Diensten - 67155-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Polen-Krakau: Informatie- en reclameproducten

2019/S 030-067155

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Województwo Małopolskie
ul. Basztowa 22
Kraków
31-156
Polen
Contactpersoon: Anna Wąsowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Biuro Prawne i Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Telefoon: +48 126303408
E-mail: przetargi@umwm.pl
Fax: +48 126303158
NUTS-code: PL21

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.malopolska.pl

Adres van het kopersprofiel: http://bip.malopolska.pl/umwm/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://bip.malopolska.pl/umwm/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Biuro Prawne i Zamówień Publicznych
ul. Racławicka 56
Kraków
30-017
Polen
Contactpersoon: Anna Wąsowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Biuro Prawne i Zamówień Publicznych, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Telefoon: +48 126303408
E-mail: przetargi@umwm.pl
Fax: +48 126303158
NUTS-code: PL21

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.malopolska.pl

Adres van het kopersprofiel: http://bip.malopolska.pl/umwm/

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa gadżetów na potrzeby „Małopolskiej Nocy Naukowców 2019”.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39294100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa gadżetów na potrzeby „Małopolskiej Nocy Naukowców 2019”.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wykonanie i dostawa, do siedziby zamawiającego oraz do instytucji wskazanych przez Zamawiającego, gadżetów na potrzeby projektu „Małopolska Noc Naukowców 2019”.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39294100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL21
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wykonanie i dostawa, do siedziby zamawiającego oraz do instytucji wskazanych przez Zamawiającego, gadżetów na potrzeby projektu „Małopolska Noc Naukowców 2019”.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt „Małopolska Researchers’ Night 2018-2019” („Małopolska Noc Naukowców 2018-2019”) finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 818217 w ramach działania „Maria Skłodowska-Curie”.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wykonanie i dostawa do siedziby zamawiającego krówek mlecznych ciągutek.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39294100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL21
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wykonanie i dostawa do siedziby zamawiającego krówek mlecznych ciągutek.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt „Małopolska Researchers’ Night 2018-2019” („Małopolska Noc Naukowców 2018-2019”) finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 818217 w ramach działania „Maria Skłodowska-Curie”.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa nagród dla uczestników konkursu plastycznego zorganizowanego w ramach MNN 2019.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39294100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL21
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa nagród dla uczestników konkursu plastycznego zorganizowanego w ramach MNN 2019.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt „Małopolska Researchers’ Night 2018-2019” („Małopolska Noc Naukowców 2018-2019”) finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 818217 w ramach działania „Maria Skłodowska-Curie”.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
21/03/2019

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
21/03/2019

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019