Leveringen - 67089-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Letland-Riga: Telecommunicatienetwerk

2019/S 030-067089

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 013-025788)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
90000289913
Bruņinieku iela 72B
Rīga
LV-1016
Letland
Contactpersoon: Kristīne Legzdiņa
Telefoon: +371 67208153
E-mail: iepirkumi@ic.iem.gov.lv
Fax: +371 67208219
NUTS-code: LV00

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ic.iem.gov.lv

Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Iekšlietu ministrijas telekomunikācijas tīkla fiziskās infrastruktūras modernizācijas pakalpojuma iegāde uz 4 gadiem

Referentienummer: IeM IC 2018/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32412100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Iekšlietu ministrijas telekomunikācijas tīkla fiziskās infrastruktūras modernizācijas pakalpojuma iegāde uz 4 gadiem.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 013-025788

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi
In plaats van:
Datum: 21/02/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 04/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)
In plaats van:
Datum: 21/02/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 04/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Nolikuma 1.11.1. punktā un 1.11.9. punktā, kā arī nolikuma 3. pielikuma "Finanšu piedāvājums" sadaļas "Lokālā telekomunikāciju tīkla ar 500+ pieslēguma rozetēm modernizācija" 16. punktā, 29. punktā un 30. punktā tika veikti grozījumi.