Diensten - 67172-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Frankrijk-Chambéry: Verzekeringsdiensten

2019/S 030-067172

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Grand Chambéry
20006911000019
106 allée des Blachères — CS 82618
Chambéry Cedex
73026
Frankrijk
Telefoon: +33 479968600
E-mail: correspondre@aws-france.com
NUTS-code: FRK27

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.grandchambery.fr

Adres van het kopersprofiel: https://agysoft.marches-publics.info

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestations d'assurance pour les garanties responsabilité civile, protection juridique, dommages aux biens et bris de Grand Chambéry

Referentienummer: 2019-12
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66510000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent marché sera divisé en 3 lots et sera lancé sous forme de procédure concurrentielle avec négociation. Chaque lot prendra effet à compter du 1.7.2019 pour une durée d'1 an. Il sera ensuite renouvelable 3 x 1 an par tacite reconduction, soit jusqu'au 30.6.2023 au plus tard, sauf résiliation expresse par l'une des parties au moins 6 mois avant le terme du marché.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Assurance responsabilité civile de Grand Chambéry

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66516000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK27
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Assurance responsabilité civile de Grand Chambéry.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Assurance dommages aux biens et bris de Grand Chambéry

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66515200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK27
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Assurance dommages aux bien et bris de Grand Chambéry.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Assurance protection juridique de Grand Chambéry

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK27
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Assurance protection juridique de Grand Chambéry.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
14/03/2019

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Pour retrouver cet avis intégral, poser des questions à l'acheteur, allez sur https://agysoft.marches-publics.info — Il s'agit d'un avis de pré-information, il n'y a pas de dossier à télécharger. L'avis d'appel à candidature correspondant sera lancé courant mars 2019.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Grenoble
2 place de Verdun
Grenoble
38022
Frankrijk
Telefoon: +33 476429000
E-mail: greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Fax: +33 476422269
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.

Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.

Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat).

Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019