Diensten - 67175-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Verenigd Koninkrijk-Worcester: Bus- en autobusverhuur met chauffeur

2019/S 030-067175

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
University of Worcester
Henwick Grove
Worcester
WR2 6AJ
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Nicola Brecknell
Telefoon: +44 1905542066
E-mail: n.brecknell@worc.ac.uk
NUTS-code: UKG12

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://in-tendhost.co.uk/universityofworcester

Adres van het kopersprofiel: https://in-tendhost.co.uk/universityofworcester

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Coach Hire

Referentienummer: UOW707 2018/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60172000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The University of Worcester is looking to retender its Coach Hire contract. The contract will commence on 1.6.2019 and will last for 3 years with the option to extend for a further 12 months. It is anticipated that tender documents will be available in March 2019. This contract will cover all the University's requirements which include ad-hoc bookings for academic schools, coaches for graduation ceremonies and coaches for University Open Days. The tender is also likely to cover requirements for the University's professional basketball team. The University is particularly interested in hearing from companies who can provide wheelchair accessible coaches.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 500 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60172000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKG12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This contract will cover all the University's requirements which include ad-hoc bookings for academic schools, coaches for graduation ceremonies and coaches for University Open Days. The tender is also likely to cover requirements for the University's professional basketball team.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
07/02/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019