Szolgáltatások - 671355-2021

28/12/2021    S252

Magyarország-Debrecen: Fegyver- és lőszer-ártalmatlanítási szolgáltatások

2021/S 252-671355

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15735588209
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511556
Fax: +36 52511550
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tűzszerészet és robbanószerkezet-mentesítés

Hivatkozási szám: EKR001255432021
II.1.2)Fő CPV-kód
90523100 Fegyver- és lőszer-ártalmatlanítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Debrecen Déli Gazdasági Övezethez és az Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódóan tűzszerészeti átvizsgálás és robbanószerkezet-mentesítési munkálatok elvégzése.

Nyertes Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő által meghatározott helyszíneken és terület nagyságon kell a munkát elvégeznie összesen kb. 505 ha nagyságú területen, a nettó 122 millió Ft összegű fedezet kimerüléséig, de legfeljebb a szerződés hatálybalépésétől számított 24 hónapos időtartamig. A szerződés egységáras.

A teljes keretösszeg felhasználása Megrendelőnek joga, de nem kötelezettsége. Megrendelő a keretösszeg 75%-ának erejéig vállal felhasználási kötelezettséget. Megrendelő nem köteles a teljes keretösszeget kimeríteni a szerződés időtartama alatt.

A Kbt.141.§ (4) bek. a) pontjára tekintettel a szerződéses keretösszeg maximum 50% erejéig megemelhető, amennyiben Ajánlatkérő biztosítja az ahhoz szükséges fedezetet és/vagy az előirányzott területnagyság további 97 ha területtel növelhető. A keretösszeg emelés tényéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, mely nem minősül szerződésmódosításnak.

A Szolgáltatás teljesítése a Megrendelő által a Vállalkozó részére a jelen Szerződés hatálya alatt adott írásbeli Egyedi Megrendelések alapján történik. Az Egyedi Megrendelésekben a Megrendelő bármely, a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező feladatleírásban (műszaki leírásban) meghatározott feladat elvégzését megrendelheti a Vállalkozótól. Az Egyedi Megrendelésben meg kell határozni különösen az Egyedi Megrendelés teljesítésének határidejét vagy időpontját, valamint az Egyedi Megrendelés teljesítéséért a Vállalkozót megillető vállalkozói díjat. A Vállalkozó köteles az Egyedi Megrendelésekben meghatározott Szolgáltatást az ott meghatározott feltételek és a jelen Szerződés szerint nyújtani, a Megrendelő pedig köteles a Vállalkozói Díjat a Vállalkozó részére megfizetni.

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 122 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90523100 Fegyver- és lőszer-ártalmatlanítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debrecen külterület

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Debrecen Déli Gazdasági Övezethez és az Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódóan tűzszerészeti átvizsgálás és robbanószerkezet-mentesítési munkálatok elvégzése az alábbiak szerint:

A Kormány a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm.rendelet) döntött a Debrecen külterületén, a Déli Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az 1191/2015. (III. 30.) Korm. határozatban a Debrecen külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról. A fejlesztéssel érintett területen az elmúlt 10 évben több lépésben valósultak meg fejlesztések a betelepülő befektetői igények kiszolgálására.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az 58/2018. (III. 26.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Rendelet) felsorolt ingatlanokon alakítja ki az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetet. A Rendelet 1. § (1) alapján a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket.

A beruházás részeként megvalósításra kerül a fejlesztési területen közel 400 ha nagyságú a leendő BMW gyár területe, valamint a Kormány 1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozata alapján biztosította a Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti, vasúti és közmű infrastruktúra fejlesztéseket.. Ezen terület mellett kialakításra került egy további 100 ha nagyságú ipari fejlesztési terület is, melyre vonatkozóan a Nyertes Ajánlattevőnek el kell végezni a lőszermentesítési munkákat.

Ajánlatkérő a fenti területek fejlesztéséhez kapcsolódóan el kívánja végeztetni a tűzszerész felméréssel még nem érintett, összesen kb. 505 ha nagyságú részének műszeres tűzszerészeti átvizsgálását és robbanószer-mentesítését.

Nyertes Ajánlattevőnek - a fejlesztési területekre már elkészült műszeres tűzszerészeti vizsgálatok eredményeinek és területi érintettségének figyelembevételével - az Ajánlatkérő által meghatározott ütemezés és területi lehatárolás szerint szükséges elkészítenie a műszeres terepi felmérést és a robbanószerkezet-mentesítési és dokumentációs feladatokat. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás megindításakor nem rendelkezik a feladat tárgyát képező teljes munkaterületre vonatkozó rálépési/munkavégzési jogosultsággal, ezért a feladat elvégzéséhez - a kultúrvegetáció betakarításhoz, ill. egyéb mezőgazdasági tevékenységekhez igazítva - ütemezetten biztosít munkaterületet Nyertes Ajánlattevő részére. A magántulajdonban álló ingatlanok területén munkavégzésre a munkavégzésre jogosító tulajdonosi/földhasználói hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését követően van lehetőség, melynek ügyintézése Ajánlatkérői feladat.

Nyertes Ajánlattevőnek ugyanazon feladatokat az alábbi módon kell ellátnia mindkét fejlesztési terület vonatkozásában:

- 1. munkafázis: A munkaterület kitűzése, a mentesítendő munkaterületek sávhatárait a munkák elvégzéséhez szükséges mértékben Nyertes Ajánlattevőnek kell kitűznie, valamint a kitűző karókat a robbanószerkezetmentesítést követően a munkaterületről maradéktalanul el kell távolítani.

- 2. munkafázis: A mentesítésre kijelölt munkaterületek robbanószerkezet-kutató berendezéssel (magnetométer) történő felszíni átvizsgálása, egységesen a talajfelszíntől számított -12,0 méter mélységig. A talajfelszínen és a talajban lévő robbanószerkezetek és/vagy katonai alkalmazású nem robbanó harcanyagok felkutatása, lokalizálása. A műszeres felszíni vizsgálattal egy időben a talajfelszínen és a talajban lokalizált robbanószerkezetek és/vagy katonai alkalmazású nem robbanó harcanyagok feltárása. Az előtalált robbanószerkezet(ek) a tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról szóló 142/1999 (IX. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 142/1999 (IX. 8.) Korm. rendelet) előírtak szerinti kezelése. Nyertes ajánlattevő feladata az előtalált robbanószerkezet(ek) beazonosítási helyzetbe hozása, beazonosítása, repeszvédelem biztosítása, az előtalálási hely megjelölése, bejelentés megtétele a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére az Országos Műveletirányító Központ és a területileg illetékes rendőrkapitányság bevonásával.

- 3. munkafázis: Az előtalált robbanószerkezet(ek) megsemmisíttetése és/vagy elszállíttatása a 142/1999 (IX. 8.) a Korm. rendelet alapján a Magyar Honvédség tűzszerész alakulatának a hatásköre. A feladatot törvényi szabályozás miatt nem a Nyertes Ajánlattevő végzi, de az előtalált robbanószerkezet(ek) megsemmisítésével és/vagy elszállításával kapcsolatban Nyertes Ajánlattevő is az általa előírt felelősséggel tartozik.

- 4. munkafázis: Nyertes ajánlattevő feladata az elvégzett munka dokumentálása, elektronikus formátumú tűzszerész helyszínrajz (dwg. AutoCAD és abból generált pdf. formátumú állomány) készítése, melyen Nyertes Ajánlattevő dokumentálja az átvizsgált robbanószerkezet-mentes-, ill. az esetlegesen további tűzszerész szakfeladattal érintett területeket. Az elvégzett munkáról kétnyelvű (angol és magyar nyelvű) Tűzszerész Tanúsítvány készítése szükséges, melyben Nyertes Ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy az általa átvizsgált terület robbanószerkezet-mentes.

Helyszíni tűzszerész szakfelügyelet biztosítása - kizárólag szükség szerint: A nagymélységű műszeres átvizsgálás során nem átvizsgálható (pl.: meglévő építmények, felszín alatt építési törmeléket vagy erősen magnetikus anyagot tartalmazó területek) a földmunkák ideje alatt helyszíni tűzszerész szakfelügyelet biztosítása. A földmunkák folyamatos tűzszerészeti szempontú megfigyelése és a talajviszonyok függvényében a munkaterület réteges műszeres (tűzszerészeti) átvizsgálása. Az előtalált robbanószerkezetekkel kapcsolatos azonnali intézkedések megtétele (beazonosítási helyzetbe hozás, beazonosítás, repeszvédelem biztosítása, az előtalálási hely megjelölése, bejelentés megtétele a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére az Országos Műveletirányító Központ és a területileg illetékes rendőrkapitányság bevonásával), valamint közreműködés az előtalált robbanószerkezetek megsemmisítésével és/vagy elszállításával kapcsolatban

A munkaterületen egyéb fémtárgyak előkerülése esetén azok eltávolítása nem szükséges, nyertes Ajánlattevő feladata kizárólag a lőszermentesítésre vonatkozik.

Nyertes Ajánlattevő feladata továbbá minden olyan munka elvégzése, melyet a feladatellátással kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabályok számára előírnak, illetve ami a feladat szakszerű és teljeskörű elvégzéséhez szükséges.

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan, szakember, aki összesen minimum 250 ha területen végzett tűzszerészeti átvizsgálás és/vagy robbanószerkezet- mentesítési munkálatok elvégzésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 85
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződéses keretösszeget további maximum 50 % mértékig és/vagy az előirányzott területnagyságot további 97 ha területtel megemelje. Az opciós jog érvényesítéséről az Ajánlatkérő írásban értesíti a Nyertes Ajánlattevőt. A megemelt keretösszeg felhasználásakor Nyertes Ajánlattevő köteles továbbra is a jelen közbeszerzési eljárásban megajánlott ajánlati egységáron teljesíteni a feladatát. A keretösszeg emelés tényéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, mely nem minősül szerződésmódosításnak.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 198-516770
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Tűzszerészet és robbanószerkezet-mentesítés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
21/12/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Különleges Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 14894547242
Postai cím: Öv Utca 189/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
E-mail: kbszt@bombariado.info.hu
Telefon: +36 704331537
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 122 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárásban a következő gazdasági szereplők nyújtottak be ajánlatot:

- Különleges Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1147 Budapest, Öv Utca 189/A.), Adószám: 14894547242

- Tűzszerész és Aknakutató Kft. (1151 Budapest, Csomád Utca 61.), Adószám: 13200530242

A közbeszerzési eljárás keretében a Tűzszerész és Aknakutató Kft. (1151 Budapest, Csomád utca 61.) Ajánlattevő, valamint a Különleges Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (1147 Budapest, Öv utca 189/A.) Ajánlattevő által benyújtott ajánlatok szerinti ajánlati elemek az eljárásban alkalmazott értékelési részszempontok mindegyike vonatkozásában megegyeztek (nettó 20Ft/m2), ezáltal az Ajánlattevők értékelési szempont szerinti pontszámai azonosak (1000 pont). Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérőnek nem volt lehetősége a legkedvezőbb ajánlat Kbt. 77. § (5) bekezdése szerinti módszerrel történő meghatározására, közjegyző jelenlétében történő sorsolás tartására került sor.

A közjegyző jelenlétében történő sorsolás megtartására 2021. december 1. napján került sor. A közjegyzői sorsolás eredményeként megállapításra került, hogy a sorsolással kiválasztott legkedvezőbb ajánlatot a Különleges Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (1147 Budapest, Öv utca 189/A.) Ajánlattevő nyújtotta be.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/12/2021