Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Obras - 67265-2023

Submission deadline has been amended by:  137580-2023
02/02/2023    S24

Polonia-Markuszów: Trabajos de instalación en edificios

2023/S 024-067265

Anuncio de licitación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Markuszów
Número de identificación fiscal: 431019603
Dirección postal: ul. Marka Sobieskiego 1
Localidad: Markuszów
Código NUTS: PL815 Puławski
Código postal: 24-173
País: Polonia
Persona de contacto: Aneta Furdal
Correo electrónico: gmina@markuszow.pl
Teléfono: +48 818818070
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.markuszow.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://gminamarkuszow.ezamawiajacy.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://gminamarkuszow.ezamawiajacy.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizacja infrastruktury służącej zaopatrzeniu w wodę oraz oczyszczaniu ścieków na terenie gminy Markuszów

Número de referencia: ZP.271.1.2023
II.1.2)Código CPV principal
45300000 Trabajos de instalación en edificios
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Inwestycja obejmuje modernizację stacji uzdatniania wody znajdujących się na terenie gminy Markuszów poprzez zwiększenie poziomu filtracji w celu poprawy jakości dostarczanej wody. Na stacjach wodociągowych i oczyszczalniach ścieków zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne oraz agregaty prądotwórcze. Zadanie obejmuje, także wymianę oraz instalację wodomierzy z możliwością zdalnego odczytu na terenie całej gminy wraz z platformą agregującą dane. Zadanie zrealizowane będzie w ramach 1 przetargu metodą zaprojektuj i wybuduj.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09300000 Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear
31100000 Motores, generadores y transformadores eléctricos
71210000 Servicios de asesoramiento en arquitectura
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
45000000 Trabajos de construcción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL815 Puławski
II.2.4)Descripción del contrato:

Inwestycja obejmuje modernizację stacji uzdatniania wody znajdujących się na terenie gminy Markuszów poprzez zwiększenie poziomu filtracji w celu poprawy jakości dostarczanej wody. Na stacjach wodociągowych i oczyszczalniach ścieków zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne oraz agregaty prądotwórcze. Zadanie obejmuje, także wymianę oraz instalację wodomierzy z możliwością zdalnego odczytu na terenie całej gminy wraz z platformą agregującą dane. Zadanie zrealizowane będzie w ramach 1 przetargu metodą zaprojektuj i wybuduj.

Przedmiot zamówienia składa się z następujących zadań:

a) Zadanie 1: - „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Góry”

W wyniku wykonania zadania Wykonawca wykona niezbędną dokumentację i na jej podstawie wykona prace polegające na:

− wymianie istniejącego zbiornika „starego” (nr 1) na nowy stalowy zbiornik na uzdatnioną wodę o poj. 100m3,

− przebudowie istniejącego oraz wykonanie nowego, orurowania, celem podłączenia zbiornika w tym wykonanie podłączenia nowego jednokomorowego stalowego zbiornika retencyjnego w zakresie doprowadzenia wody przefiltrowanej do zbiornika, odprowadzenia wody uzdatnionej (kolektora ssawnego pompowni II stopnia), spustu wody ze zbiornika oraz przelewu wody uzdatnionej do istniejącego odstojnika wód popłucznych łącznie z wymianą istniejących zasuw dla „starego” zbiornika,

− wymianie złoża filtracyjnego w 2 istniejących filtrach,

− wymianie istniejącego rurociągu odprowadzającego wodę z płukania filtrów wraz ze studnią rewizyjną z kręgów betonowych

− wykonanie zasilania rezerwowego poprzez montaż agregatu prądotwórczego o mocy awaryjnej 35-40kW w obudowie, pod zadaszeniem,

− zastosowanie odnawialnego źródła energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy nie przekraczającej 35kWp

Zakres robót obejmuje również: uruchomienie instalacji, próby i szkolenia, usunięcie wszelkich wad w robotach, jak również wszelkie inne działania, uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbędne do oddania SUW do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu.

b) Zadanie 2: - „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Markuszów "

W wyniku wykonania zadania Wykonawca wykona niezbędną dokumentację i na jej podstawie wykona prace polegające na:

− budowie nowego stalowego zbiornika na uzdatnioną wodę o poj. 100m3,

− wymianie istniejących dwóch pomp głębinowych w studniach,

− przebudowie istniejącego oraz wykonanie nowego orurowania, celem podłączenia zbiorników i pomp głębinowych w tym nowych kolektorów tłocznych wody surowej wewnątrz studni (istniejąca instalacja doziemna zasilająca stację uzdatniania bez zmian) i wykonanie podłączenia nowego jednokomorowego stalowego zbiornika retencyjnego w zakresie doprowadzenia wody przefiltrowanej do zbiornika, odprowadzenia wody uzdatnionej (kolektora ssawnego pompowni II stopnia), spustu wody ze zbiornika oraz przelewu wody uzdatnionej do istniejącego odstojnika wód popłucznych.

− wymianie złoża filtracyjnego w 3 istniejących filtrach,

− wymianie sprężarki,

− montażu osuszaczy powietrza - 2 szt.,

− wymianie płyt stropowych dwóch studni głębinowych wraz z włazami i kominami

− wentylacyjnymi

− wymianie istniejącego ogrodzenia stacji uzdatniania

− wykonaniu zasilania rezerwowego poprzez montaż agregatu prądotwórczego o mocy awaryjnej 35-40kW w obudowie, pod zadaszeniem,

− zastosowanie odnawialnego źródła energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy nie przekraczającej 35kWp

Zakres robót obejmuje również: uruchomienie instalacji, próby i szkolenia, usunięcie wszelkich wad w robotach, jak również wszelkie inne działania, uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbędne do oddania SUW do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu.

c) Zadanie 3: - „Instalacja fotowoltaiczna na oczyszczalni ścieków w Markuszowie”,

Z uwagi na ograniczona liczbę znaków pozostała część znajduje się w rozdziale4 SWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane i prace instalacyjne oraz zamontowane materiały i urządzenia / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: postępowaniu 6.1.1.zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 6.1.2.uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 6.1.3.sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie 6.1.4zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie: Zamawiający określa, że warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonuje) należycie: co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało dostawę i montaż minimum 400 sztuk wodomierzy wraz z mobilnym radiowym systemem odczytu Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem oraz b) Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie: co najmniej jedną robotę budowlaną, która obejmowała budowę lub przebudowę stacji uzdatniania wody lub oczyszczalni ścieków o wartości min. 500 000 zł brutto. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1)Wykonawca powinien w wykazie dostaw i robót budowlanych wyraźnie określić zakres zamówienia, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu, w tym ilość wodomierzy, wartość robót budowlanych. 2)Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia. 3)Zgodnie art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), przez „budowę” w rozumieniu zapisów SWZ rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 4)Zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez „przebudowę” w rozumieniu zapisów SWZ rozumie się wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. 6.2.Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp). 6.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6.5. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale 8 SWZ.Ciąg dalszy w sekcjii III.1.2

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

7.1.Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlega Wykonawca, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp.7.2. Zamawiający nie przewiduje podstawy wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.7.3.Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia7.4.Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:1)naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;2)wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;3)podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,b)zreorganizował personel,c)wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.7.5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności wskazane w pkt 7.4 SWZ są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności wskazane w pkt 7.4 SWZ nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.7.6.Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 7.10.Wykluczenie Wykonawcy następuje również na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 8.4.2022).7.11.Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 8 SWZ.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

8.1.Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:a)nie podlega wykluczeniu,b)spełnia warunki udziału w postępowaniu.8.1.1.Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ”. – wg załącznika 4 do SWZ.

8.1.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1w SWZ lub jest ono niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.8.1.3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SWZ.8.1.4.Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ budzi wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów8.2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu:1) na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,2)na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 8.4.2022) – wg Załącznika Nr 5 do SWZ.8.3. W przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 6 do SWZ.8.4.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):8.4.1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:1)wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje. Ciąg dalszy w sekcji III.1.3

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed terminem składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ - w zakresie warunku określonego w pkt 6.1.4 lit. a) SWZ,

2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. lit. b) SWZ.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału

w postępowaniu:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,

o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz

z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg załącznika nr 9 do SWZ.

6) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych

w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

- wg załącznika Nr 10 do SWZ.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 03/03/2023
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 31/05/2023
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 03/03/2023
Hora local: 10:30
Lugar:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej (https://gminamarkuszow.ezamawiajacy.pl/) w sposób określony w rozdziale 14SWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Zamawiający informuje, iż zamówienie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 25 000 zł

— Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

— Szczegółowe informacje określające obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawiera rozdział

3 SWZ.

— Szczegółowe informacje dotyczące RODO zawiera rozdział 22 SWZ,

— Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w rozdziale 6, 7, 8, 9,

10 SWZ,

— Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe

informacje zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej prowadzonego

postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia

bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia https://gminamarkuszow.ezamawiajacy.pl

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań opisano w rozdziale 23 SWZ, dostępnej pod adresem https://gminamarkuszow.ezamawiajacy.pl/

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
28/01/2023