Diensten - 67206-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Alkmaar: Reclame- en marketingdiensten

2019/S 030-067206

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Noord- Kennemerland/West-Friesland (Horizon College)
28694649
Kruseman van Eltenweg 4
Alkmaar
1817 BC
Nederland
Contactpersoon: Maaike Hof-van der Leelie
Telefoon: +31 725476600
E-mail: m.r.m.hof@horizoncollege.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.horizoncollege.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5ed2ccbcfb8115e75ea25c7271f4a2c9
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Afdeling Inkoop
Umbriëllaan 2
Heerhugowaard
1702 AJ
Nederland
Contactpersoon: mevr. M.R.M. Hof-van der Leelie
Telefoon: +31 725476600
E-mail: m.r.m.hof@horizoncollege.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.horizoncollege.nl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5ed2ccbcfb8115e75ea25c7271f4a2c9
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Inschrijvingen kunnen digitaal worden ingediend via TenderNed.nl
Den Haag
Nederland
E-mail: info@tenderned.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EA MCOO

Referentienummer: HC-190604
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79340000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Doelstelling van de Europese aanbesteding MCOO is om geschikte inschrijvers te vinden die als partner kunnen optreden voor het leveren van:

• de gevraagde creatieve communicatie- en vormgevingsdiensten

• het begeleiden van de transitie van offline naar online middelen

• het leveren van de gevraagde DTP diensten

• het uitvoeren van media inkoop en drukwerkinkoop

Deze aanbesteding zal moeten leiden tot een nog sterkere en professionele dienstverlening voor het Horizon College en in het bijzonder de afdeling Communicatie & Marketing van het Horizon College.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1 Offline

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79340000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL32
Voornaamste plaats van uitvoering:

Noord-Holland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang van de opdrachten is geschat op EUR 300 000,- inclusief btw per jaar totaal voor Offline en Online. Dit bedrag is gebaseerd op de uitgaven in het verleden en de geschatte opdrachtgrootte in de toekomst. Inschrijvers kunnen aan genoemde bedragen geen rechten ontlenen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitswens / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De aanbesteding heeft betrekking op een overeenkomst met een initiële looptijd van twee (2) jaar. De af te sluiten overeenkomst kan door de opdrachtgever drie (3) maal met twee (2) jaar worden verlengd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De aanbesteding heeft betrekking op een overeenkomst met een initiële looptijd van twee (2) jaar. De af te sluiten overeenkomst kan door de opdrachtgever drie (3) maal met twee (2) jaar worden verlengd.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2 Online

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79340000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL32
Voornaamste plaats van uitvoering:

Noord-Holland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang van de opdrachten is geschat op EUR 300 000,- inclusief btw per jaar totaal voor Offline en Online. Dit bedrag is gebaseerd op de uitgaven in het verleden en de geschatte opdrachtgrootte in de toekomst. Inschrijvers kunnen aan genoemde bedragen geen rechten ontlenen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitswens / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De aanbesteding heeft betrekking op een overeenkomst met een initiële looptijd van twee (2) jaar. De af te sluiten overeenkomst kan door de opdrachtgever drie (3) maal met twee (2) jaar worden verlengd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De aanbesteding heeft betrekking op een overeenkomst met een initiële looptijd van twee (2) jaar. De af te sluiten overeenkomst kan door de opdrachtgever drie (3) maal met twee (2) jaar worden verlengd.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/03/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/10/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/03/2019
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Noord-Holland
Kruseman van Eltenweg 4
Alkmaar
1817 BC
Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank Noord-Holland
Kruseman van Eltenweg 2
Alkmaar
1817 BC
Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019