Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

Există unele erori care afectează modul în care sunt afișate anunțurile din formularele electronice. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă rugăm să consultați pagina noastră dedicată pentru mai multe informații și îndrumări.

Au început înscrierile la cel de-al 4-lea atelier cu reutilizatorii TED, care va avea loc la 14 decembrie 2023.

Bunuri - 672041-2022

02/12/2022    S233

România-Brașov: Piese pentru locomotive sau material rulant feroviar sau de tramvai; echipament pentru controlul traficului feroviar

2022/S 233-672041

Anunț de participare – utilități

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 11054545
Adresă: Sucursala Regionala de Transport Feroviar de Calatori Brasov , Bulevardul Eroilor nr.3A, etaj 2
Localitate: Brasov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: RO-500007
Țară: România
Persoană de contact: dana andronic
E-mail: dana.andronic@cfrcalatori.ro
Telefon: +40 0268410233/144515
Fax: +40 268477063
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cfrcalatori.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100160286
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Servicii feroviare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Indicator digital pentru stabilire nivel motorină automotor DESIRO SR 20 D ~ S.R.T.F.C. Brașov

Număr de referinţă: SRTFCBV LD 49/2022 , cod unic de identificare A1- RO11054545-2022–2578
II.1.2)Cod CPV principal
34630000 Piese pentru locomotive sau material rulant feroviar sau de tramvai; echipament pentru controlul traficului feroviar
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziția 40 bucăți indicatoare digitale pentru stabilirea nivelului notorinei din instalația de combustibil la automotoarele DESIRO SR 20 D din parcul Depoului Sibiu conform cerințelor Caietului de sarcini nr. BV 21 1/433/25.02.2022.

Valoarea estimată a achiziției = 69.000 lei fără TVA

Operatorii economici vor putea solicita clarificari cu 18 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, entitatea contractanta răspunzând in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare cu 11 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul stabilit.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 69 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Conform Caietului de sarcini nr.BV 21 1/433/25.02.2022

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achiziția 40 bucăți indicatoare digitale pentru stabilirea nivelului notorinei din instalația de combustibil la automotoarele DESIRO SR 20 D din parcul Depoului Sibiu conform cerințelor Caietului de sarcini nr. BV 21 1/433/25.02.2022.

Operatorii economici vor putea solicita clarificari cu 18 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, entitatea contractanta răspunzând in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare cu 11 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul stabilit.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1. Ofertanții, terții susținători, subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 177, 178 și 180 din Legea nr.99/2016.

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire, inclusiv asociati, terți susținători, subcontractanți propuși vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.

2. Ofertanții, terții susținători, subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016.

Se va depune o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016 si se va prezenta odata cu depunerea DUAE.

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire, inclusiv asociati, terți susținători, subcontractanți propuși vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.

Conform prevederilor art. 205 alin. (2) si alin.(2 /1) din Legea nr. 99/2016, înainte de atribuirea contractului sectorial, entitatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE in termen de 5 zile lucratoare de la transmiterea solicitarii cu posibilitatea de prelungire cu maximum 5 zile lucrătoare, la solicitarea motivată a ofertantului.

Aceste documente pot fi:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidate( buget local, buget de stat, etc) pentru sediul principal (documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 178 alin.1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor deplată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate – valabile la momentul prezentarii; valabile la momentul prezentării

- certificat constatator ONRC (Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii documentului)

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutive;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

- Ilie Laurențiu -Director

- Răzvan Cîrjan - Sef Divizie Exploatare

- Radu Caleș – Contabil Șef

- Nicolae Ciolan - Șef Serviciu Exploatare Reparații Material Rulant

- Olăianoș Victorița - Șef Serviciu Aprovicionare Administrativ

- Andronic Dana-Sef Birou Achizitii

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectului contractului sectorial.

Dupa caz, se pot depune documente edificatoare considerate necesare pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului solicitat ( atestate, autorizatii, certificate, etc )

Documentele ofertantilor persoane juridice straine se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatii aferente situatiei lor , urmand ca documentele justificative actualizate care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (certificat constatator ONRC/documente echivalente emise de tara de rezidenta ) sa fie prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire Documentele vor fi valabile la momentul prezentarii

2. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina:

2.1) Operatorii economici - persoane juridice române

- Autorizație de Furnizor Feroviar și Agrement Tehnic Feroviar/ Certificat de omologare tehnică feroviară, eliberate /vizate de către AFER în conformitate cu cerințele art.1 și 2 din O.M.T. 290/2000, valabile la momentul prezentării pentru obiectul contractului.

2.2) Operatorii economici-persoane juridice străine Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste confomitatea serviciilor, identificate clar prin referire la specificații sau standarde relevante, respectiv Autorizație din țara de origine, eliberată de către organismul abilitat să emită astfel de autorizații, precum și Agrement Tehnic Feroviar eliberat/vizat, în conformitate cu cerințele art.2, alin.5, din OMT 290/2000 valabile la momentul prezentării , pentru obiectul contractului.

Documentele se vor prezenta însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Operatorii economici vor prezenta un angajament/declaratie prin care se obliga sa reinnoiasca aceste documente in situatia in care valabilitatea acestora expira in perioada derularii contractului.

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractanti propusi) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire

Conform prevederilor art.205 alin.(1) din Legea nr.99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare entitatea contactanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte din documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar desfasurarii corespunzatoare a procedurii

Conform prevederilor art.205 alin.(2) din Legea nr.99/2016 inainte de atribuirea contractului sectorial, entitatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

a) Garanția de participare: Conf. HG 394/2016 -art. 41, alin. (3), lit. a), in valoare de 650 lei sau echivalent leu/valuta la cursul stabilit de BNR inainte cu 6 zile de data limita stabilita pentru depunere, valab 6 luni de zile de la term. limita de depunere, va fi constituita conf. Art 42 prin: → virament bancar sau OP in contul SRTFC Brașov : RO04 BTRL RONC RT02 1866 6006 deschis la Banca Transilvania ; cod fiscal: 28604716 ; sau → printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii Ofertele care nu sunt însotite de dovada constituirii GP in forma, valoarea si pentru perioada solicitata vor fi respinse. EC are dreptul de a retine garantia, ofertantul pierzând astfel suma constituita conf art.43 din HG 394/2016. Restituirea garantiei se realizeaza potrivit art.44 din HG nr.394/2016, în baza cererii depuse conf. Formular 7 din sectiunea Formulare

b) Garanția de bună execuție : Cuantumul garantiei de buna executie a contractelor de achizitie publica: 5% din valoarea contractului fara TVA

si se va constitui in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului sectorial, prin :

- virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari in conditiile legii.

- in cazul in care valoarea GBE este mai mica de 5.000,00 lei, aceasta se poate constitui prin depunere de numerar la casieria SRTFC Brasov

- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, caz in care, contractantul are obligatia de a deschide la Trezoreria Statului un cont la dispozitia SRTFC Brasov pe care il va alimenta initial cu minim 0,5% din pretul contractului sectorial fara TVA conform art. 46, alin. 6 din HG 394/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 10/01/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 10/07/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 10/01/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Perioada de valabilitate a ofertelor - 6 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor.

Note:

a) EC are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea per. de valabi a ofertei, prelungirea acestei perioade;

b) Ofertantul are obligatia de a comunica EC daca este sau nu este de acord cu prelungirea per. de valab a ofertei;

c) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea per. de valab a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.

Avand in vedere dispoz. art.138 (3) din HG 394/2016, eventualele neconcordante cu priv. la indeplin. cond. de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii în max. 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor.

-Ofertantul va mentiona instrumentul de garantare prin care se va constitui garantia de buna executie precum si Contul (cod IBAN) si banca în care se va restitui garantia de participare de catre entitatea contractanta.

-Toate certifi si doc emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. -In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante in vederea completarii de catre operatorii economici interesati. -Dupa deschiderea ofertelor comisia de evaluare va solicita eventualele clarificari si va continua cu analiza solicitarilor din documentatia de atribuire referitoare la documentele de calificare, si oferta tehnica. - Dupa finalizarea verificarilor documentelor de calificare si a propunerilor tehnice depuse de ofertanti, entitatea contractanta selecteaza in SEAP, ofertele care au fost declarate admisibile, precum si pe cele care au fost declarate inacceptabile sau neconforme. -Conform art. 205 (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii criteriilor de calificare, prin prez, la solicitarea EC, de regula a doc solicitate. -Modific Contractului poate fi facuta numai în scris în conf cu prev Cap. VI – Sectiunea a 2-a din Legea nr. 99/2016 si Instructiunea 3/2017.

Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: S.R.T.F.C. Brasov - Oficiul Juridic
Adresă: Bulevardul Eroilor nr.3A etaj 2
Localitate: Brasov
Cod poștal: 500007
Țară: România
Fax: +40 268/477063
Adresă internet: www.cfrcalatori.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/11/2022