Leveringen - 67131-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Griekenland-Athene: Banden voor normale en zware voertuigen

2019/S 030-067131

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 001-000185)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ypoyrgeio Oikonomias kai Anaptyxis - Geniki Grammateia Emporioy kai Prostasias Katanaloti - Geniki Dieythynsi Dimosion Symbaseon - Dieythynsi Diacheirisis kai Ektelesis Diagonistikon Diadikasion - Tmima A'
Kaniggos 20
Athina
101 81
Griekenland
Contactpersoon: Maria Leontopoyloy
Telefoon: +30 2103893261
E-mail: mleontopoulou@eprocurement.gov.gr
Fax: +30 2103842875
NUTS-code: EL303

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.promitheus.gov.gr

Adres van het kopersprofiel: http://promitheus.gov.gr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια ελαστικών επισώτρων αυτοκινήτων, λεωφορείων και φορτηγών αυτοκινήτων — Διακήρυξη 15/2018.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34350000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων, λεωφορείων και φορτηγών αυτοκινήτων:

α) 50.323 τεμάχια ελαστικών επισώτρων αυτοκινήτων, CPV34351100-3·

β) 5.577 τεμάχια ελαστικών επισώτρων λεωφορείων, CPV 34352200-1·

γ) 43.813 τεμάχια ελαστικών επισώτρων φορτηγών αυτοκινήτων, CPV 34352100-0.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 001-000185

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
In plaats van:
Datum: 15/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 04/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: