Έργα - 672819-2021

31/12/2021    S255

Ελλάδα-Βούλα: Έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος

2021/S 255-672819

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Αριθμός ταυτοποίησης: 6051
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Καραμανλή 18
Πόλη: Βούλα
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
Ταχ. κωδικός: 16673
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Αθανάσιος Μαυρέλης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mkapetanaki@vvv.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2132030427
Φαξ: +30 2132030439
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.vvv.gov.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ Β. ΠΑΥΛΟΥ, ΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΗΛ

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45262640 Έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος
II.1.3)Είδος σύμβασης
Έργα
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός δικτύου αστικής κινητικότητας με σκοπό τη συνολική αναβάθμιση των υποδομών του Δήμου. Περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών για την ανάπλαση των οδών, των ποδηλατοδρόμων, των πεζοδρομίων, των δικτύων χώρων πρασίνου, των κοινόχρηστων χώρων, των χώρων στάθμευσης και των επιμέρους υποδομών τους στις οδούς Β. Παύλου, Ακτής και Ηλίου.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 531 164.41 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45223300 Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους στάθμευσης
45233162 Κατασκευαστικές εργασίες για οδούς για ποδήλατα
45233262 Κατασκευαστικές εργασίες για ζώνη πεζοδρόμου
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Το έργο αφορά κυρίως στη δημιουργία ενός δικτύου αστικής κινητικότητας και ειδικότερα:

Α. Στην ανάπλαση της οδού Βασιλέως Παύλου στη Δ.Ε Βούλας σε οδό ήπιας κυκλοφορίας επιφάνειας 6.520,00 Μ2 με αύξηση θέσεων στάθμευσης κατά 62 θέσεις, την διαμόρφωση προσπελάσιμων πεζοδρομίων μεγαλύτερης επιφάνειας κατά 420,00 Μ2, ράμπες ΑΜΕΑ κατασκευή ποδηλατόδρομου μήκους 1.646,00 μέτρων, εγκατάσταση συστήματος στάθμευσης και φόρτισης προσωπικών ελαφριών οχημάτων, κατασκευή βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων καθώς και την αναβάθμιση του δικτύου οδοφωτισμού της οδού, με τη πλήρη εγκατάσταση νέων υβριδικών φωτιστικών σωμάτων τύπου LED.

Β. Στην μετατροπή των οδών Ακτής και Ηλίου σε οδό ήπιας κυκλοφορίας έκτασης 9.285,00 m2 , την διαμόρφωση προσπελάσιμων πεζοδρομίων με αύξηση κατά 940,00 m2, διαβάσεων ΑΜΕΑ, κατασκευή ποδηλατόδρομου μήκους 1.270,00 μέτρων, εγκατάσταση συστήματος στάθμευσης και φόρτισης προσωπικών ελαφριών οχημάτων, κατασκευή βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων καθώς και την αναβάθμιση του δικτύου οδοφωτισμού της οδού, με τη πλήρη εγκατάσταση νέων υβριδικών φωτιστικών σωμάτων τύπου LED.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 531 164.41 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ για 4η τάξη και άνω για έργα της κατηγορίας αυτής και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ για 3η τάξη και άνω ή και κοινοπραξίες οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων στην 2η τάξη, (αναβαθμισμένο όριο κοινοπραξιών - (2 πτυχία - 2ης τάξης)) και άνω για έργα της κατηγορίας αυτής. και που είναι εγκατεστημένα σε :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

α. Για την κατηγορία έργων Οδοποιίας: Ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικού κινδύνου σε ισχύ, τουλάχιστον 2.000.000,00€, η οποία να καλύπτει εν γένει την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του οικονομικού φορέα

β. Ελάχιστο γενικό κύκλο εργασιών, την τελευταία τριετία ως κάτωθι:

- Για την κατηγορία έργων Οδοποιίας:, 3.300.000,00€ και

- Για την κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών έργων: 700.000,00€,

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να έχει εκτελέσει, κατά την τελευταία 5ετία, πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισμού, κατ’ ελάχιστον ένα έργο ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με ποσό σύμβασης τουλάχιστον 1.000.000,00€, εντός αστικού ιστού

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 15/02/2022
Τοπική ώρα: 10:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 13 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 22/02/2022
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

Δημοτικό Κατάστημα που στεγάζονται τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας (οδός Β. Κωνσταντίνου 25, Τ.Κ. 16672, Βάρη)

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Διοικητικό εφετείο της περιφέρειας
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
27/12/2021