Προμήθειες - 672130-2021

29/12/2021    S253

Ελλάδα-Αθήνα: Υπολογιστικοί αξονικοί τομογράφοι (CAT)

2021/S 253-672130

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΡΙΜΙΝΙ 1 ΧΑΙΔΑΡΙ
Πόλη: ATHENS
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Ταχ. κωδικός: 124-62
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΡΑΚΟΥΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: foabr@attikonhospital.gr
Τηλέφωνο: +30 2105831025/58/26
Φαξ: +30 2105326509
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.attikonhospital.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/manual/requirements_esidis.pdf
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: ΝΠΔΔ
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Υγεία

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός συστήματος Υπολογιστικής Αξονικής Τομογραφίας και την παροχή συντήρησης του εν λόγω εξοπλισμού

Αριθμός αναφοράς: Δ34/2021
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
33115200 Υπολογιστικοί αξονικοί τομογράφοι (CAT)
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός συστήματος Υπολογιστικής Αξονικής Τομογραφίας, με εγγύηση τουλάχιστον δύο ετών και την παροχή συντήρησης του εν λόγω εξοπλισμού για χρονικό διάστημα τριών ετών μετά τη λήξη της εργοστασιακής εγγύησης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.686.400€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 360 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει συμβάσεις συνδυάζοντας τα ακόλουθα τμήματα ή ομάδες τμημάτων:

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλλουν προσφορά και για τα δύο τμήματα και ο μειοδότης θα προκύψει από τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Τμήμα Α: Προμήθεια και εγκατάσταση στο Νοσοκομείο ενός Συστήματος Υπολογιστικής Αξονικής Τομογραφίας, τουλάχιστον 256 τομών, με εγγύηση τουλάχιστον δύο ετών

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33115200 Υπολογιστικοί αξονικοί τομογράφοι (CAT)
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

ΤΜΗΜΑ Α – Προμήθεια και εγκατάσταση στο Νοσοκομείο ενός Συστήματος Υπολογιστικής Αξονικής Τομογραφίας, τουλάχιστον 256 τομών, με εγγύηση τουλάχιστον δύο ετών, εκτιμώμενης αξίας 1.096.774,19€ πλέον ΦΠΑ (1.360.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 096 774.19 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 26
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί και εγκατασταθεί στο Νοσοκομείο σε πλήρη λειτουργία εντός εξήντα ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Ο εξοπλισμός θα καλύπτεται απο εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο ετών.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Τμήμα Β – Παροχή συντήρησης του εξοπλισμού για χρονικό διάστημα τριών ετών μετά τη λήξη της εργοστασιακής εγγύησης

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50421000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3 Αττική / Attiki
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

ΤΜΗΜΑ Β – Παροχή συντήρησης του εξοπλισμού για χρονικό διάστημα τριών ετών μετά τη λήξη της εργοστασιακής εγγύησης, εκτιμώμενης αξίας 263.225,81€ πλέον ΦΠΑ (326.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 263 225.81 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Για κάθε μέρα ακινητοποίησης του συστήματος πάνω από συνολικά δέκα (10) εργάσιμες ημέρες ή πάνω από τέσσερις (4) συνεχόμενες ημέρες, κατά την διάρκεια του έτους εγγύησης καλής λειτουργίας ή σύμβασης παροχής συντήρησης, ο ανάδοχος υποχρεούται σε παράταση της σύμβασης κατά 5 ημέρες για κάθε επιπλέον εργάσιμη ημέρα ακινητοποίησης

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Όπως περιγραφεται στη διακήρυξη

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Όπως περιγραφεται στη διακήρυξη και στο σχεδιο συμβασης που προσαρτάται στη διακήρυξη

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 02/02/2022
Τοπική ώρα: 23:59
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 07/02/2022
Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης
Πόλη: ATHENS
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
24/12/2021