TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Werken - 67126-2018

14/02/2018    S31    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Stettin: Bouwwerkzaamheden

2018/S 031-067126

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 014-027771)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
ul. Arkońska 4
Szczecin
71-455
Polen
Contactpersoon: Marta Potiechin-Nowak
Telefoon: +48 918139076
E-mail: przetargi@spwsz.szczecin.pl
Fax: +48 918139079
NUTS-code: PL424

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spwsz.szczecin.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rozbiórka budynku „Z” oraz budowa budynku na potrzeby oddziałów łóżkowych i stacji dializ wraz z instalacjami zewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu w SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej

Referentienummer: EP/220/98/2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Roboty budowlane pod nazwą: „Rozbiórka budynku „Z” oraz budowa budynku na potrzeby oddziałów łóżkowych i stacji dializ wraz z instalacjami zewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie” na podst. dokum. tech. pn: Rozbiórka Budynku „Z”, Zagospodarowanie terenu wraz z likwidacją kolizji i przebudową linii kablowej 0,4 kV w SPWSZ w Szczecinie” i „Budowa budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym wraz z budową łącznika komunikacyjnego i zagospodarowaniem terenu w SPWSZ w Szczecinie”.

Szczegółowy OPZ stanowią załączniki 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1A oraz 1B do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/02/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 014-027771

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.14
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje dodatkowe
In plaats van:

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust 1 pkt. 6: powtórzenie podobnych robót budowlanych do robót objętych zamówieniem podstawowym o wartości 1 715 119,56 PLN netto,co stanowi równowartość 397 782,67 EUR.

2. Zamawiający wyznacza na dzień 30.1.2018 r. możliwość przeprowadzenia wizji terenu objętego przedmiotem zamówienia, zgodnie z SIWZ.

3. Okres obowiązywania zamówienia - kryterium udziału (maksymalnie 28 miesięcy, minimalnie 26 miesięcy).

Te lezen:

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6: powtórzenie podobnych robót budowlanych do robót objętych zamówieniem podstawowym o wartości 1 715 119,56 PLN netto, co stanowi równowartość 397 782,67 EUR.

2. Zamawiający wyznacza na dzień 30.1.2018 r. godz. 10:00 możliwość przeprowadzenia wizji terenu objętego przedmiotem zamówienia, zgodnie z SIWZ.

3. Dodatkowy termin przeprowadzenia wizji terenu objętego przedmiotem zamówienia: 12.02.108 r. godzina 11:00.

4. Okres obowiązywania zamówienia - kryterium udziału (maksymalnie 28 miesięcy, minimalnie 26 miesięcy)

VII.2)Overige nadere inlichtingen: