Leveringen - 67086-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Business-intelligence software

2019/S 030-067086

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 028-061876)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
České vysoké učení technické v Praze
68407700
Jugoslávských partyzánů 1580/3
Praha 6
160 00
Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Monika Koudelková
Telefoon: +420 224359765
E-mail: monika.koudelkova@fs.cvut.cz
NUTS-code: CZ01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.fs.cvut.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Software (strategické a finanční plánování a analýzy formou herní simulace)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48482000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka již vytvořeného („hotového“) integrovaného řešení typu Klient/Server pro potřebu sestavování plánů, výhledů a reportingu na bázi Business Intelligence a simulačního software pro modelování výsledků vycházejících z makroekonomických modelů poptávkové a nabídkové funkce (dále jen „software“), jenž bude využíván k výukovým účelům zadavatele. Zadavatel požaduje dodání software dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace s podrobným popisem předmětu veřejné zakázky je uveřejněna na profilu zadavatele.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 028-061876

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
In plaats van:

Doba trvání v měsících: 1

Te lezen:

Doba trvání v měsících: 2

VII.2)Overige nadere inlichtingen: