TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 671605-2021

Submission deadline has been amended by:  36250-2022
28/12/2021    S252

Poland-Tychy: Construction work for pipelines, communication and power lines

2021/S 252-671605

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Postal address: ul. Kubicy 6
Town: Tychy
NUTS code: PL22C Tyski
Postal code: 43-100
Country: Poland
Contact person: Wojciech Krężel
E-mail: wkrezel@pec.tychy.pl
Telephone: +48 323256460
Fax: +48 322195040
Internet address(es):
Main address: www.pec.tychy.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/pec_tychy
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej os. „P” w rejonie ul. Przemysłowej w Tychach. Przebudowa sieci ciepłowniczej os. T w Tychach.

Reference number: 24/XII/NZ/2021
II.1.2)Main CPV code
45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest:

Część 1

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Przemysłowej 5,9,13,15 w Tychach wraz z przyłączami do budynków.

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej os. „P” w rejonie ul. Przemysłowej w Tychach.

Część 2

Przebudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej 2xDn350 od komory KR 3 na kanałowej sieci ciepłowniczej 2xDn600 do komory KR 25 przy ul. Armii Krajowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Sikorskiego w Tychach

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa sieci ciepłowniczej os. T w Tychach.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 4 367 108.43 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Przemysłowej 5,9,13,15 w Tychach wraz z przyłączami do budynków.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45100000 Site preparation work
45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work
45111200 Site preparation and clearance work
45231100 General construction work for pipelines
45231110 Pipelaying construction work
45314000 Installation of telecommunications equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22C Tyski
Main site or place of performance:

Tychy

II.2.4)Description of the procurement:

W ramach realizacji przebudowy sieci ciepłowniczej należy wykonać w szczególności:

a) prace przygotowawcze oznaczające rozpoczęcie budowy tj. geodezyjne wytyczenie trasy sieci ciepłowniczej i zagospodarowanie terenu budowy,

b) zamówienie i dostawę preizolowanych kształtek i rur ciepłowniczych oraz pozostałych materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,

c) zastosowanie muf zgrzewanych elektrycznie - dopuszcza się zastosowanie muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie dla średnic płaszcza zewnętrznego mniejszych bądź równych Dz 160,

d) w celu zapewnienia dostawy ciepła do budynków zasilanych z przebudowywanej sieci ciepłowniczej należy zainstalować tymczasowe źródło ciepła dobrane według poniższych parametrów, tabeli i mapy (zal_nr_10_dokumentacja projektowa cz1: zal_nr_3_1_Mapa do przetargu P);

• na mapie zaznaczono obszar oraz węzły cieplne zasilane z przebudowywanej sieci, dla

każdego z obiektów określono wymaganą moc źródła zastępczego

• ciśnienie zasilania powrotu: 0,6MPa/0,4MPa ( w miejscu prowadzenia prac),

• temperatura nośnika ciepła 65/55 st. C,

• szacowane uzupełnienie sieci ciepłowniczej podłączonej do źródła zastępczego poniżej

1 t/doba; zamawiający dopuszcza uzupełnianie wodą surową pod warunkiem opróżnienia sieci przed połączeniem z magistralą ciepłowniczą z kierunku PW1,

• lokalizację źródła zastępczego należy uzgodnić z właścicielem działki oraz Zamawiającym i zapewnić jej połączenie z wysokoparametrową siecią. Ciepłomierz spełniający przepisy prawa o miarach do pomiaru ilości ciepła wytworzonego zainstaluje Wykonawca (montaż układu pomiarowego musi być potwierdzony protokołem odbioru montażu układu pomiarowego przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem dostaw ciepła z tymczasowego źródła ciepła),

e) sposób uzupełnienia wodą technologiczną sieci ciepłowniczej zasilanej ze źródła zastępczego

Wykonawca przedstawi pisemnie do zaakceptowania Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania prac; zamawiający wyraża zgodę na następujące rozwiązania;

• pobór wody z sieci magistralnej do uzupełniania zładu sieci zasilanej z źródła zastępczego; Zamawiający pokryje koszt pobranej wody z sieci magistralnej,

• uzupełnianie nośnika ze stacji uzdatniania Wykonawcy wodą o parametrach zgodnych z normą PN-85/C-04601 (lub równoważna) w takim przypadku koszt uzdatnionej wody ponosi Wykonawca; w przypadku niedotrzymania powyższych warunków i pogorszenia parametrów nośnika poniżej parametrów określonych w normie, Wykonawca poniesie koszt związany z przywróceniem parametrów nośnika do wymaganych (np. wymiana wody w zładzie)

f) rozliczanie kosztów ciepła wytworzonego w źródle tymczasowym. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wytworzone w tymczasowym źródle ciepło zł/GJ wg, obowiązującej na dany dzień taryfy dla źródła ciepła Tauron Ciepło Zakład Wytwarzania w Tychach, (cena na dzień 06.11.2021 wynosi 35,16 zł/GJ netto). Rozliczanie kosztów ciepła wytworzonego w źródle tymczasowym nastąpi w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Miesiąc kalendarzowy będzie okresem rozliczeniowym. Jeżeli czas pracy będzie krótszy niż pełny miesiąc to fakturę za czas pracy kotłowni należy wystawić na koniec pracy źródła. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT; odczyt licznika ciepła zostanie dokonany protokolarnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy,

g) montaż preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z instalacją alarmową zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych z kształtek i rur preizolowanych z pogrubioną izolacją o łącznej długości sieci ciepłowniczej ~ 386,5mb mb,

Pozostały opis zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ pkt 2.3. ppkt h) do bb)

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 26/10/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIS.01.07.02-00-0012/17

II.2.14)Additional information

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

1) rozpoczęcie robót może nastąpić w części technologicznej powodującej przerwę w dostawie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, od dnia 16 maja 2022 r.;

2) zakończenie części technologicznej budowy sieci ciepłowniczej umożliwiającej dostarczenie ciepła do dnia 01 września 2022 r.;

3) zakończenie robót wraz z renowacją terenu do dnia 26 października 2022 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Przebudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej 2xDn350 od komoryKR3 na kanałowej sieci ciepłowniczej 2xDn600 do komoryKR25 przy ul.ArmiiKrajowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Sikorskiego w Tychach

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45111200 Site preparation and clearance work
45113000 Siteworks
45230000 Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
45231100 General construction work for pipelines
45232140 District-heating mains construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22C Tyski
Main site or place of performance:

Tychy

II.2.4)Description of the procurement:

W ramach realizacji przebudowy sieci ciepłowniczej należy wykonać w szczególności:

a) prace przygotowawcze oznaczające rozpoczęcie budowy tj. geodezyjne wytyczenie trasy sieci ciepłowniczej i zagospodarowanie terenu budowy,

b) zamówienie i dostawę preizolowanych kształtek i rur ciepłowniczych oraz pozostałych materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,

c) zastosowanie muf zgrzewanych elektrycznie - dopuszcza się zastosowanie muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie dla średnic płaszcza zewnętrznego mniejszych bądź równych Dz 160,

d) w celu zapewnienia dostawy ciepła do budynków zasilanych z przebudowywanej sieci ciepłowniczej należy zainstalować tymczasowe źródło ciepła dobrane według poniższych parametrów i mapy (zal_na_11_dokumentacja projekt i przedmiary_cz_2: zał_nr _3a_1 mapa - Armii Krajowej);

• na mapie zaznaczono obszary zasilane z przebudowywanej sieci, dla każdego z obiektów określono wymaganą moc źródła zastępczego

• ciśnienie zasilania powrotu: 0,6MPa/0,4MPa ( w miejscu prowadzenia prac),

• temperatura nośnika ciepła 65/55 st. C,

• szacowane uzupełnienie sieci ciepłowniczej podłączonej do źródła zastępczego max. 1 t/h, Zamawiający dopuszcza uzupełnianie wodą surową pod warunkiem opróżnienia sieci przed połączeniem z magistralą ciepłowniczą z kierunku komory pkt. 1 (zgodnie z projektem),

• lokalizację źródła zastępczego należy uzgodnić z właścicielem działki oraz Zamawiającym i zapewniać jej połączenie z wysokoparametrową siecią. Ciepłomierz spełniający przepisy prawa o miarach do pomiaru ilości ciepła wytworzonego zainstaluje Wykonawca (montaż układu pomiarowego musi być potwierdzony protokołem odbioru montażu układu pomiarowego przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem dostaw ciepła z tymczasowego źródła ciepła),

e) sposób uzupełnienia wodą techn. sieci ciepłowniczej zasilanej z źródła zastępczego

Wykonawca przedstawi pisemnie do zaakceptowania Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania prac; Zamawiający wyraża zgodę na następujące rozwiązania:

• pobór wody z sieci magistralnej do uzupełniania zładu sieci zasilanej z źródła zastępczego; Zamawiający pokryje koszt pobranej wody z sieci magistralnej,

• uzupełnianie nośnika ze stacji uzdatniania Wykonawcy wodą o parametrach zgodnych z normą PN-85/C-04601 lub (równoważną) w takim przypadku koszt uzdatnionej wody ponosi Wykonawca; w przypadku niedotrzymania powyższych warunków i pogorszenia parametrów nośnika poniżej parametrów określonych w normie, Wykonawca poniesie koszt związany z przywróceniem parametrów nośnika do wymaganych (np. wymiana wody w zładzie)

f) rozliczanie kosztów ciepła wytworzonego w źródle tymczasowym. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wytworzone w tymczasowym źródle ciepło zł/GJ wg, obowiązującej na dany dzień taryfy dla źródła ciepła Tauron Ciepło Zakład Wytwarzania w Tychach, (cena na dzień 06.11.2021 wynosi 35,16 zł/GJ netto). Rozliczanie kosztów ciepła wytworzonego w źródle tymczasowym nastąpi w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Miesiąc kalendarzowy będzie okresem rozliczeniowym. Jeżeli w ostatnim miesiącu pracy źródła tymczasowego czas pracy będzie krótszy niż pełny miesiąc to fakturę za czas pracy kotłowni należy wystawić na koniec pracy źródła. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT; odczyt licznika ciepła zostanie dokonany protokolarnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy,

g) montaż preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z instalacją alarmową zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych z kształtek i rur preizolowanych z pogrubioną izolacją 2xDn350 o łącznej długości sieci ciepłowniczej ~ 617mb

Pozostały opis zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ pkt 2.3. ppkt h) do y)

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 27/10/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POIS.01.07.02-00-0016/16

II.2.14)Additional information

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

1) rozpoczęcie robót może nastąpić w części technologicznej powodującej przerwę w dostawie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania od dnia 16 maja 2022 r.;

2) zakończenie części technologicznej budowy sieci ciepłowniczej umożliwiającej dostarczenie ciepła do dnia 29 sierpnia 2022 r.;

3) zakończenie robót wraz z renowacją terenu do dnia 27 października 2022 r.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

1. Podstawy wykluczenia (przesłanki wykluczenia obligatoryjne):

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 393 ust. 4 Pzp.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:

Część 1:

a) posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych zero groszy).

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych zero groszy) lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

Część 2:

a) posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych zero groszy).

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych zero groszy) lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

Uwaga:

1) Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część zamówienia winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie odpowiadającej sumie obu części przedmiotu zamówienia.

2) Wykonawca składając ofertę na część 1i/lub część 2 zamówienia winien posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w kwocie odpowiadającej sumie obu części przedmiotu zamówienia.

3) W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP aktualny na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.

Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2) Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Wymagania Zamawiającego dotyczące robót budowlanych (dotyczy dwóch części zamówienia):

Wykonawca musi wykazać, że posiada:

a) kwalifikowaną technologię spawania metali (WPQR) wg warunków technicznych normy PN-EN ISO 15614-1:2017 lub równoważnej (zgodnie z załącznikiem 3 i 3a pkt 2.5.1.) Wymóg dotyczy metody 141 TIG,

b) system preizolowany (rury, kształtki) i mufy zgodny z rozwiązaniami opisanymi w dokumentacji projektowej i SWZ,

2. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym powyżej przez Zamawiającego, do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:

a) Protokół z badania technologii spawania (WPQR) przeprowadzonego przez jednostkę oceniającą zgodność, dot. kwalifikowania technologii spawania metali wg warunków technicznych normy PN-EN ISO 15614-1:2017 lub równoważnej – spawanie i kwalifikowanie technologii spawania metali. Wymóg dotyczy metody 141 TIG. (zgodnie z załącznikiem 3 i 3a pkt 2.5.1.).

b) Dokumenty potwierdzające zaoferowanie systemu preizolowanego i muf zgodnych z rozwiązaniami opisanymi w dokumentacji projektowej i SWZ (np. aprobaty techniczne, certyfikaty, karty katalogowe określające parametry techniczne itp.). Zamawiający nie precyzuje jakie dokumenty należy dołączyć do oferty w celu potwierdzenia, że zaoferowany system preizolowany i mufy zgodne są z rozwiązaniami opisanymi w dokumentacji projektowej i SWZ.

3. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej na przedmiot zamówienia, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami (oddzielnie dla każdej części zamówienia):

Cena 94%

Okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z zamontowanymi urządzeniami 3%;

Ocena Techniczna 3%.

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego i formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie Platformy dotyczącej danego postępowania.

5. Podstawy wykluczenia (przesłanki wykluczenia fakultatywne):

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w następujących przypadkach przewidzianych w art. 109 ust. 1 pkt 4, Pzp:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

b) Wykluczenie Wykonawcy w sytuacji opisanej w pkt a) następuje, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli:

Część 1:

a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

- wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył 2 roboty budowlane, polegające na budowie, przebudowie lub wymianie wodnej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych o długości nie krótszej niż 200 mb (rozumianej jako długość sieci ciepłowniczej dwuprzewodowej) w ramach jednej umowy.

b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych,

c) Wykonawca musi wykazać dysponowanie 2 osobami na stanowisku spawacza posiadającymi aktualne uprawnienia do wykonywania połączeń spawanych z zakresu metody spawania 141 TIG,

d) Wykonawca musi wykazać dysponowanie 2 osobami posiadającymi kwalifikacje w zakresie montażu zespołu złącza w technologii rur preizolowanych; wskazane osoby muszą posiadać aktualne świadectwo ukończenia szkolenia z zakresu montażu muf oferowanego systemu,

Część 2:

a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

- wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył 2 roboty budowlane, polegające na budowie, przebudowie lub wymianie wodnej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych o długości nie krótszej niż 300 mb o średnicy min. DN200 (rozumianej jako długość sieci ciepłowniczej dwuprzewodowej) w ramach jednej umowy.

b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych,

c) Wykonawca musi wykazać dysponowanie 2 osobami na stanowisku spawacza posiadającymi aktualne uprawnienia do wykonywania połączeń spawanych z zakresu metody spawania 141 TIG,

d) Wykonawca musi wykazać dysponowanie 2 osobami posiadającymi kwalifikacje w zakresie montażu zespołu złącza w technologii rur preizolowanych; wskazane osoby muszą posiadać aktualne świadectwo ukończenia szkolenia z zakresu montażu muf oferowanego systemu,

Uwaga:

1) Zamawiający nie dopuszcza łączenia prac spawaczy i mufiarzy/monterów przez te same osoby.

2) Zamawiający dopuszcza przedstawienie tych samych robót budowlanych dla obu części.

3) Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część zamówienia musi wykazać inne osoby (dot. posiadania uprawnień spawaczy i mufiarzy/monterów) dla każdej z poszczególnych części.

Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, długości sieci cieplnej, „dnia-miesiąca-roku” rozpoczęcia oraz zakończenia robót, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Minimum level(s) of standards possibly required:

2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

3. Oświadczenia, że osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, kwalifikacje wskazane w rozdz. IX pkt 3.1. b-d SWZ.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

1. Wadium należy wnieść przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

2.1. Część 1.

19 000,00 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych zero groszy).

2.2. Część 2.

105 000,00 PLN (słownie: sto pięć tysięcy złotych zero groszy).

3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w:

3.1. pieniądzu tj. przelewem na konto Zamawiającego,

3.2. gwarancjach bankowych,

3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2020 poz. 229)

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Santander Bank Polska S.A. 45 1090 1652 0000 0001 3382 0634 z dopiskiem „wadium – przetarg 24/XII/NZ/2021 część…”

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Dla Części 1:

1. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

2. Dopuszcza się fakturowanie częściowe, raz w miesiącu, na podstawie protokołu odbioru robót potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości przedmiotu zamówienia. Fakturowanie końcowe nastąpi po odbiorze końcowym robót.

Dla Części 2:

1. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

2. Dopuszcza się fakturowanie częściowe raz w miesiącu:

2.1. na podstawie protokołu odbioru robót potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Pozostały opis dot. płatności zgodnie z SWZ rozdział III pkt 9. ppkt 9.2.2.2. do 9.2.2.4. i 9.2.3

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo musi być złożone przez Wykonawcę w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po wniesieniu przez Wykonawcę wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla części 2.

2. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć kopię umowy regulującej współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy za pomocą Platformy Zakupowej Zamawiającego:

a) listę osób przeznaczonych do realizacji zamówienia w zakresie czynności wskazanych w załączniku nr 9 do SWZ wraz z oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione na umowę o pracę,

6. „Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy”, zawiera załącznik nr 5 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/01/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 27/04/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/01/2022
Local time: 10:05
Place:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego zgodnie z zamieszczoną tam Instrukcją.

2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

3. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Information about authorised persons and opening procedure:

1. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania (tj zgodnie z rozdziałem I. pkt 5 SWZ) informacje o:

1.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte,

1.2. cenach zawartych w ofertach.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Na podstawie art. 257 Pzp Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

2. W skład oferty wchodzą następujące dokumenty, które należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy:

2.1. formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ,

2.2. formularz JEDZ - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ,

2.3. zobowiązanie innego podmiotu (udostępniającego zasoby), zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ, (jeżeli dotyczy)

2.4. dowód wniesienia wadium (dotyczy formy niepieniężnej)

2.5. pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy(ów) ubiegającego(cych) się o udzielenie zamówienia, (jeżeli dotyczy)

2.6. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia (jeżeli dotyczy), zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ,

2.7. dokumenty potwierdzające że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego zgodnie z rozdziałem III pkt 6 SWZ

3. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

3.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

3.2. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4) Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

3.3. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

3.4. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3) Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4) Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6) Pzp,

3.5. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

4. Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

4.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert;

4.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych;

4.3. oświadczenia, że osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, kwalifikacje;

4.4. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

4.5. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy Działu IX Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

4.1. niezgodną z przepisami Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

4.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Pzp.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

6. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

7. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

8. Odwołanie wnosi się w terminie:

8.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

8.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 8.1.

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

10. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 8 i 9 niniejszego rozdziału SWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

11. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

12. Odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

13. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

15. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/12/2021