Leveringen - 67136-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Polen-Warschau: Drinkwater

2019/S 030-067136

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Politechnika Warszawska
pl. Politechniki 1
Warszawa
00-661
Polen
E-mail: Anna.Poreda@pw.edu.pl
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.pw.edu.pl/

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Uczelnia publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej do obiektów Politechniki Warszawskiej oraz odprowadzanie ścieków

Referentienummer: ZP.D.AP.3.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
41110000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dostawy wody za pomocą sieci wodno- kanalizacyjnej do obiektów Politechniki Warszawskiej oraz odprowadzanie ścieków. Wykonawca musi zapewnić dostarczanie do nieruchomości Politechniki Warszawskiej w sposób ciągły, niezawodny wody bieżącej, o należytej jakości, odpowiadającej wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i ciśnieniu umożliwiającym jej normalne użytkowanie, nie niższym niż 0.25 MPa, w ilościach odpowiadających zapotrzebowaniu poszczególnych budynków oraz odbieranie z nieruchomości Politechniki Warszawskiej w sposób ciągły i niezawodny oraz bez ograniczeń ilościowych ścieków, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Przedmiot zamówienia dotyczy nieruchomości mieszczących się w Warszawie przy: pl. Politechniki 1, ul. Nowowiejskiej 22.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 70 346.88 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dostawy wody za pomocą sieci wodno- kanalizacyjnej do obiektów Politechniki Warszawskiej oraz odprowadzanie ścieków. Wykonawca musi zapewnić dostarczanie do nieruchomości Politechniki Warszawskiej w sposób ciągły, niezawodny wody bieżącej, o należytej jakości, odpowiadającej wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i ciśnieniu umożliwiającym jej normalne użytkowanie, nie niższym niż 0.25 MPa, w ilościach odpowiadających zapotrzebowaniu poszczególnych budynków oraz odbieranie z nieruchomości Politechniki Warszawskiej w sposób ciągły i niezawodny oraz bez ograniczeń ilościowych ścieków, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Przedmiot zamówienia dotyczy nieruchomości mieszczących się w Warszawie przy: pl. Politechniki 1, ul. Nowowiejskiej 22.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Łączna wartość poszczególnych części zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia części stanowiącej przedmiot odrębnego postępowania 2018/S 075-166732.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Niniejsze postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z przepisami art. 66 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a oraz art 68 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków dla nieruchomości objętych zamówieniem może być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę, ponieważ tylko on dysponuje lokalną siecią wodociągowo-kanalizacyjną, co wynika z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Własność infrastruktury technicznej uniemożliwia realizację zamówienia przez innego Wykonawcę.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
08/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
pl. Starynkiewicza 5
Warszawa
02-015
Polen
NUTS-code: PL911
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 70 346.88 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

W V.2.1) pole "data decyzji o udzieleniu zamówienia" jest obowiązkowe do uzupełnienia. Zamawiający wyjaśnia, że w dacie przekazania ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej nie podjął decyzji o udzieleniu przedmiotowego zamówienia.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp), przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Terminy wniesienia odwołania określone są w art. 182 Pzp.

4.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4.2. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4.3. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.

5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej.

6. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

7. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019