TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 67219-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Dreux: Land- en tuinbouwproducten

2018/S 031-067219

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Commune de Dreux
2 rue de Châteaudun
Dreux Cedex
28103
Frankrijk
E-mail: marches-publics@ville-dreux.fr
NUTS-code: FRB02

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dreux.com/

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_q92-ClZ3R8
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_q92-ClZ3R8
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture et livraison de végétaux, substrats, matériaux, paillages, pièces d'arrosage automatique, produits et fournitures horticoles

Referentienummer: 2018/1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
03100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture et livraison de végétaux, substrats, matériaux, paillages, pièces d'arrosage automatique, produits et fournitures horticoles.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Néant.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de végétaux arbres — arbustes — rosiers — conifères — plantes vivaces, légumineuses et graminées

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03452000
03121100
03441000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRB02
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dreux.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et livraison de végétaux arbres — arbustes — rosiers — conifères — plantes vivaces, légumineuses et graminées.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2018
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché entre en vigueur le jour de sa notification et se termine le 31.12.2018. L'accord-cadre est reconductible de manière tacite 3 fois, pour une période de 12 mois, sans que sa durée ne puisse excéder le 31.12.2021.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Graines et jeunes plants annuels, bisannuels, légumineux

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03111000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRB02
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dreux.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et livraison de graines et jeunes plants annuels, bisannuels, légumineux.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2018
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché entre en vigueur le jour de sa notification et se termine le 31.12.2018. L'accord-cadre est reconductible de manière tacite 3 fois, pour une période de 12 mois, sans que sa durée ne puisse excéder le 31.12.2021.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits phytopharmaceutiques, engrais, paillages et mulchs, graines de gazons, pondéreux et terreaux divers

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRB02
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et livraison de produits phytopharmaceutiques, engrais, paillages et mulchs, graines de gazons, pondéreux et terreaux divers.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2018
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché entre en vigueur le jour de sa notification et se termine le 31.12.2018. L'accord-cadre est reconductible de manière tacite 3 fois, pour une période de 12 mois, sans que sa durée ne puisse excéder le 31.12.2021.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pièces et fournitures horticoles diverses

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
16160000
43324000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRB02
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et livraison de pièces et fournitures horticoles diverses.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2018
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché entre en vigueur le jour de sa notification et se termine le 31.12.2018. L'accord-cadre est reconductible de manière tacite 3 fois, pour une période de 12 mois, sans que sa durée ne puisse excéder le 31.12.2021.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pièces d'arrosage automatique

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44162000
44167300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRB02
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et livraison des pièces d'arrosage automatique.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2018
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché entre en vigueur le jour de sa notification et se termine le 31.12.2018. L'accord-cadre est reconductible de manière tacite 3 fois, pour une période de 12 mois, sans que sa durée ne puisse excéder le 31.12.2021.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bulbes à fleurs

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03451200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRB02
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et livraison de bulbes à fleurs.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2018
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché entre en vigueur le jour de sa notification et se termine le 31.12.2018. L'accord-cadre est reconductible de manière tacite 3 fois, pour une période de 12 mois, sans que sa durée ne puisse excéder le 31.12.2021.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/03/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/03/2018
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les montants HT du marché par période sont:

— lot 1: montant minimum: 5 000 EUR et sans montant maximum,

— lot 2: montant minimum: 5 000 EUR et sans montant maximum,

— lot 3: montant minimum: 3 000 EUR et sans montant maximum,

— lot 4: montant minimum: 500 EUR et sans montant maximum,

— lot 5: montant minimum: 500 EUR et sans montant maximum,

— lot 6: montant minimum: 200 EUR et sans montant maximum;

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif d'Orléans
28 rue de la Bretonnerie
Orléans Cedex 1
45057
Frankrijk

Internetadres: http://orleans.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Préfecture régionale des Pays de la Loire, secrétariat général pour les affaires régionales, comité consultatif interrégional des règlements amiables
6 quai Ceineray, BP 33515
Nantes Cedex 1
44035
Frankrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal administratif d'Orléans
28 rue de la Bretonnerie
Orléans Cedex 1
45057
Frankrijk

Internetadres: http://orleans.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2018