Diensten - 67213-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2019/S 030-067213

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Fővárosi Állat- és Növénykert
EKRSZ_69245691
Állatkerti körút 6–12.
Budapest
1146
Hongarije
Contactpersoon: Erdei Gábor
Telefoon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax: +36 17002075
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zoobudapest.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000049702019/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000049702019/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: fővárosi önkormányzati intézmény
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: állat- és növénykert üzemeltetés

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Diák munkaerő közvetítése

Referentienummer: EKR000049702019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Vállalkozási szerződés, diák munkaerő közvetítésére – ezen belül különféle anyagmozgatási, területrendezési(takarítási), felügyelői és kisegítő munkák végzése – a 2019–2020. években a Fővárosi Állat- és Növénykert részére

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

A Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, 1146 Budapest: Állatkerti körút 6-12., és a kezelésében lévő területek, Budapest

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Diák munkaerő közvetítése - különféle anyagmozgatási, területrendezési (takarítói), felügyelői, és kisegítőmunkák - végzésére a 2019-2020. években a Fővárosi Állat- és Növénykert részére, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint:

Az éves diákmunka igénybevétel egyidejűleg legfeljebb 70 fő, az igénybevétel munkaóra tartalma évente 20000 munkaóra,

— takarítás, területrendezés 15 000 m2-en,

— anyagmozgatás kézi és gépi erővel,

— tájékoztatás, látogatók beléptetése, csoportvezetés minimum 200 000 látogató,

— kisegítő tevékenység mutatványos üzemekben, és tematikus kiállításokhoz kapcsolódóan.

Opcionális tételek:

Az ajánlattevőként szerződő félnek (vállalkozó) vállalnia kell, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél (megrendelő) által kikötött opciós joga alapján a megrendelőnek, a fenti teljes mennyiségen felüli, egyoldalú megrendeléseit az ajánlat tatalma szerint teljesíti.

Megrendelő a szerződés teljes futamideje alatt a fenti évenkénti 20 000 munkaórán felül évente további legfeljebb 12 000 munkaóra diákmunka igénybevételére jogosult az alkalmazott munkafolyamatok bármelyikében, bármilyen megoszlásban.

Vállalkozó a megrendelő megrendelése esetén az opcionális munkaóraszám eléréséig a megjelölt munkamennyiség teljesítésére az általa adott ajánlati áron köteles.

Megrendelő nem vállal kötelezettséget az opcionális mennyiség lehívására, azonban az első évben le nem hívott opcionális mennyiség adott esetben a szerződés második évére továbbvihető, az opcionális munkaóraszámot megnöveli.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Diákok biztosításának határideje az eseti megrendelő kézbesítését követően (nap, maximum 5 nap, minimum 1 nap) / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Késedelmi kötbér napi mértéke (Ft/nap/fő, maximum 10.000 nap, minimum 5.000Ft/fő/nap) / Weging: 5
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Az ajánlattevőként szerződő félnek (vállalkozó) vállalnia kell, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél (megrendelő) által kikötött opciós joga alapján a megrendelőnek, a fenti teljes mennyiségen felüli, egyoldalú megrendeléseit az ajánlat tatalma szerint teljesíti.

Megrendelő a szerződés teljes futamideje alatt a fenti évenkénti 20 000 munkaórán felül évente további legfeljebb 12 000 munkaóra diákmunka igénybevételére jogosult az alkalmazott munkafolyamatok bármelyikében, bármilyen megoszlásban.

Vállalkozó a megrendelő megrendelése esetén az opcionális munkaóraszám eléréséig a megjelölt munkamennyiség teljesítésére az általa adott ajánlati áron köteles.

Megrendelő nem vállal kötelezettséget az opcionális mennyiség lehívására, azonban az első évben le nem hívott opcionális mennyiség adott esetben a szerződés második évére továbbvihető, az opcionális munkaóraszámot megnöveli.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Az ár értékelési szempont az alábbi képlettel kerül számításra:

Ajánlati ár = [72*Diákmunka óradíja főszezonban (nettó HUF/óra/fő)] + [28*Diákmunka óradíja elő- és utószezonban (nettó HUF/óra/fő)].

Főszezon: - június, július, augusztus.

Elő- és utószezon: - január, február, március, április, május, szeptember, október, november, december.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.

Igazolási mód:

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása körében Ajánlatkérő kifejezetten hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira. Az ajánlattevőknek az igazolást ennek megfelelően kell megtennie.

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének külön), alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerinti eljárásban ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bek. szerint II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban EEKD) kell benyújtani előzetes igazolásként, továbbá a Korm.rend 3.§ is irányadó.

Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződésteljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót - akkor is, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá az ajánlatban, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és ha igen, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A Kbt. 69.§ (4)-(8) bek. alapján a kizáró okok igazolására felhívott gazd. szereplőnek a Kormányrendelet III. Fejezet 8., 10. és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kormányrendelet III. Fejezetében feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezen adatbázisok elérhetőségét - azok kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a Kormányrendelet előírja - feltünteti az ESPD megfelelőrészeiben. A gazdasági szereplőknek a formanyomtatványban fel kell tüntetniük

Azt is, hogy a III. Fejezetszerinti igazolások kiállítására - amennyiben ennek benyújtásával kerül igazolásra az adott feltételnek

Valómegfelelés - mely szerv jogosult. A Kormányrendelet III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn

Kiválthatók,ha a gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési

Eljárásban előírt követelményeknek. A kizáró okokra vonatkozóan jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, ill. adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont].

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) c) pontja alapján az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható az eljárást megindító hirdetmény feladását megelőző két lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgya szerinti (diák munkaerő közvetítéséből származó) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre illetve mikor kezdte meg tevékenységét).

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) b) pontja alapján az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának - vagy annak meghatározott részének - benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges;

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt egyszerű nyilatkozatát, nem szükséges a formanyomtatvány IV. részében az adatok megadása (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.)

Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike vonatkozásában külön formanyomtatványokat is be kell nyújtsa az ajánlat részeként. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

Közös ajánlattétel esetén az EEKD a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában benyújtandó.

A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. [Kbt. 67. § (2)]

A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdései alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető és az értékelési sorrendben azt követő legfeljebb három ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a P1 alkalmassági követelmény tekintetében nyilatkozattételre. Benyújtandó az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet P1) nyilatkozata a beszerzés tárgya szerinti (diák munkaerő közvetítése) tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről legfeljebb az előző két mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben Ajánlattevő a P1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, akkor, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Folyt a minimumkövetelményeknél

Eventuele minimumeisen:

(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése.)

Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja az ajánlatkérő által a P1) alkalmassági feltétel esetében meghatározott értéket.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.

Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ha P1) az ajánlati felhívás feladását megelőző kettő mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (diák munkaerő) közvetítéséből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja az 50 000 000 Ft-ot.

P2) Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ha a felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évében,a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részének adatai alapján, az adózás előtti eredménye egyik évben sem volt negatív.

Közös ajánlattevők:

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve ezek közül azoknak, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

Kapacitást biztosító szervezetek:

Az ajánlattevő más szervezet kapacitásaira is támaszkodhat az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmasságát a fent előírt módokkal azonos módon köteles igazolni a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján. Más szervezet kapacitásának igénybevétele esetén ajánlattevőnek meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdés szerint Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy valamennyi a III.1.2) és a III.1.3) pontban meghatározott alkalmassági feltétel esetében a beszerzés jellege miatt a minősített ajánlattevők kiválasztására irányuló felhívásnál a pénzügyi, valamint a műszaki, szakmai alkalmasság szempontjából szigorúbb feltéteket határozott meg.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolandó:

M1) Az AT-nek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben végzett, diák munkaerő közvetítésére vonatkozó legjelentősebb teljesítéseinek ismertetésével. Az AK köteles a három év teljesítését figyelembe venni.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A referencia akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik.

M2) Az AT-nek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

M3) Az AT-nek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható a Kr.21. § (3) bekezdés h) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatással.

Az alkalmassági feltétel igazolásának módja:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplőnek az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt egyszerű nyilatkozatát nem szükséges a formanyomtatvány IV. részében az adatok megadása. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek-nek megfelelően.)

Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike vonatkozásában külön formanyomtatványokat is be kell nyújtsa az ajánlat részeként. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

Közös ajánlattétel esetén az EEKD a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában benyújtandó.

A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. [Kbt. 67. § (2)]

A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdései alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető és az értékelési sorrendben azt követő legfeljebb három ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az M1 alkalmassági követelmény tekintetében a referencianyilatkozat/igazolás benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdések figyelembe vételével, az M1) alkalmassági követelmény igazolására benyújtott igazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont is) és a szerződés időtartama, a szerződést kötő másik fél neve, elérhetősége, a szolgáltatás tárgya, a napi átlaglétszám/teljesített órák száma, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az M2) alkalmassági követelmény igazolására be kell nyújtani:

— az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapításához szükséges részletezettségű, a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot.

Folytatás a minimumkövetelményeknél

Eventuele minimumeisen:

— a szakemberek végzettséget, képzettséget/jogosultságát igazoló dokumentum(ok)at,

— és a rendelkezésre állási nyilatkozatot.

Az előírt alkalmassági feltételek ellenőrzésére:

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakemberek közül melyiket kívánja melyik pozícióban bevonni.

Az M3) alkalmassági követelmény igazolására be kell nyújtani az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapításához szükséges részletezettségű kimutatást a felhívás feladását megelőző három évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról.

M1) Az AT a szerződés teljesítésére alkalmas, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben rendelkezik legalább egy olyan diákmunka közvetítésére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített szolgáltatási szerződéssel, mely legalább napi 30 fős átlaglétszámmal teljesített munkavégzésre vonatkozott, legalább 3 hónapon keresztül folyamatosan,

Vagy

— legalább egy olyan diák munkaerő közvetítésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített szolgáltatási szerződéssel, melyen az éven belül a projekten teljesített órák száma eléri a 14 000 órát.

M2) Az AT a szerződés teljesítésére alkalmas, ha összességében rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberekkel, akik legalább az alábbi (vagy ezzel egyenértékű) képzettséggel, szakképesítéssel,illetve legalább az alábbi szakmai tapasztalattal rendelkeznek:

M2.1. legalább 1 fő, legalább 5 éves munkaügyi szakmai gyakorlattal rendelkező munkaügyi vezető, vagy azzal egyenértékű szakemberrel, továbbá

M2.2. legalább 1 fő, legalább 5 éves pénzügyi szakmai gyakorlattal rendelkező pénzügyi vezető szakemberrel (felsőfokú pénzügyi - alap-, vagy mesterképzésben szerzett, vagy mérlegképes könyvelő végzettséggel).

Az alkalmasság igazolásához legalább két különböző szakember megjelölése szükséges.

M3) Az AT a szerződés teljesítésére alkalmas, ha a felhívás feladását megelőző 3 év mindegyikében az átlagos statisztikai állományi létszáma eléri a 70 főt/év munkavállalót, és a vizsgált évek mindegyikében rendelkezik legalább egy fő vezető tisztségviselővel.

Közös ajánlattevők:

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve ezek közül azoknak, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

Kapacitásbiztosító szervezetek:

Az ajánlattevő más szervezet kapacitásaira is támaszkodhat az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmasságát a fent előírt módokkal azonos módon köteles igazolni a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján. Más szervezet kapacitásának igénybevétele esetén ajánlattevőnek meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér az ajánlat tartalma szerint (forint/fő/nap), sürgősséggel adott megrendelés esetében késedelmes óránként 11 000 Ft/fő azaz tizenegyezer forint, a vállalkozási szerződés szerint maximuma 1 000 000 HUF azaz egy millió forint. A késedelmi kötbér maximum elérése esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve a szerződést felmondani. A vállalkozási szerződés szerinti esetekben, hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér a szerződés alapján teljesítendő megrendelésben meghatározott nettó összeg 0,5 %-a, de legalább 4 000 HUF azaz négyezer forint/fő naponta, de legfeljebb az adott megrendeléssel érintett szerződés szerinti vállalási díj 10 %-a. Meghiúsulás esetén az érintett megrendelésben meghatározott feladatok nettó vállalkozási díjának 25 %-a, a vállalkozási szerződésben foglaltak szerint. A teljes szerződés meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér a teljes alapmennyiség (40 000 munkaóra) szerinti vállalási díj 20 %-a.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/03/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/ EKR000049702019/reszletek

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

A Kbt. 68. §-a szerint, figyelemmel a 424/2017 korm. rendeletre.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

2020.12. hó

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) és 41. § (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő az e-Kr. szabályai szerint. Az ajánlatot az e-Kr. 15. § szabályainak figyelembe vételével, elektronikus úton kell benyújtani. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára ingyenesen biztosítja, amelyet az eljárás megindításakor az EKR rendszeren elektronikusan elérhetővé tesz (https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000049702019/reszletek).

3. Kieg.táj a Kbt. 56.§ (1) bek. szerint az EKR rendszeren keresztül

7. Az ajánlathoz csatolni kell vagy elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni (figyelemmel az e-Kr. 10. §-ra):

— felolvasólapot elektronikus űrlap formájában a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti tartalommal. A felolvasólap űrlapját az EKR tartalmazza,

— Ajánlattevő űrlapként nyilatkozzon a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti tartalommal,

— Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (6) bekezdésének a)-b) pontjában foglaltakra. Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező,

— az EEKD dokumentumot elektronikus űrlap formájában, az űrlapot az EKR tartalmazza,

— aláírási címpéldány (vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás minta) az ajánlatban nyilatkozatot tevő, vagy kapacitást nyújtó szervezet részéről

9. Közös ajánlattétel esetén a közbeszerzési dokumentum szerinti tartalmú együttműködési megállapodás csatolandó.

13. Hiánypótlás a Kbt. 71. § szerint

14. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 131. § (4) bekezdését

15. Az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok közötti eltérés esetében az ajánlati felhívásban foglaltak az irányadóak.

21. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.

23. A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli cselekmény magyar nyelven történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Abban az esetben, amennyiben a nyilatkozat vagy okirat egészben vagy részben nem magyar nyelven kiállított, az Ajánlattevő által készített vagy készíttetett felelős fordítást kell csatolni, melynek szöveghűségét cégszerű aláírással kell igazolni.

28. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolja be a céginformációs szolgálathoz benyújtott változásbejegyzési kérelmét, és annak érkezéséről a céginformációs szolgálat által megküldött igazolást – Csatolandó az ajánlattevő, közös ajánlat esetén mindegyik ajánlattevő részéről

FAKSZ Erdei Gábor, lajstromszáma:01061

33. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

34. Az ajánlatkérő a Kbt. 54. § értelmében, az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlattevők 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint összegben ajánlati biztosítékot kötelesek nyújtani. Az ajánlati biztosíték teljesíthető – az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15490658. számú bankszámlájára történő befizetéssel. Ez esetben a biztosítéknak legkésőbb az ajánlattételi határidő időpontjáig a fenti számlán rendelkezésre kell állnia;

Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető továbbá az Ajánlatkérő nevére kiállított, a közbeszerzési dokumentumokban (dokumentációban) meghatározott tartalmi feltételeknek megfelelő tartalmú, és az ajánlati kötöttség lejártáig érvényes pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, melyet Ajánlattevő az ajánlata benyújtásával egyidejűleg Ajánlatkérő rendelkezésére bocsát.

Folyt. VI.4.3)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. §

37. Az Ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően a havi elszámolás alapján kiállított számlát az ajánlatkérő a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül átutalással egyenlíti ki. A teljesítés feltételeire irányadó még a Ptk. 6:130.§ (2) bekezdése és a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdései is.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: Forint (HUF). A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-10

Az értékelés során a pontkiosztás módszere:

Az Ár értékelési részszempont esetén:

P=((Alegjobb/Avizsgált)*(Pmax-Pmin))+Pmin, ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma.

Pmax: a pontskála felső határa (10 pont).

Pmin: a pontskála alsó határa (1 pont).

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb nettó érték).

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme, nettó összege.

Az M.1.(határidő) és M.2 (késedelmi kötbér) értékelési részszempont esetén:

P=(Avizsgált-Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb-Alegkedvezőtlenebb)*(Pmax-Pmin)+Pmin, ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma.

Pmax: a pontskála felső határa (10 pont).

Pmin: a pontskála alsó határa (1 pont).

Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja (rövidebb határidő, magasabb kötbér).

Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

Ajánlatkérő a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál, tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb.

Az M.1. részszempont (határidő) esetén az arányosítás módszerével végzi ajánlattevő, az alábbiak szerint:

A maximum megajánlás 5 nap, az e feletti ajánlat érvénytelenséget von maga után. A legtöbb pontot érőmegajánlás 1 nap, ez alatti megajánlás esetén, ennél még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az irányadó ponthatár felső határával azonos számú pontot ad ajánlatkérő.

Az M.2. részszempont (késedelmi kötbér) esetén az arányosítás módszerével végzi ajánlattevő, az alábbiak szerint:

A minimum megajánlás 5000 Ft/fő/nap, az ez alatti ajánlat érvénytelenséget von maga után. A legtöbb pontot érő megajánlás 10 000 Ft/fő/nap, e feletti megajánlás esetén, ennél még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az irányadó ponthatár felső határával azonos számú pontot ad ajánlatkérő.

Az ajánlatok értékelése 2 tizedesjegy pontossággal történik.

Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és az a beszerzés tárgyára tekintettel nem valósítható meg, azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, így ezáltal a közpénzek hatékonyabb felhasználása sem valósítható meg.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019