Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Paslaugos - 671668-2022

02/12/2022    S233

Čekija-Brno: Programinės įrangos tiekimo paslaugos

2022/S 233-671668

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Český metrologický institut
Nacionalinis registracijos Nr.: 00177016
Adresas: Okružní 772/31
Miestas: Brno
NUTS kodas: CZ064 Jihomoravský kraj
Pašto kodas: 63800
Šalis: Čekija
Asmuo ryšiams: Ing. Dalibor Täuber
El. paštas: verejnezakazky@cmi.cz
Telefonas: +420 602523046
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.cmi.cz
Pirkėjo profilio adresas: https://nen.nipez.cz/profil/CMI
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Nacionalinė ar federalinė agentūra ar tarnyba
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: Metrologie

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Licence Microsoft 365 Aps v programu CSP

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
72268000 Programinės įrangos tiekimo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na 4 roky na zajištění přístupu a práva užívání on-line služeb, a to Microsoft 365 Apps, v rámci licenčního programu Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) pro potřeby zadavatele. Rámcová dohoda bude uzavřena bez obnovení soutěže s jedním dodavatelem. Zadávání jednotlivých veřejných zakázek dle rámcové dohody bude probíhat formou objednávek. Podrobněji jsou požadavky na předmět plnění uvedeny v zadávací dokumentaci, zejména v její příloze č. 1 (Technické podmínky - specifikace požadovaného plnění) a v příloze č. 3 (Obchodní podmínky - závazný vzor Rámcové dohody).

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 160 000.00 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
48000000 Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos
72268000 Programinės įrangos tiekimo paslaugos
72260000 Su programine įranga susijusios paslaugos
72267000 Programinės įrangos priežiūros ir tvarkymo paslaugos
72261000 Programinės įrangos palaikymo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: CZ Česko
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na 4 roky na zajištění přístupu a práva užívání on-line služeb, a to Microsoft 365 Apps, v rámci licenčního programu Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) pro potřeby zadavatele. Rámcová dohoda bude uzavřena bez obnovení soutěže s jedním dodavatelem. Zadávání jednotlivých veřejných zakázek dle rámcové dohody bude probíhat formou objednávek. Podrobněji jsou požadavky na předmět plnění uvedeny v zadávací dokumentaci, zejména v její příloze č. 1 (Technické podmínky - specifikace požadovaného plnění) a v příloze č. 3 (Obchodní podmínky - závazný vzor Rámcové dohody).

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2022/S 184-519862
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: N006/22/V00024584
Pavadinimas:

Licence Microsoft 365 Aps v programu CSP

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
22/11/2022
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 7
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 4
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 7
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: COM PLUS CZ a.s.
Nacionalinis registracijos Nr.: 25772104
Adresas: Nad Krocínkou 317 48
Miestas: Praha
NUTS kodas: CZ Česko
Pašto kodas: 19000
Šalis: Čekija
El. paštas: obchod@complus.cz
Telefonas: +420 225103103
Faksas: +420 225103200
Interneto adresas: www.complus.cz
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 160 000.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresas: třída Kpt. Jaroše 7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 604 55
Šalis: Čekija
El. paštas: posta@uohs.cz
Telefonas: +420 542167111
Faksas: +420 542167112
Interneto adresas: http://www.uohs.cz
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, po-kud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uza-vření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny na-vrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení záka-zu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresas: třída Kpt. Jaroše 7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 604 55
Šalis: Čekija
El. paštas: posta@uohs.cz
Telefonas: +420 542167111
Faksas: +420 542167112
Interneto adresas: http://www.uohs.cz
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
28/11/2022