Diensten - 67178-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Zweden-Linköping: Onderhoud van terreinen

2019/S 030-067178

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Östergötlands läns landsting
232100-0040
CVU Upphandling
Linköping
581 85
Zweden
Contactpersoon: Caroline Haag
E-mail: caroline.haag@regionostergotland.se
NUTS-code: SE123

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lio.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Entreprenader avseende utemiljö

Referentienummer: UC-2017-158
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77314000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Entreprenaderna omfattar i stort:

— Tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av markbeläggningar och vegetationsytor

— Tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll på fast- och rörlig utrustning på mark

— Snöröjning och halkbekämpning

— Beredskap

— Mindre markprojektuppdrag

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45236000
77300000
90620000
90630000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE123
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Entreprenaderna omfattar i stort:

— Tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av markbeläggningar och vegetationsytor

— Tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll på fast- och rörlig utrustning på mark

— Snöröjning och halkbekämpning

— Beredskap

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/05/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/02/2019