ, je možné společné vzorky viditelně označit částmi, ve kterých je možné daný implantát použít.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 15/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 15/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 18/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Změna zadávacích podmínek je uveřejněna na profilu zadavatele.