Leveringen - 67096-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Katowice: Elektriciteit

2019/S 030-067096

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 247-568479)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
ul. Barbary 21a
Katowice
40-053
Polen
Contactpersoon: Adrian Kowol
E-mail: zamowienia@metropoliagzm.pl
NUTS-code: PL22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.metropoliagzm.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup energii elektrycznej do obiektów zamawiających uczestniczących w Grupie Zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Referentienummer: ZA.270.150.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup energii elektrycznej o łącznym szacunkowym wolumenie 468 349,873 MWh (+/- 15 %) w okresie dostaw, tj. od dnia 1.1.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie dla potrzeb obiektów zakwalifikowanych do 5 grup według poniższej klasyfikacji:

Grupa 1 – Oświetlenie uliczne,

Grupa 2 – Lokale i obiekty inne niż oświetlenie uliczne.

Grupa 2 PE – Lokale i obiekty inne niż oświetlenie uliczne – zakup przez podmioty będące przedsiębiorstwami energetycznymi

Grupa 3 – Obiekty zasilane z dystrybucyjnych grup taryfowych Bxx.

Grupa 3 PE – Obiekty zasilane z dystrybucyjnych grup taryfowych Bxx – zakup przez podmioty będące przedsiębiorstwami energetycznymi

Sprzedaż energii będzie się odbywała na podstawie umów zawieranych odrębnie przez poszczególnych Zamawiających.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 247-568479

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
In plaats van:
Te lezen:

Do ogłoszenia dodano kolejne umowy zawarte w ramach grupy zakupowej (nazwa, data udzielonego zamówienia d-m-r, wartość udzielonego zamówienia PLN).

Gmina Miasta Tychy - Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 233 350,70 PLN

Gmina Miasta Tychy - Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 3 045 368,29

Gmina Miasta Tychy - Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 17 512,25

Gmina Miasta Tychy - Centrum Usług Wspólnych w Tychach, ul. Barona 30, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 19 088,35

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach, al. Niepodległości 230, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 65 677,93

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 41 937,45

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 1 446 913,72

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r. 372 778,84

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach, al. Piłsudskiego 16, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 37 012,24

Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 39 840,36

Muzeum Miejskie w Tychach, pl. Wolności 1, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 15 761,02

Teatr Mały w Tychach, ul. Hlonda 1, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 25 348,98

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 539 914,41

Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach, ul. Budowlanych 43, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 75 687,93

Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat”, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 12 871,50

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Andersa 16, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 9 193,93

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Tychach im. Artystów Rodu Kossaków, ul. Hlonda 1, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 11 768,23

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach, ul. Elfów 56, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 5 533,87

Żłobek Miejski w Tychach, ul. Fitelberga 4, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 25 392,76

Przedszkole nr 1 w Tychach, ul. Myśliwska 102, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 11 908,33

Przedszkole nr 3 w Tychach, ul. Paprocańska 156, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 10 945,16

Przedszkole nr 5 w Tychach, ul. Orzeszkowej 56, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 14 079,85

Przedszkole nr 6 w Tychach, ul. Konecznego 1, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 13 515,08

Przedszkole nr 8 w Tychach, ul. Wojska Polskiego 2, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 14 447,60

Przedszkole nr 9 im. Pluszowego Misia w Tychach, ul. Brzozowa 41, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 5 603,92

Przedszkole nr 10 w Tychach, ul. Braterska 7, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 10 288,45

Przedszkole nr 11 im. Jana Brzechwy w Tychach, ul. Bukowa 29, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 10.069,54

Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach, ul. Czarnieckiego 5, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 13 134,19

Przedszkole nr 14 w Tychach, ul. Cyganerii 33, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 11 820,77

Przedszkole nr 17 w Tychach, ul. Tołstoja 5, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 13 571,99

Przedszkole nr 18 im. Juliana Tuwima w Tychach, ul. Fitelberga 31, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 10 382,14

Przedszkole nr 19 w Tychach, Al. Niepodległości 154, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 9 631,74

Przedszkole nr 20 im. Karlika i Karolinki w Tychach, ul. Katowicka 102a, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 15 761,02

Przedszkole nr 21 w Tychach, ul. Zelwerowicza 21, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 19 701,28

Przedszkole nr 22 w Tychach, ul. Dąbrowskiego 85, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 7 880,51

Przedszkole nr 26 w Tychach, ul. Młodzieżowa 5, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 3 563,74

Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach, ul. Hubala 7, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 12 753,29

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Rudolfa Zaręby w Tychach, pl. Wolności 4, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 32 835,47

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach, ul. Wojska Polskiego 10, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r. 22 152,99

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Franciszka Zubrzyckiego, ul. Czarneckiego 22, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 31 084,24

Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. K. Palicy w Tychach, ul. Katowicka 102, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 17 512,25

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Powstańców Śląskich w Tychach, ul. Tołstoja 1, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 62 216,64

Szkoła Podstawowa nr 10 w Tychach, im. Gustawa Morcinka, ul. Borowa 123, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 70 048,99

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tychach, ul. M. Curie-Skłodowskiej 4, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 26 544,19

Szkoła Podstawowa 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi, al. Niepodległości 108, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 25 331,47

Szkoła Podstawowa 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Brzozowa 24, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 21 483,15

Szkoła Podstawowa nr 17 w Tychach ul. Begonii 5, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 22 717,76

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Jagiełły w Tychach, ul. Fitelberga 8, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 33 387,10

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika, al. Niepodległości 190, 43-100 Tychy 29.11.2018 r., 126 525,99

Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach, ul. Harcerska 25, 43-100 Tychy 29.11.2018 r., 38 526,95

Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty, al. Piłsudskiego 21, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 40 225,64

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach, ul. Gen. Ch. de Gaulle’a 18, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 30 777,78

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kornela Makuszyńskiego w Tychach, ul. Konecznego 1, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 67 859,96

Szkoła Podstawowa 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka, ul. Zgrzebnioka 45, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 43 780,62

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Tychach, ul. Leśna 66, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 23 203,73

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Tychach, ul. Jedności 51, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 20 410,53

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Tychach, ul. Cmentarna 54, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 12 389,92

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Tychach, ul. Pogodna 37, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 94 128,33

I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach, ul. Korczaka 6, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 25 830,57

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida, ul. Norwida 40, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 19 044,57

III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach, ul. Elfów 62, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 25 830,57

Zespół Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach, ul. Wejchertów 20, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 56 914,81

Zespół Szkół nr 2 w Tychach, ul. Elfów 9, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 34 367,79

Zespół Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach, al. Bielska 100, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 64 094,83

Zespół Szkół nr 5 w Tychach, ul. Edukacji 11, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 95 967,12

Zespół Szkół nr 7 w Tychach, ul. Browarowa 1a, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 50 461,54

Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach, ul. Edukacji 21, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 51 661,13

Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach, al. Niepodległości 53, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 17 512,25

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach Sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 257 680,92

Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z o.o., ul. Towarowa 3, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 1 187 215,68

„Śródmieście” Sp. z o.o., al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r., 1 307 041,30

Tyski Sport S.A., ul. Edukacji 7, 43-100 Tychy, 29.11.2018 r. 1 272 016,80

Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, 1.1.2019 r., 1 264 419,23

Dzienny Dom Pomocy, ul. Konstytucji 3 Maja 12, 43-190 Mikołów, 31.12.2018 r., 8 154,31

Zakład Usług Komunalnych, ul. Mieczysława Dieńdziela 44, 43-190 Mikołów, 31.12.2018 r., 100 291,61

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Konstytucji 3 Maja 31, 43-190 Mikołów, 31.12.2018 r., 432 738,59

Zakład Gospodarki Lokalowej, ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów, 31.12.2018 r., 215 855,75

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Karola Miarki 5, 43-190 Mikołów, 31.12.2018 r., 34 589,39

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., ul. Kolejowa 4, 43-190 Mikołów, 31.12.2018 r., 1 670 806,32

Miejski Dom Kultury, Rynek 19, 43-190 Mikołów, 31.12.2018 r., 21 054,41

Centrum Usług Wspólnych, ul. Karola Miarki 9, 43-190 Mikołów, 31.12.2018 r., 7 931,27

Przedszkole nr 1, ul. Żwirki i Wigury 29, 43-190 Mikołów, 31.12.2018 r., 9 375,75

Przedszkole nr 2, ul. Wincentego Janasa 7, 43-190 Mikołów, 31.12.2018 r., 8 759,99

Przedszkole nr 3, ul. Konstytucji 3 Maja 38, 43-190 Mikołów, 31.12.2018 r., 9 193,49

Przedszkole nr 4, ul. Katowicka 132, 43-190 Mikołów, 31.12.2018 r., 6 979,2

Przedszkole nr 5, ul. Księdza Franciszka Górka 27, 43-190 Mikołów, 31.12.2018 r., 5 719,50

Przedszkole nr 6, ul. Gliwicka 367, 43-190 Mikołów, 31.12.2018 r., 26 626,89

Przedszkole nr 8, ul. Ludwika Waryńskiego 28a, 43-190 Mikołów, 31.12.2018 r., 10 400,83

Przedszkole nr 9, ul. Karola Miarki 7, 43-190 Mikołów, 31.12.2018 r., 8 328,01

Przedszkole nr 11, ul. Marii Kownackiej 1, 43-190 Mikołów, 31.12.2018 r., 7 998,74

Przedszkole nr 12, ul. Juliusza Słowackiego 18, 43-190 Mikołów, 31.12.2018 r., 1 439,94

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Konstytucji 3 Maja 20, 43-190 Mikołów, 31.12.2018 r., 37 871,06

Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Bpa. Władysława Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów, 31.12.2018 r., 55 523,46

Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Katowicka 122, 43-190 Mikołów, 31.12.2018 r., 18 538,53

Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Katowicka 24, 43-190 Mikołów, 31.12.2018 r., 39 197,71

Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Gliwicka 299, 43-190 Mikołów, 31.12.2018 r., 19 938,2

Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Zamkowa 1, 43-190 Mikołów, 31.12.2018 r., 14 963,84

Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Wolności 27, 43-190, 31.12.2018 r., 20 307,25

Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Krakowska 30, 43-190 Mikołów, 31.12.2018 r., 105 730,20

Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Szkolna 1, 43-190 Mikołów, 31.12.2018 r., 15 298,15

Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Skalna 10, 43-190 Mikołów, 31.12.2018 r., 6 039,21

Miasto Zabrze, ul. Powstańców Ślaskich 5-7, 41-800 Zabrze, 20.12.2018 r., 6 767 304,25

Teatr Nowy w Zabrzu, pl. Teatralny 1, 41-800 Zabrze, 27.11.2018 r., 37 609,73

Filharmonia Zabrzańska, ul. Park Hutniczy 7, 41-800 Zabrze, 27.11.2018 r., 18 125,17

Miejski Ośrodek Kultury, ul. 3 Maja 91a, 41-800 Zabrze, 27.11.2018 r., 42 536,27

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego, ul. Józefa Londzina 3, 41-800 Zabrze, 27.11.2018 r., 47 173,60

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, ul. Park Hutniczy 6, 41-800 Zabrze, 27.11.2018 r., 22 656,48 Muzeum Miejskie w Zabrzu, ul. 3 Maja 6, 41-800 Zabrze, 27.11.2018 r., 7 048,68

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, 27.11.2018 r., 1 735 606,41

Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., pl. Warszawski 10, 41-800 Zabrze, 27.11.2018 r., 180 936,11

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży, ul. 3 Maja 10, 41-800 Zabrze, 27.11.2018 r., 6 796,94

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu, ul. Jana Matejki 6, 41-800 Zabrze, 27.11.2018 r., 984 045,96

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze 27.11.2018 r., 1 267 373,86

Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o., ul. Piastowska 11, 27.11.2018 r., 68 321,84

Stadion w Zabrzu Sp. z o.o., ul. F. Roosevelta 81, 41-800 Zabrze, 27.11.2018 r., 890 411,76

Miasto Zabrze - Jednostka Gospodarki Nieruchomościami, pl. Warszawki 10, 41-800 Zabrze, 27.11.2018 r., 830 819,83

Miasto Zabrze - Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej, ul. Kasprowicza 8, 41-800 Zabrze, 27.11.2018 r., 452 521,09

Miasto Zabrze - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze, 27.11.2018 r., 186 680,58

VII.2)Overige nadere inlichtingen: