TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Leveringen - 67269-2018

14/02/2018    S31    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Gent: Klieren en klierextracten

2018/S 031-067269

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Universitair Ziekenhuis Gent
BE0232.987.862
De Pintelaan 185
Gent
9000
België
Contactpersoon: Mevrouw Maggelien De Smul
Telefoon: +32 93324768
E-mail: maggelien.desmul@uzgent.be
Fax: +32 93323853
NUTS-code: BE234

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.uzgent.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1691/UJ/2018
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Universitair ziekenhuis
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor het leveren van contraststoffen

Referentienummer: OP/MDS/SSI/D34180040
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33698200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.1.1.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wateroplosbare, nefrotrope, laag osmolaire contrastmiddelen; niet-ionisch DIMEER

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33698200
33600000
33696800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apotheek, De Pintelaan 185 te 9000 Gent.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wateroplosbare, nefrotrope, laag osmolaire contrastmiddelen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33698200
33600000
33696800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apotheek, De Pintelaan 185 te 9000 Gent.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wateroplosbare, nefrotrope, laag osmolaire contrastmiddelen met hoge jodiumconcentratie

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33698200
33600000
33696800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apotheek, De Pintelaan 185 te 9000 Gent.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Paramagnetische contraststoffen voor MRI onderzoeken en speciale abdominale beeldvorming

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33698200
33600000
33696800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apotheek, De Pintelaan 185 te 9000 Gent.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Paramagnetische contraststoffen voor perfusiestudies (producten met hoge relaxiviteit)

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33698200
33600000
33696800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:

Apotheek, De Pintelaan 185 te 9000 Gent.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

* De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1o hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;

2o hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

* De kandidaat/inschrijver dient een recent (max 3 maanden oud tov openingsdatum) uittreksel uit het strafregister uitgereikt door een gerechtelijke overheid of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn offerte te voegen. Uittreksel staat op naam van de inschrijver zoals vermeld op het inschrijvingsformulier (zijnde een natuurlijke persoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming over de laatste drie boekjaren.

Eventuele minimumeisen:

Perceel 1: Minimum jaaromzet van de onderneming over de laatste 3 boekjaren EUR 500.000.

Perceel 2: Minimum jaaromzet van de onderneming over de laatste 3 boekjaren EUR 300.000.

Perceel 3: Geen minimum jaaromzet vereist.

Perceel 4: Minimum jaaromzet van de onderneming over de laatste 3 boekjaren EUR 200.000.

Perceel 5: Minimum jaaromzet van de onderneming over de laatste 3 boekjaren EUR 150.000.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Toelating om Nationaal vergunde geneesmiddelen voor menselijk gebruik (Geneesmiddelen waaraan een vergunning voor het in de handel brengen, registratie of vergunning voor parallelinvoer) te verhandelen, werd verleend door de Minister van Volksgezondheid, na advies van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Eventuele minimumeisen:

Vergunning voor het in handel brengen (VHB) voor elk aangeboden product.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/03/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 19/09/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/03/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Vergaderzaal Aankoopdienst - Ingang 75 - route 7515 - 1e verdieping (Containercomplex De Pintepark II), De Pintelaan 185 te 9000 Gent.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Er is een publieke opening van de offertes voorzien.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapstraat 33
Brussel
1040
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2018