Diensten - 67191-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Litouwen-Kėdainiai: Sneeuwruimingsdiensten

2019/S 030-067191

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
188768545
J. Basanavičiaus g. 36
Kėdainiai
LT-57288
Litouwen
Contactpersoon: Virginija Vaičiulienė
Telefoon: +370 34769558
E-mail: virginija.vaiciuliene@kedainiai.lt
NUTS-code: LT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6611

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=442027
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=442027&B=PPO
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kėdainių miesto seniūnijos kelių ir gatvių priežiūra žiemą

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90620000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Kėdainių rajono savivaldybės administracija numato įsigyti kelių ir gatvių priežiūros žiemą paslaugas.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kėdainių miesto seniūnijos teritorija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pirkimo objektas: Kėdainių miesto seniūnijos kelių ir gatvių priežiūra žiemą. Preliminarus prižiūrimas plotas – 607 772 kvadratiniai metrai.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 31
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Dėl užsitęsusio žiemos periodo sutartis gali būti pratęsiama du kartus, tačiau bendras sutarties pratęsimo periodas negali būti ilgesnis kaip vienas mėnuo.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1) tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų 2 priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, EBVPD teikiamas už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai. Kai tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar subrangovus (toliau – subtiekėjas), kurių pajėgumais remiasi, kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų EBVPD;

2) tiekėjas turi teisę verstis sniego valymo nuo gatvių ir kelių veikla (šį reikalavimą pagrindžiantys dokumentai: valstybės įmonės Registrų centro išduoto Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo (ar kitų dokumentų, kuriuose būtų nurodyti tiekėjo įregistravimo duomenys ir vykdoma veikla) skaitmeninės kopijos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduoto dokumento, ar priesaikos deklaracijos, liudijančios, kad tiekėjas atitinka šį reikalavimą, skaitmeninė kopija).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1) paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos turi pateikti perkančiajai organizacijai pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą-užstatą, kurio vertė – 10 300 EUR (dešimt tūkstančių trys šimtai eurų);

2) netesybos (bauda);

3) perkančioji organizacija sumoka paslaugų teikėjui už suteiktas paslaugas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis pateiktos sąskaitos faktūros gavimo dienos.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Litouws
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 16/07/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:45
Plaats:

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 204 kabinete, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Kėdainių apylinkės teismas
Kėdainiai
Litouwen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019