Leveringen - 67094-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Duitsland-Düsseldorf: Meubilair

2019/S 030-067094

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 008-013745)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Rechtsamt – Zentrale Vergabestelle
Willi-Becker-Allee 10
Düsseldorf
40227
Duitsland
Telefoon: +49 211-8993915
E-mail: lea.knollmann@duesseldorf.de
Fax: +49 211-8929443
NUTS-code: DEA11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://vergabe.duesseldorf.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung von Büromobiliar

Referentienummer: DUS-2019-0002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung von Büromobiliar im gesamten Stadtgebiet (Rahmenvereinbarung)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 008-013745

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 15/02/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 19/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: