Roboty budowlane - 672625-2021

29/12/2021    S253

Rumunia-Târgoviște: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2021/S 253-672625

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 227-598602)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 10084149
Adres pocztowy: Strada: Brătianu Constantin Ion, nr. 50
Miejscowość: Targoviste
Kod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Kod pocztowy: 130055
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Adrian Dumitru
E-mail: achizitii@catd.ro
Tel.: +40 245614403
Faks: +40 245611774
Adresy internetowe:
Główny adres: www.catd.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DB-CL-02 Surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații pompare, aducțiuni pentru Titu, Conțești, Răcari, Lungulețu, Potlogi, Odobești, Ciocănești, Slobozia Moară, Produlești

Numer referencyjny: DB-CL-02
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Proiectare si executie lucrari aferente contractului „DB-CL-02 Surse de apă, rezervoare, stații de clorinare, stații pompare, aducțiuni pentru Titu, Conțești, Răcari, Lungulețu, Potlogi, Odobești, Ciocănești, Slobozia Moară, Produlești”, incluzand proiectarea de detaliu şi execuţia construcțiilor civile, a instalatiilor mecanice, electrice şi de automatizare, inclusiv furnizarea și montarea echipamentelor aferente, pentru extinderea si reabilitarea frontului de captare Branistea, construcția statiei de pompare si a aductiunii pentru transmiterea apei din Gospodaria de apă (GA) Titu in gospodariile de apa Contesti, Colacu, Racari, Ciocanesti, Slobozia Moara, Pitaru, Lunguletu, lucrari de reabilitare, extindere si integrare in sistemul SCADA a obiectelor din gospodariile de apa, lucrari de reabilitare si extindere a gospodariei de apa Produlesti.

Ob. 1: Reab. si ext. front de captare Branistea (Titu)

- Reabilitare 10 puturi existente (H=25m)

- Executie 5 foraje noi (adancime 25m, debit 5,5 l/s/foraj)

Aferent noilor foraje sunt necesare conducte de legatura la aduct. exist. in lung. totala de cca. 570 m, ce vor fi realiz. din PEID PE100 PN10.

Ob. 2. Conducte noi de aductiune intre GA Titu si gospodariile de apa Contesti, Colacu, Racari, Ciocanesti, Slobozia Moara, Pitaru, Lunguletu

- Conducte de aductiune principale: GA Titu - GA Ciocanesti - GA Slobozia Moara si GA Titu - GA Pitaru (lungime totală 38.410m)

- Conducta de aductiune secundara (din conducta de aductiune principala spre gospodariile de apa) (lungime totală 12.636m)

Ob. 3. Reab.si extindere gospodarii de apa din SZA Titu: Titu, Contesti, Colacu, Racari, Ciocanesti, Slobozia Moara, Pitaru, Lunguletu

- Reab. si ext. Gospodarie de apa Titu

- Reab. si ext. Gospodarie de apa Contesti

- Reab. si ext. Gospodarie de apa Racari

- Reab. si ext. Gospodarie de apa Colacu

- Reab. si ext. Gospodarie de apa Slobozia Moara

- Gospodarie de apa noua Ciocanesti

- Reab. si ext. Gospodarie de apa Pitaru (Potlogi)

- Reab. si ext. Gospodarie de apa Lunguletu

Ob. 4. Reab. si extindere Gospodarie de apa Produlesti

In cadrul contr. au fost definite urmat. sectoare:

• Sector 1. Reab. si ext. front de captare Branistea (Titu);

• Sector 2. Reab. si ext. gospodarie de apa existenta Titu;

• Sector 3. Conducte noi de aductiune intre GA Titu si ramura GA Contesti, Colacu, Racari, Ciocanesti, Slobozia Moara;

• Sector 4. Conducte noi de aductiune ramura GA Pitaru, GA Lunguletu;

• Sector 5. Reab. si ext. gospodarie de apa existenta Contesti;

• Sector 6. Reab. si ext. gospodarie de apa existenta Colacu;

• Sector 7. Reab. si ext. gospodarie de apa existenta Racari;

• Sector 8. Gosp. de apa noua Ciocanesti;

• Sector 9.Reab. si ext. gospodarie de apa existenta Slobozia Moara;

• Sector 10. Reab. si ext. gosp. de apa existenta Pitaru;

• Sector 11.Reab. si ext. gosp. de apa existenta Lunguletu;

• Sector 12. Reab. si ext. gosp. de apa existenta Produlesti.

Contractul include:

a) Elaborare Proiect Tehnic in conf. cu legislatia nationala, incluzand toate doc. necesare (memorii, desene, calcule etc.) si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiei de constructie;

b) Elab. doc. necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei;

c) Lucrari de constructie;

d) Furnizare si montaj utilaje si echip. tehnologice;

e) Testare si punere in functiune;

f) Remed. event. defecte aparute in Perioada de Garantie.

Durata de proiectare a lucrarilor (inclusiv obtinerea Autorizatiei de Construire) este de 6 luni. Durata de executie a lucrarilor si punere in functiune a instal. este de 18 luni. Perioada de Garantie este de 36 luni.

NOTE:

1. Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

2. Termene-limită până la care E.C. va răspunde solicitărilor de clarificare/inf. suplimentare: 11 zile inainte de data limita de dep. a ofertelor.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/12/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 227-598602

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 06/01/2022
Powinno być:
Data: 26/01/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 06/01/2022
Powinno być:
Data: 26/01/2022
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 06/07/2022
Powinno być:
Data: 26/07/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje: