TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 67155-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Karlstad: Software voor spraakherkenning

2018/S 031-067155

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Värmlands läns landstig
232100-0156
Rosenborgsgatan 50
Karlstad
651 82
Zweden
Contactpersoon: Mona Lindvall
Telefoon: +46 70-3353964
E-mail: mona.lindvall@liv.se
NUTS-code: SE311

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://interna.liv.se/templates/LIV_InfoSidaSmal.a

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.e-avrop.com/liv/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=31733
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.e-avrop.com/liv/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=31733
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Totalkonversation

Referentienummer: UE/170188
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48314000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Programvaror och programvara + bärbar enhet.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 7 800 000.00 SEK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Totalkonversation, licens för dator

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48314000
33196000
32552150
32552160
32552000
32552120
48000000
30200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE
NUTS-code: SE311
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Programvara och licens för Totalkonversation för dator.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

24 månader

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Totalkonversation, licens för surfplatta

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48314000
33196000
32552150
32552160
32552000
32552120
48000000
30200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE
NUTS-code: SE311
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Programvara och licens för Totalkonversation för surfplatta.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

24 månader

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Totalkonversation, programvara, licens och dator för Totalkonversation

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48314000
33196000
32552150
32552160
32552000
32552120
48000000
30200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE
NUTS-code: SE311
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Totalkonversation, programvara, licens och dator för Totalkonversation.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

24 månader

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Programvara, licens och surfplatta för Totalkonversation

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48314000
33196000
32552150
32552160
32552000
32552120
48000000
30200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE
NUTS-code: SE311
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Totalkonversation, programvara, licens och surfplatta för Totalkonversation.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

24 månader

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/03/2018
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 15/09/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/03/2018
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
Karlstad
651 12
Zweden
Telefoon: +46 54-148500
E-mail: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se
Fax: +46 54-148530

Internetadres: http://www.forvaltningsrattenikarlstad.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2018