Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 67270-2016

Normál nézet megjelenítése

27/02/2016    S41

Magyarország-Budapest: Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások

2016/S 041-067270

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, AK19084, Mészáros u. 58/a., Hulladékgazdálkodás közbeszerzési és szakmai jogi főosztály, Címzett: dr. Lakatos Orsolya, Budapest 1016, Magyarország. Telefon: +36 707771203. Fax: +36 12249163. E-mail: dr.lakatos.orsolya@oktf-nhi.gov.hu

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 27.10.2015, 2015/S 208-378131)

Tárgy:
CPV:90500000 Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások, 90511000 Hulladékgyűjtési szolgáltatások, 90511200 Háztartásihulladék-gyűjtési szolgáltatások, 90512000 Hulladékszállítási szolgáltatások

Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások

Hulladékgyűjtési szolgáltatások

Háztartásihulladék-gyűjtési szolgáltatások

Hulladékszállítási szolgáltatások

A következő helyett: 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:

P.2. Nyilatkozata alapján

Az 1–3. sz. rész esetében: az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként a nettó 130 00 000 HUF-ot.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

26.2.2016 (10:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

26.2.2016 (10:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

26.2.2016 (10:00)

VI.3) További információk:

9. Az ajánlattevőnek az adott tevékenység végzéséhez szükséges (1–10. számú rész esetén EWC 15 01 01 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtése/hasznosítása, 11–12. számú rész esetén EWC 15 01 01, EWC 20 01 01 besorolásba tartozó hulladékok hasznosítása), az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedélyek iktatószámait tartalmazó nyilatkozatát.

Amennyiben az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplő a közbeszerzés tárgyát képező tevékenységét nem magyarországi telephelyen végzi, abban az esetben csatolni kell a teljes engedélyt.

A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek csatolni kell az általa végzett közbeszerzés tárgyát képező tevékenységhez szükséges valamennyi érvényes engedély másolatát.

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, amennyiben a teljesítésben résztvevő gazdasági szereplő(k) – beleértve ajánlattevő(ke)t, az alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt – (együttesen) nem rendelkezik(nek):

— az 1–3. sz. rész esetében: részenként legalább 45 000 tonna/év,

— a 4–6. sz. rész esetében: részenként legalább 25 000 tonna/év,

— a 7–10. sz. rész esetében: részenként legalább 10 500 tonna/év EWC 15 01 01 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó környezetvédelmi hatóság által kiadott érvényes engedéllyel,

— a 11–12. sz. rész esetében: részenként legalább 11 750 tonna/év EWC 15 01 01, EWC 20 01 01 besorolásba tartozó hulladékok hasznosítására vonatkozó környezetvédelmi hatóság által kiadott érvényes engedéllyel, mely teljesülhet részenként a fenti EWC kódokra külön-külön vagy együttesen is.

Amennyiben egy ajánlattevő egynél több részre tesz ajánlatot, úgy olyan, az adott tevékenység végzésére vonatkozó engedély(eke)t kell értelemszerűen felsorolnia a nyilatkozatában és/vagy csatolnia, amelyek a megpályázott részekhez igazodó teljes (összeadott) mennyiséget lefedi(k). Ajánlatkérő az ajánlat benyújtásakor a már meglévő engedély(eke)t/határozat(oka)t kéri feltüntetni és/vagy csatolni.

A fentiekben hivatkozott hulladékgazdálkodási engedély(ek)el közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek rendelkeznie kell, tehát valamennyi közös ajánlattevőnek közvetlenül részt kell vennie a papír csomagolási hulladékok gyűjtésében és/vagy hasznosításában.

Az ajánlatban megjelölt összes gazdasági szereplő – beleértve az ajánlattevő(ke)t alvállalkozó(ka)t, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(ke)t – vonatkozásában az általa végzett, a közbeszerzés tárgyát képező tevékenység(ek) technológiai leírásá(ai)t az alábbiak szerint.

Az 1–10. rész esetében a technológia ismertetését az alábbiak szerint:

— a technológia ismertetője tartalmazza a papír csomagolási hulladékok (EWC 15 01 01) gyűjtésére és anyagában történő hasznosítására vonatkozó részletes technológiai leírást, amely legalább tartalmazza a csomagolási hulladék gyűjtését, majd a válogatást követően a hasznosító üzembe történő eljuttatását, a beérkezést követő mérlegelésen át a teljes hulladékkezelés folyamatát (hulladék útjának bemutatása). Ennek keretében a technológiai leírás tartalmazza a hulladékválogató sor és bálázó alkalmazásának részletes ismertetését.

Továbbá a technológiai leírás tartalmazza az alkalmazott hasznosítási technológia jellemzőit a fő áram (papír csomagolási hulladék) tekintetében és a papír csomagolási hulladék feldolgozása közben keletkező hulladék frakciók (pl. maradék papírrost, reject, copf, iszapok) képződési technológiájának tekintetében egyaránt, az alábbi pontok szerint részletezve:

— a technológiai bemutatása folyamatábrával,

— a technológia bemutatása anyagmérleggel,

— a technológia bemutatása szöveges leírással.

Az ismertető térjen ki az alkalmazott technológiai gépsor/berendezés műszaki paramétereire, különös tekintettel a műszaki kapacitás adatokra, a tervezett éves üzemóra számára.

Ismertesse az előállított termék(ek) további felhasználási lehetőségeit.

A technológiai leírás tartalmazza továbbá a közbeszerzés tárgyát képező tevékenység végzésével érintett telephely(ek) leírását és a telephely(ek)re vonatkozóan be kell mutatni a telephelye(ke)t ahol a gyűjtést, hasznosítást végzik vázrajzzal és fotóval illusztrálva.

A technológiai leírásnak valamennyi fenti elemet tartalmaznia kell.

A 11–12. rész esetében a technológia ismertetését az alábbiak szerint:

— a technológia ismertetője tartalmazza a papír csomagolási hulladékok (EWC 15 01 01, EWC 20 01 01) anyagában történő hasznosítására vonatkozó részletes technológiai leírást, amely legalább tartalmazza a csomagolási hulladék hasznosító üzembe történő beérkezését, a beérkezést követő mérlegelésen át a teljes hulladékkezelés folyamatát.

Továbbá a technológiai leírás tartalmazza az alkalmazott hasznosítási technológia jellemzőit a fő áram (papír csomagolási hulladék) tekintetében és a papír csomagolási hulladék feldolgozása közben keletkező hulladék frakciók (pl. maradék papírrost, reject, copf, iszapok) képződési technológiájának tekintetében egyaránt, az alábbi pontok szerint részletezve:

— a technológiai bemutatása folyamatábrával,

— a technológia bemutatása anyagmérleggel,

— a technológia bemutatása szöveges leírással.

Az ismertető térjen ki az alkalmazott technológiai gépsor/berendezés műszaki paramétereire, különös tekintettel a műszaki kapacitás adatokra, a tervezett éves üzemóra számára.

Ismertesse az előállított termék(ek) további felhasználási lehetőségeit.

A technológiai leírás tartalmazza továbbá a közbeszerzés tárgyát képező tevékenység végzésével érintett telephely(ek) leírását és a telephely(ek)re vonatkozóan be kell mutatni a telephelye(ke)t ahol a hasznosítást végzik vázrajzzal és fotóval illusztrálva.

A technológiai leírásnak valamennyi fenti elemet tartalmaznia kell.

Ajánlatkérő nem tekinti szakmai ajánlatnak a technológiai leírást.

Közös ajánlat esetében – a Kbt. 25. §-ának figyelembevételével – az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, minden fél által cégszerűen aláírt megállapodás (konzorciális megállapodás) egyszerű másolati példányát részenként, amely tartalmazza:

— az ajánlattevők közötti, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök és feladatmegosztás bemutatását,

— az ajánlattevők és alvállalkozóik által külön-külön vállalt szerződés szerinti teljesítés mennyiségét tonnában és az ellenszolgáltatásból a feleket megillető részesedés %-os arányát,

— a közös ajánlattevők együttes (konzorcium) megnevezését,

— kijelöli azon ajánlattevőt (és személyt), aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg nevében hatályos jognyilatkozatot tehet (Kbt.25. § (4) bekezdés),

— a közös ajánlattevők nyertessége esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös ajánlattevő egyetemleges felelősséget vállal,

— azt a számlaszámot (1), amelyre nyertesség esetén az ellenszolgáltatás összege átutalásra kerülhet.

Ajánlatkérő előírja továbbá, hogy amennyiben a konzorciális szerződést a tagok a szerződés teljesítése alatt módosítják, arról ajánlatkérőt ajánlattevők kötelesek haladéktalanul tájékoztatni.

Közös ajánlattétel esetében az ajánlatot a Kbt. 25. § (3) bekezdésére figyelemmel kell megtenni, azaz a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

A konzorciális szerződést teljes terjedelemben, minden része tekintetében olvashatóan köteles csatolni ajánlattevő.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 26. §-a értelmében: ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének 25 %-át meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés – részajánlattételi lehetőség esetén egy részre vonatkozó szerződés – teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében (adott esetben a részekre bontás esetén a részben) való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen

VI.3) További információk:

—.

Helyesen: 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:

P.2. Nyilatkozata alapján

Az 1–3. sz. rész esetében: az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el részenként a nettó 130 000 000 HUF-ot.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

23.3.2016 (10:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

23.3.2016 (10:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

23.3.2016 (10:00)

VI.3) További információk:

9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

— amennyiben az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban levő változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § alapján (nemleges nyilatkozat is csatolandó),

— az ajánlatot aláíró valamennyi személy aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintáját,

— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást,

— a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás valamennyi feltételére, a szerződés megkötésére és teljesítésére, továbbá a kért ellenszolgáltatásra,

— a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kktv.) szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e,

— az ajánlattevő a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján köteles megjelölni az ajánlatában a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ajánlattevő által ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni, a vonatkozó nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tenni,

— a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot,

— a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek, ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani,

— az ajánlattevőnek az adott tevékenység végzéséhez szükséges (1-10. számú rész esetén EWC 15 01 01, EWC 20 01 01 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtése/hasznosítása, 11-12. számú rész esetén EWC 15 01 01, EWC 20 01 01 besorolásba tartozó hulladékok hasznosítása), az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiállított érvényes hulladékgazdálkodási engedélyek iktatószámait tartalmazó nyilatkozatát.

Amennyiben az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplő a közbeszerzés tárgyát képező tevékenységét nem magyarországi telephelyen végzi, abban az esetben csatolni kell a teljes engedélyt.

A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek csatolni kell az általa végzett közbeszerzés tárgyát képező tevékenységhez szükséges valamennyi érvényes engedély másolatát.

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, amennyiben a teljesítésben résztvevő gazdasági szereplő(k) – beleértve ajánlattevő(ke)t, az alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt – (együttesen) nem rendelkezik(nek):

— az 1–3. sz. részek esetében: részenként legalább 45 000 tonna/év, a 4-6. sz. részek esetében: részenként legalább 25 000 tonna/év, a 7-10. sz. részek esetében: részenként legalább 10 500 tonna/év EWC 15 01 01, EWC 20 01 01 besorolásba tartozó hulladékok gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó, az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiadott érvényes engedéllyel, mely teljesülhet részenként a fenti EWC kódokra külön-külön vagy együttesen is.

— a 11–12. sz. részek esetében: részenként legalább 11 750 tonna/év EWC 15 01 01, EWC 20 01 01 besorolásba tartozó hulladékok hasznosítására vonatkozó, az illetékes környezetvédelmi hatóság által kiadott érvényes engedéllyel, mely teljesülhet részenként a fenti EWC kódokra külön-külön vagy együttesen is.

Amennyiben egy ajánlattevő egynél több részre tesz ajánlatot, úgy olyan, az adott tevékenység végzésére vonatkozó engedély(eke)t kell értelemszerűen felsorolnia a nyilatkozatában és/vagy csatolnia, amelyek a megpályázott részekhez igazodó teljes (összeadott) mennyiséget lefedi(k). Ajánlatkérő az ajánlat benyújtásakor a már meglévő engedély(eke)t/ határozat(oka)t kéri feltüntetni és/vagy csatolni.

A fentiekben hivatkozott hulladékgazdálkodási engedély(ek)el közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek rendelkeznie kell, tehát valamennyi közös ajánlattevőnek közvetlenül részt kell vennie az 1–10. részek esetében a papír csomagolási hulladékok gyűjtésében és/vagy hasznosításában; a 11–12. részek esetében a papír csomagolási hulladékok hasznosításában.

— Az ajánlatban megjelölt összes gazdasági szereplő – beleértve az ajánlattevő(ke)t alvállalkozó(ka)t, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(ke)t – vonatkozásában az általa végzett, a közbeszerzés tárgyát képező tevékenység(ek) technológiai leírásá(ai)t az alábbiak szerint.

Az 1-10. rész esetében a technológia ismertetését az alábbiak szerint:

— a technológia ismertetője tartalmazza a papír csomagolási hulladékok gyűjtésére és anyagában történő hasznosítására vonatkozó részletes technológiai leírást, amely legalább tartalmazza a csomagolási hulladék gyűjtését, majd a válogatást követően a hasznosító üzembe történő eljuttatását, a beérkezést követő mérlegelésen át a teljes hulladékkezelés folyamatát (hulladék útjának bemutatása). Ennek keretében a technológiai leírás tartalmazza a hulladékválogató sor és bálázó alkalmazásának részletes ismertetését.

Továbbá a technológiai leírás tartalmazza az alkalmazott hasznosítási technológia jellemzőit a fő áram (papír csomagolási hulladék) tekintetében és a papír csomagolási hulladék feldolgozása közben keletkező hulladék frakciók (pl. maradék papírrost, reject, copf, iszapok) képződési technológiájának tekintetében egyaránt, az alábbi pontok szerint részletezve:

— a technológiai bemutatása folyamatábrával,

— a technológia bemutatása anyagmérleggel,

— a technológia bemutatása szöveges leírással.

Az ismertető térjen ki az alkalmazott technológiai gépsor/berendezés műszaki paramétereire, különös tekintettel a műszaki kapacitás adatokra, a tervezett éves üzemóra számára.

Ismertesse az előállított termék(ek) további felhasználási lehetőségeit.

A technológiai leírás tartalmazza továbbá a közbeszerzés tárgyát képező tevékenység végzésével érintett telephely(ek) leírását és a telephely(ek)re vonatkozóan be kell mutatni a telephelye(ke)t ahol a gyűjtést, hasznosítást végzik vázrajzzal és fotóval illusztrálva.

A technológiai leírásnak valamennyi fenti elemet tartalmaznia kell.

A 11-12. rész esetében a technológia ismertetését az alábbiak szerint:

— a technológia ismertetője tartalmazza a papír csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosítására vonatkozó részletes technológiai leírást, amely legalább tartalmazza a csomagolási hulladék hasznosító üzembe történő beérkezését, a beérkezést követő mérlegelésen át a teljes hulladékkezelés folyamatát. Továbbá a technológiai leírás tartalmazza az alkalmazott hasznosítási technológia jellemzőit a fő áram (papír csomagolási hulladék) tekintetében és a papír csomagolási hulladék feldolgozása közben keletkező hulladék frakciók (pl. maradék papírrost, reject, copf, iszapok) képződési technológiájának tekintetében egyaránt, az alábbi pontok szerint részletezve:

—– a technológiai bemutatása folyamatábrával,

—– a technológia bemutatása anyagmérleggel,

—– a technológia bemutatása szöveges leírással.

Az ismertető térjen ki az alkalmazott technológiai gépsor/berendezés műszaki paramétereire, különös tekintettel a műszaki kapacitás adatokra, a tervezett éves üzemóra számára.

Ismertesse az előállított termék(ek) további felhasználási lehetőségeit.

A technológiai leírás tartalmazza továbbá a közbeszerzés tárgyát képező tevékenység végzésével érintett telephely(ek) leírását és a telephely(ek)re vonatkozóan be kell mutatni a telephelye(ke)t ahol a hasznosítást végzik vázrajzzal és fotóval illusztrálva.

A technológiai leírásnak valamennyi fenti elemet tartalmaznia kell.

Ajánlatkérő nem tekinti szakmai ajánlatnak a technológiai leírást.

— közös ajánlat esetében – a Kbt. 25. §-ának figyelembevételével – az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, minden fél által cégszerűen aláírt megállapodás (konzorciális megállapodás) egyszerű másolati példányát részenként, amely tartalmazza:

— az ajánlattevők közötti, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök és feladatmegosztás bemutatását,

— az ajánlattevők és alvállalkozóik által külön-külön vállalt szerződés szerinti teljesítés mennyiségét tonnában és az ellenszolgáltatásból a feleket megillető részesedés %-os arányát,

— a közös ajánlattevők együttes (konzorcium) megnevezését,

— kijelöli azon ajánlattevőt (és személyt), aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg nevében hatályos jognyilatkozatot tehet (Kbt.25. § (4) bekezdés),

— a közös ajánlattevők nyertessége esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös ajánlattevő egyetemleges felelősséget vállal,

— azt a számlaszámot (1), amelyre nyertesség esetén az ellenszolgáltatás összege átutalásra kerülhet.

Ajánlatkérő előírja továbbá, hogy amennyiben a konzorciális szerződést a tagok a szerződés teljesítése alatt módosítják, arról ajánlatkérőt ajánlattevők kötelesek haladéktalanul tájékoztatni.

Közös ajánlattétel esetében az ajánlatot a Kbt. 25. § (3) bekezdésére figyelemmel kell megtenni, azaz a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

A konzorciális szerződést teljes terjedelemben, minden része tekintetében olvashatóan köteles csatolni ajánlattevő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 26. §-a értelmében: ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének 25 %-át meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés – részajánlattételi lehetőség esetén egy részre vonatkozó szerződés – teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és

a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében (adott esetben a részekre bontás esetén a részben) való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

VI.3) További információk:

26. A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti települési hulladék főcsoport alapján besorolt és ezen főcsoport alatt – akár elkülönítetten – gyűjtött háztartási- és a háztartási papírhulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi papírhulladék esetén az elfogadott hasznosítási arány a mennyiség 39 %-a, egyéb esetben a tanúsított/hitelesített mérési tanúsítvány szerinti arány.

További információk

Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.

A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.

Az Ajánlati Dokumentáció módosított elemei:

I.3.2.

II. Szerződéstervezet

IV. Műszaki leírás

A módosított Ajánlati Dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja:

Az Ajánlati Dokumentációt korábban kiváltott gazdasági szereplők részére Ajánlatkérő a módosított Ajánlati Dokumentációt térítés nélkül, közvetlenül, elektronikus úton küldi meg. Az Ajánlati Dokumentációt korábban ki nem váltott gazdasági szereplők részére Ajánlatkérő a módosított Ajánlati Dokumentációt az ajánlati felhívás VI.3.1) pontjában meghatározottak szerint bocsátja rendelkezésre.