Paslaugos - 67153-2019

12/02/2019    S30

Nederland-Amsterdam: Reinigingsdiensten

2019/S 030-067153

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Nationaal identificatienummer: 07678703 0000
Postadres: Amstel 1
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1011 PN
Land: Nederland
Contactpersoon: Kees Koning
E-mail: kees.koning@amsterdam.nl
Telefoon: +31 202552512

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.amsterdam.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=112033

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=112033
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Facilitaire Dienstverlening

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Specialistisch vloeronderhoud

Referentienummer: 112033
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000 Reinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Amsterdam wenst een meerjarige overeenkomst af te sluiten met één (1) contractant voor de uitvoering van specialistisch vloeronderhoud op basis van de principes van situationeel onderhoud zodat de vloeren een constante en gewenste uitstraling hebben en behouden. Met situationeel onderhoud wordt bedoeld dat de vloeren onderhouden worden op een manier waarbij nut en noodzaak bepalend zijn en niet middels een voorgeschreven frequentie. Opdrachtnemer bepaalt zelf hoe vaak en op welke wijze een vloer wordt behandeld, om aan het voorgeschreven kwaliteitsbeeld te kunnen voldoen. Een Service Level Agreement maakt onderdeel uit van de overeenkomst. De maximale duur van de overeenkomst is vier (4) jaar, bestaande uit een initiële contractduur van twee (2) jaar en twee verlengingsopties van elk één jaar.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 400 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000 Reinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De gemeente Amsterdam wenst een meerjarige overeenkomst af te sluiten met één (1) contractant voor de uitvoering van specialistisch vloeronderhoud op basis van de principes van situationeel onderhoud zodat de vloeren een constante en gewenste uitstraling hebben en behouden. Met situationeel onderhoud wordt bedoeld dat de vloeren onderhouden worden op een manier waarbij nut en noodzaak bepalend zijn en niet middels een voorgeschreven frequentie. Opdrachtnemer bepaalt zelf hoe vaak en op welke wijze een vloer wordt behandeld, om aan het voorgeschreven kwaliteitsbeeld te kunnen voldoen. Een Service Level Agreement maakt onderdeel uit van de overeenkomst. De maximale duur van de overeenkomst is vier (4) jaar, bestaande uit een initiële contractduur van twee (2) jaar en twee verlengingsopties van elk één jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Twee verlengingsopties van elk één jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/03/2019

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
01/04/2019

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019