Leveringen - 67130-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Spanje-Santa Cruz de Tenerife: Wasserijbenodigdheden

2019/S 030-067130

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 028-061708)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Dirección Gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria
Q8555011I
Carretera General del Rosario, 145
Santa Cruz de Tenerife
38010
Spanje
Contactpersoon: Dirección Gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria
E-mail: cadmhunsc.scs@gobiernodecanarias.org
NUTS-code: ES70

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=QURhzYampsiiEJrVRqloyA%3D%3D

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro, mediante arrendamiento con opción de compra y mantenimiento incluido, de un tren de planchado con destino la lavandería centralizada

Referentienummer: 55/T/18/SU/GE/A/0077
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39291000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro, mediante arrendamiento con opción de compra y mantenimiento incluido, de un tren de planchado con destino la lavandería centralizada.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 028-061708

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
In plaats van:
Datum: 06/03/2019
Plaatselijke tijd: 23:00
Te lezen:
Datum: 08/03/2019
Plaatselijke tijd: 23:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: