Diensten - 67146-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Nederland-Amsterdam: Diensten voor klantenservice

2019/S 030-067146

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stichting Waternet
41216593
Korte Ouderkerkerdijk 7
Amsterdam
1096 AC
Nederland
Contactpersoon: Joost Frankfoorder
E-mail: joost.frankfoorder@waternet.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.waternet.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=112399

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Waterschap / drinkwater

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie Chatbot

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79342320
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Waternet is bezig met een verkenning van de markt voor software die voor Chatbot functionaliteit. De kern is dat Waternet een oplossing zoekt voor de beschrijving uit de bijlagen. Een oplossing dient een product te zijn, waarbij de kernvragen zijn:

— Hoe de oplossing bijdraagt aan de genoemde doelstellingen?

— Hoe de voorgestelde oplossing past in de genoemde technische kaders?

— Welke inspanningen de leverancier moet leveren?

— Wat de toekomst kan bieden qua chatbot technologie?

— Welke inspanningen Waternet moet leveren?

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marktconsultatie Chatbot functionaliteit

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
31/05/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019