Diensten - 67222-2019

12/02/2019    S30    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Gródek nad Dunajcem: Beheer van afvalstortplaats

2019/S 030-067222

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54
Gródek nad Dunajcem
33-318
Polen
Contactpersoon: Wojciech Błażusiak
E-mail: przetargi@gminagrodek.pl
NUTS-code: PL218

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://gminagrodek.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://gminagrodek.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem w II, III i IV kwartale 2019 roku

Referentienummer: IZP.271.3.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90533000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem oraz ich zagospodarowaniu.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór odpadów komunalnych na terenach z zabudową jednorodzinna i wielorodzinną oraz w zakładach pracy, punktach handlowych i punktach usługowych, szkołach, instytucjach i na terenie innych podmiotów, a także przy drogach, placach i innych obiektach.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90512000
90513100
90500000
90511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL218
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gmina Gródek nad Dunajcem

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór odpadów komunalnych na terenach z zabudową jednorodzinna i wielorodzinną oraz w zakładach pracy, punktach handlowych i punktach usługowych, szkołach, instytucjach i na terenie innych podmiotów, a także przy drogach, placach i innych obiektach w następujących frakcjach i ilościach:

1. BA) Zmieszane (niesegregowanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 gromadzone (przekazywane) w pojemnikach, kontenerach lub workach koloru czarnego – 900 Mg

2. Gromadzone w sposób selektywny następujących rodzajów odpadów 300 Mg:

2.1. (PA) Odpady papieru i tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury (Kod 20 01 01, 15 01 01), gromadzone (przekazywane) w workach koloru niebieskiego – około 20 Mg

2.2. (PL) Odpady metali w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (kody 20 01 39, 15 01 02, 15 01 06, 15 01 05, 15 01 04, 20 01 40) gromadzone (przekazywane) w workach koloru żółtego – 125 Mg

2.3. (SZ) Odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (kod 20 01 02, 15 01 07) gromadzone (przekazywane) w workach koloru zielonego – około 135 Mg

2.4. (BIO) Odpady ulegające biodegradacji ze szczególnych uwzględnieniem bioodpadów (kod 20 01 08) - odpady biodegradowalne wytworzone w budynku – gromadzone (przekazywane) w workach koloru brązowego – około 2 Mg

2.5. (BIO2) Odpady zielone (kod 20 02 01, 20 03 02) - odpady zielone – gromadzone (przekazywane) w workach koloru białego lub luzem – około 18 Mg

3. Odpady niewymienione powyżej (około 148,1 Mg):

3.1. Odpady budowlane i rozbiórkowe o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 09 04, 17 08 02, ex 20 03 99 gromadzone (przekazywane) luzem – około 10 Mg

3.2. Zużyte opony o kodzie 16 01 03 gromadzone (przekazywane) luzem – około 2 Mg

3.3. Odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07, gromadzone (przekazywane) luzem – około 120 Mg

3.4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach 20 01 35*, 20 01 36,

20 01 23* gromadzone (przekazywane) luzem - około 5 Mg

3.5. Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (tj. chemikalia, zużyte baterie i akumulator, i inne) o kodach 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28*, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 80 gromadzone (przekazywane) w pojemnikach lub workach – około 1 Mg

3.6. Przeterminowane leki o kodzie 20 01 32, 20 01 31 – gromadzone (przekazywane) w pojemnikach lub workach – około 0,1 Mg

3.7. odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach (popiół) o kodzie 20 03 99 w gromadzone (przekazywane) w workach - około 10 Mg.

W zakres zamówienia wchodzi również:

1. uporządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego zanieczyszczania wynikającego z przepełnienia pojemnika lub worka spowodowanego jego nieopróżnieniem lub brakiem odbioru we właściwym czasie, jak również spowodowanego podczas czynności odbioru

2. zakup, właściwe oznakowanie oraz dystrybucja (przekazywanie) worków na poszczególne odpady do właścicieli nieruchomości

3. wyposażenie części nieruchomości w kontenery

4. objazd wzdłuż drogi wojewódzkiej i dróg powiatowych celem odebrania złożonych przy tych drogach (w szczególności przy przystankach autobusowych) odpadów w workach na odpady stałe segregowane i niesegregowane odstawione przez osoby z nieruchomości okresowo zamieszkanych (domki letniskowe) - w każdy poniedziałek w okresie od 15 kwietnia do 15 października.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Wysokość kar umownych / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w artykule 67 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.1.2004 roku – Prawo zamówień publicznych stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.Zamówienie może być udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy, również w trakcie realizacji zamówienia podstawowego.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał:

1. Wpis do rejestru działalności regulowanej (prowadzonej przez Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem) w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem

2. Zezwolenie na transport odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami

3. Wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 500 000 PLN*

(* Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP (Tabela A), na dzień wystawienia dokumentu).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby:

1. Wykonawca posiadał doświadczenie polegające na wykonaniu lub wykonywaniu należycie co najmniej 1 usługi odbioru odpadów komunalnych w ilości co najmniej 1 000 Mg w ramach jednego zamówienia (umowy) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie)

2. Wykonawca dysponował bazą magazynowo-transportową spełniającą wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. (Dz.U. poz. 122):

2.1. usytuowaną na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy

2.2. na terenie, do którego posiada tytuł prawny.

3. Wykonawca dysponował wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i będącym w odpowiednim stanie technicznym tj.:

3.1. co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych

3.2. co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych

3.3. co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;

Wyżej wymienione pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Ponadto pojazdy muszą być wyposażone w system:

a) monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów (GPS) oraz

b) czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wraz z załącznikami).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/03/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/03/2019
Plaatselijke tijd: 09:15
Plaats:

Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, POLSKA, Sala konferencyjna

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Wrzesień 2019 roku

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100).

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

7. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

9. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:

9.1. opracowania harmonogramów odbioru wszystkich rodzajów odpadów i wszystkich punktów odbioru odpadów w oparciu o wymagania opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie

9.2. wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9.3. przekazania Zamawiającemu kopii umowy konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną i ogłaszaną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019