Roboty budowlane - 672832-2021

Submission deadline has been amended by:  234947-2022
31/12/2021    S255

Węgry-Budapeszt: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2021/S 255-672832

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Krajowy numer identyfikacyjny: 24290188241
Adres pocztowy: Pap Károly Utca 4-6.
Miejscowość: Budapest
Kod NUTS: HU Magyarország
Kod pocztowy: 1139
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Tel.: +36 12390420
Faks: +36 12390420
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.nfp.hu
Adres profilu nabywcy: http://www.nfp.hu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Budapest Főváros Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15735636241
Adres pocztowy: Városház Utca 9-11.
Miejscowość: Budapest
Kod NUTS: HU110 Budapest
Kod pocztowy: 1052
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Kittka Dalma
E-mail: kittkad@budapest.hu
Tel.: +36 13271000
Faks: +36 13271000
Adresy internetowe:
Główny adres: https://budapest.hu/
Adres profilu nabywcy: https://budapest.hu/
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001618512021/reszletek
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001618512021/reszletek
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: EU-s forrásfelhasználások projektfelügyelete

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Délpesti szennyvíztiszt. telep fejlesztés (KDVV7)

Numer referencyjny: EKR001618512021
II.1.2)Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Vállalkozási szerződés keretében a „Délpesti Szennyvíztisztító Telep vízgyűjtő területéhez kapcsolódó fejlesztések - I. ütem” elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint (KDVV7)

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39350000 Urządzenia do obróbki ścieków
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232411 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45232420 Roboty w zakresie ścieków
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45233223 Wymiana nawierzchni drogowej
45233228 Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni
45252100 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45252130 Wyposażenie zakładów odprowadzania ścieków
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: HU110 Budapest
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budapest

II.2.4)Opis zamówienia:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014.(XII. 19.)Kr.Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbesz-i eljárások lebonyolítását.

A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése is szükséges:

Jelen beruházás keretében, az indikatív tervek szerint az alábbi létesítmények, illetve beavatkozások megvalósítása tervezett a technológia fejlesztéséhez:

BIOFOR „N” szűrők bővítése:

- szűrőfenék szerkezetének (szűrőfenék és oldalfal) tömítése, rozsdamentes szögvas zárókeret felhelyezése, a szűrőanyag elfolyásának megakadályozására,

- speciális szűrőgyertyák beszerzése, elhelyezése,

- 30 cm vastag biológiai hordozót használó BIOLIT szűrő támréteg (fixtöltet), egyenletes szemeloszlású gömbölyített folyami kavics beszerzése, betermelése,

- Biolit - BNR® 2-4 mm, vagy ezzel egyenértékű szűrőtöltet (fixtöltet) - beszerzése, betermelése (3*650 m3),

- zsilipnyílások (3) kibontása, zsilip tábla elhelyezése,

- meglévőkkel azonos, automata működésű töltetvisszatartó szűrők beépítése,

- medencék lemezes oldalfal magasítása - 600 mm magas, KO acél habterelő lemez,

- pneumatikai rendszer bővítése,

- mennyiségmérők, fenéknyomásmérők beépítése,

- oldott oxigénmérők beépítése (10 db),

- öblítőlevegő ellátás fejlesztéséhez (4 légfúvós üzemeléshez) új öblítő légfúvó beszerzése, telepítése, csőrendszer kapacitás bővítése

- gázmotoros gépházi ideiglenes energiaellátás létesítése udvartéri kábelezéssel, szükség esetén vételezési cella kiépítése,

- II. sz. Trafóház fejlesztése, átalakítása (transzformátorcserék 2 db 1600 kVA-ről - 2500 kVA-re, két lépcsőben, ideiglenes konténeres elosztó gyártásával, telepítésével együtt,

- villamos berendezések, kábelezési, szerelési munkák,

- folyamatirányítási rendszer bővítése, mérés-, irányítástechnika, PLC és PC rendszer cseréje, bővítése, meglévő SCADA rendszerhez illesztése, PLC program módosítása,

Záporvízzel higított szennyvíz rács műtárgy:

Az új higított szennyvíz rács műtárgy a Budapest - Kelebia vasúti fővonal alatti áteresz alvízi kitorkolófeje után, a záportározóból és az előmechanikai műtárgy homokfogója után érkező visszavezető csatornák torkolatai között kerül kialakításra a Népjóléti-árokban. A rendelkezésre álló árok hossz kb. 105 méter.

A Népjóléti-árokban egy kettős „U” alakú, 3 „folyosós” nyílt csatornát kell kialakítani, melynek belső falai önműködő tisztítószerkezettel bíró oldalráccsal látandók el. A folyamatosan működő szennyvíztelep mellett a belső csatorna végpontjába sík függőleges rácsot kell elhelyezni, amely a teljes rácsszemét kiemelési és kőfogási feladatot el tudja látni és kis vizeknél a szűrési feladatot megoldja. A feladat részei továbbá az építészeti, gépészeti, elektromos és irányítástechnikai munkák ellátása is.

A felső hígított szennyvíz leválasztóba zápor idején befolyó maximális szennyvíz térfogatáram:

Qmax, zápor = 48 300 m3/h.

Ebből a telepre bevezethető maximális szennyvíz mennyiség:

Qmax, telepre = 15 056 m3/h.

A Népjóléti-árokkal párhuzamosan haladó, soroksári DN300-as szennyvíz nyomócső kiváltása szükséges kb. 105 m hosszon.

Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a191/2009.(IX.15.)Kr.megfelelő tartalommal.A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban,jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók.

AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, ill konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegy-re, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.

A szerz.teljesítése során szükséges a266/2013.(VII.11.)Korm. rend.szerinti VZ-TER jog-gal rendelkező szakember bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát,hogy a szerződéskötés időpontjára a szerz. teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a266/2013. (VII.11.) Korm. rend.szerinti VZ-TER jog-gal rend.szakemberrel.

Részletesen: KD.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: 2. Név: A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap) / Waga: 32
Kryterium jakości - Nazwa: 2.1.AFIII/1.3.M.2.1) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak ellenőrzési többlet szakmai tap. (hónap, max: 36, min 0) / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: 2.2. AF III/1.3. M.2.2) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építménygépészeti többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: 2.3. AF III/1.3. M.2.3) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: 2.4. AF III/1.3. M.2.4) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min: 0) / Waga: 8
Cena - Waga: 68
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 910
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

uniós és/vagy hazai

II.2.14)Informacje dodatkowe

AK a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és a További információkban és a KD-ban szereplőkre figyelemmel nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét.

FAKSZ: Kuti Gábor (lajstromszám: OO800)

AK jelzi, hogy a II.2.5. pont 2.1. szerinti szakmai „tap."rövidítés alatt szakmai tapasztalatot ért.

II.2.7-hez: a teljesítés véghatárideje: a szerződéses megállapodás hatályba lépésétől számított 910 naptári nap.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Az elj-ban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt az ALK IG olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ei szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

AK a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, vagy az ALK IG részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bek meghatározott kizáró ok az eljárás során köv be

A 321/2015 (X.30.)Korm. rend.(továbbiakban:Kr.) 1.§ (1) alapján AT-nek (közös AT esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazd. szereplő teszi) és a Kbt. 65. § (7) bek szerinti ALK IG szervezetnek/személynek (képviseletében az AT nyújtja be) aj-ában az aj. benyújtásakor - a Kr. II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően- az EKR által generált egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az előzetes igazolások során az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.

Az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő AV tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Kbt. 67.§ (4), ill. a Kr.15.§ (2) szerint AT-nek azon AV tekintetében, amely nem vesz részt az alk.ig-ban nyil-ot kell benyújtani arról,hogy a szerz.telj-hez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §(1)és(2) bek.szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR által generált űrlap, közös ajánlattétel esetén külön nyilatkozat közös ajánlattevői tagok által). AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.

Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén AT ajánlatában csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást és az erről szóló nyilatkozatot csatolja (nemlegesség esetén is nyilatkozatot erről, elektronikus űrlap formájában)

A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az ig beny-ra felhívott gazd szer-nek a Kr. 8.,10.,12- 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek foglaltakra.

A Kr. 1.§ (1) alapján az AT-nek az aj-ában az aj benyújtásakor az EEKD IV. rész alfa pont kitöltésével szükséges előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alk köv-eknek azzal, hogy az alk köv-ekkel kapcsolatos ig benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.

SZ.1. A Kbt.65.§ (1) bek.c) pontja és a 322/2015.(X.30.)K.r. 8.§ (1)bek.alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

SZ.2. A Kbt.65.§ (1)bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 21.§ (1)bek. alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A nyilv-ban szereplés tényét AK ellenőrzi., ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilv-okban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartás szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Az ajánlatkérő előírja továbbá, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Folyt.:III.1.2.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A Kr. 1.§ (1) bek. alapján az érintett Gazdasági szereplőnek az ajánlatában az (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett Gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését)

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P.1. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (viziközmű beruházás kivitelezési és tervezési munkái és/vagy viziközmű beruházás kivitelezési munkái) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bekezdései, továbbá a Kr. 19. § (3), (6)-(7) bekezdései is irányadók.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:

P.1. jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (viziközmű beruházás kivitelezési és tervezési munkái és/vagy viziközmű beruházás kivitelezési munkái) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el legalább a 4 milliárd HUF összeget.

A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a fentitől eltérő árbevételi követelményt.

A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P.1. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak).

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései., továbbá a Kr. 19. § (7)bekezdése is irányadó.

AF.III.1.1. pont folytatása: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) SZ1.SZ2. alkalmassági feltétel tekintetében:

SZ.1. Alkalmatlan az AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, ill. a nem Magyarországon letelepedett Gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

SZ.2. Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Az ALK IG-ra a Kbt. 65.§ (7),(9), (11) és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek., és a Kr. 26. § (1) bek a) pont és (2) bek is irányadó.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A Kr. 1.§ (1) alapján azérintett gazd-i szereplőnek az aj-ban (EEKD) beny-val kell el ig-nia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alk köv-eknek. AK a Kr. 2. § (5) bek. alapján az alk köv-ek előzetes igazolására elfogadja az érintett gazd-i szereplőegyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését).

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. bek. alapján az alk.ai köv-re vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazd-i szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alk. kövk-nek:

M.1. A Kbt. 65.§ (1)bek. b) és a Kr. 21.§ (2)bek. a) pontok alapján a felhívás feladását megelőző 60 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, azaz a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolás csatolása. A Kr. 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján: AK az AF feladását megelőző 5 évben (60 hónap) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A referenciák igazolását a Kr.22.§(3)bekezdés szerint.

A referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

- a referencia (tervezési és építési beruházás) tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alk. köv-nek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);

- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját és a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját, min. év/hónap/nap bontásban);

- a teljesítés helyét;

- a szerződést kötő másik fél megnevezését(nevét és székhelyét);

- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e

- A referenciákból az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük. Közös AT teljesítés esetén, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az AT által végzett munkáknak (saját teljesítésnek), figyelemmel arra, hogy AK a bírálat során kizárólag AT által elvégzett munkákat veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megf.-és vizsgálata során.

A teljesítés oszthatatlansága esetén- a Kr. 22.§ (5)bek szerinti adatok megadása szükséges. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekszerint kell igazolnia az alk. feltételnek való megfelelést. Ha AT az eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja alk-át igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.

Befejezettnek minősül a referencia, ha a tárgyát képező beruházás sikeres (rész)műszaki átadás-átvételére jelen AF feladását megelőző 60 hónapban került sor. AK e körben felhívja a figyelmet a Kr. 21. § (2a) bek. a) pontjára valamint a Kr. 21/A.§-ra.

M.2. A Kbt. 65.§ (1)bek.b) és a Kr. 21.§ (2)bek.b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe.

- Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével) a betölteni kívánt pozíció megjelölésével (alkalmassági követelmény).

A bemutatott szakember(ek) vonatkozásában csatolni kell az ajánlatban:

- az adott szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, amelyből a szakember végzettsége, előírt szakmai tapasztalat megléte, az ajánlat benyújtásakori munkáltatója minden kétséget kizáróan megállapítható. A szakmai gyakorlat időtartamát min. év, hónap pontossággal szükséges megadni, az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai gyakorlati idejébe.

- a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata,

- az adott szakember nyilatkozatát, hogy a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni és AT nyertessége esetén a benyújtott ajánlatban megjelölt pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

Ha az M.2.1)-M.2.4) pontokra megaj. szake. az előírt jogosultsággal rendelkezik, úgy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség,képzettség és gyakorlat igazolására egyéb dok. csatolása nem szükséges, azokat az érv. jogosultság igazolja(a szakember szakmai önéletrajza ez esetben is csatolandó), amelyet AK a kamarai névjegyzékből ellenőriz. Ebben az esetben Ajánlattevő az ajánlatában csatolt, cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatában vagy az önéletrajzban szerepeltetni kell a jogosultság nyilvántartási számát és megszerzésének dátumát. A szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni az elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető.

Egyenértékű végzettség,képzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget,képzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyil.-át.Részletesen: KD

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9),(11) bek. és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek, és a Kr. 24. § (1)-(2) be.is irányadó.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb 8 évben (96 hónapban) megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, alábbi referenciamunká(kk)val:

M/1.1. Szennyvíztisztító telepen legalább 1 darab biológiai hordozót használó fixtöltetes egység telepítése és/vagy felújítása és/vagy bővítése.

M/1.2. Legalább 1 db szennyvíztelepen kivitelezett rácsműtárgy tervezése és kivitelezése és/vagy felújítása és/vagy bővítése, beleértve az építészeti, gépészeti, elektromos és irányítástechnikai munkákat is.

Az M/1.1. -M/1.2. pontokban foglalt minimumkövetelményeket legalább 1 db, de legfeljebb 2 db különböző munkák referencia igazolásával lehet lefedni.

AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe az M.1. pontban foglalt alkalmasság vizsgálata során.

M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével:

M.2.1) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-VZ jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M.2.2) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉG jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M.2.3) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti VZ-TEL jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M.2.4) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

Ajánlatkérő elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel egyenértékű szakképzettséget is, mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.

Egy szakember legfeljebb két pozícióra mutatható be.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Késedelmi kötbér: a szerz szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a/nap, max.25%

Meghiúsulási kötbér: a szerz szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a

Jótállás: 36 hónap.

Teljesítési bizt.: szerz. szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a.

Jótállási bizt.: szerz. szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a.

Részletesen:ADII

Előleg: max.a szerz elszám.összege max.30%-a.

Előleg-visszafiz.bizt.272/2014. (XI.5.) Kr. 118/A.§ (2a) szerint.

A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF. Vonatkozó jogszabályok: 2007.éviCXXVII.tv, Ptk. 6:130.§ (1)-(2), Kbt. 135. § (1), (3)-(6) bek., 322/2015.(X.30.)Kr., 272/2014. (XI.5.). szállítói finanszírozás, támogatás intenzitása: a mindenkori TSZ szerinti, Részl: AD II. kötet.

Tartkeret:AK a tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazza.

AK a részszámla benyújtására lehetőséget biztosít.

Finansz. formája: szállítói.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/02/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Węgierski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/02/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Az ajánlatok bontására a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdéseiben és a 424/2017. Korm r. 15. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét a közbeszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege (tervezés és kivitelezés) és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, így a versenysemlegesség követelménye, valamint a beruházás mérete, jellege és a támogatásból megvalósuló volta miatt a költséghatékonyság szempontja, továbbá a tervező és a kivitelező közötti esetleges jogviták elkerülése nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Folytatás és részletes kifejtés karakterkorlátra tekintettel a KD-ban.

1. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló igényt, vagy egyéb költségvetési (hazai) forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet/előterjesztést fog benyújtani/nyújtott be, ezért a támogatásra / egyéb költségvetési (hazai) forrás rendelkezésre bocsájtására irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben, vagy nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek megfelelő elfogadását, vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ) módosítását vagy változásbejelentés el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében AK a Kbt. 53.§ (5)-(6) bekezdés és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdés alapján felhívja az AT-k figyelmét, hogy az el-járást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, teljesítési határidőnek meg-felelő fizikai befejezési határidőt biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy - amennyiben releváns - a TSZ módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentést nem kerül elfogadásra vagy az egyéb költségvetési (hazai) forrás nem kerül biztosításra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződéses megállapodás hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki. Amennyiben a feltétel a szerződéses megállapodás aláírását követő 180 napon belül nem következik be, akkor a szerződéses megállapodás minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.

2. Az Ért. szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0,00-10,00pont; 0,00pont legrosszabb,10,00 pont legjobb érték. Módszerek: az 1. ért. szempont: a KH 25.03 2020-i útmutatója („Útm.”) 1.m.A.1.aa)pontja szerinti fordított ar. A 2.rszpt.1-4 alszempontok esetében a KH 25.03 2020-i útm.1.sz. mell.A 1.ab) egyenesar.(Részl.AD.I.kötet) (legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap). A 2. részszempont alátámasztására az önéletrajzok csatolása már az ajánlatban szükséges.

3. III.1.2)P.1. valamint III.1.3)M.1.-M.2.pontokban előírt feltételek és ig. módok minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.

4. Ajánlati biztosíték:10 000 000,-HUF. Az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az NFP 10032000-00332945-00000024 sz. fizetési számlájára történő befizetésével pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,vagy biztosítási szerz. alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó-kötelezvénnyel.Igazolása: készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő(bankszámlakivonat), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat, biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény. Az ajánlati biztosíték kedvezményezettje az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

A garancialevél, a kezességvállalásról szóló dok.valamint a kötelezvény tekintetében AK előírja és kiemelten is felhívja a figyelmet az alábbiakra:

Az olyan nyilatkozat,amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál(különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat),elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek!

Az igazolást az ajánlatban csatolni szükséges.

5. Kbt.35.§(8)alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság)létrehozása.

6. AK alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontját.

7. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét a közbeszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege (tervezés és kivitelezés) és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, így a versenysemlegesség követelménye, valamint a beruházás mérete, jellege és a támogatásból megvalósuló volta miatt a költséghatékonyság szempontja, továbbá a tervező és a kivitelező közötti esetleges jogviták elkerülése nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Folytatás és részletes kifejtés karakterkorlátra tekintettel a KD-ban.

8. A szerződés teljesítése során szükséges az MSZ EN ISO 14001:2015 rendszerszabvány szerinti környezetirányítási rendszer tanúsítvány alkalmazása vagy az Európai Unió más tagállamából származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítvány, illetve az egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékainak alkalmazása. A nyertes AT a szerződéskötés időpontjában köteles bemutatni a tárgyi tevékenységre vonatkozó hatályos tanúsítványát, illetve az egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékait.AT csatolja ajánlatában nyilatkozatát, hogy a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog az előírt tanúsítvánnyal, illetve egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

Folyt.: AF VI.4.3.)

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adres pocztowy: Riadó u. 5
Miejscowość: Budapest
Kod pocztowy: 1026
Państwo: Węgry
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Faks: +36 18828593
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 148. § előírásai szerint

További információk folytatása:

9. AK a Kbt. 71. § (6) bek szerinti korlátozást nem alkalmazza.

10. AK a Kbt. 81.§ (5) bek.-t alkalmazza.

11. Aj-ban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok AT általi fordítását is elfogadja.

12. A 339/2014. (XII. 19.) KR-ben szerint az NFP más AK nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján (Kbt. 29. § (1) bek.). Az AF I.1. pontjában AK-ként kizárólag a hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre az 1. szervezet, jelen eljárás ajánlatkérője az AFI.1. pontjában megjelölt szervezet(ek).

13. Közös aj.tétel esetén csatolni kell közös ajtevők által cégszerűen aláírt közös AT megállapodást.

14. A nyertes AT a közbeszerzési dok.okban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő min. 1 milliárd Ft/év és min. 300 millió Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) valamint min. 200 millió Ft/év és min. 100 millió Ft/káreseményenkénti mértékű tervezési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontra kell a nyertes ajánlattevőnek rendelkezésre bocsátania. AT csatolja nyilatkozatát az aj-ban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertesség esetén rendelkezni fog.

15. AT nyertessége esetén III.1.3 M2 pont M.2.1)-M.2.4)alpontok szerinti szakembereknek szerz.kötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes kamarai jog-gal és aktív státusszal. ATnek a beadott aj-ban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a felhívás III.1.3 M.2 pont M.2.1)-M.2.4)alpontokra bemutatott szakemberei a szükséges jog-okkal és aktív kamarai státusszal rendelkezni fognak a szerz.kötéskor a szerz. teljesítésének teljes időtartamára.

16. A KD-ok a Kbt. 39.§ (1) bek. szerint a regisztrálási adatok megadását követően korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen.

17. A felhívás IV.2.6)pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt AK 60 naptári napos ajánlati kötöttséget ért;

18. Kieg.táj. a Kbt. 56. § -ban foglaltak szerint. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.

19. Többváltozatú ajánlat: Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.

20. A Kbt. 104. § (7) bekezdése alapján az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a beszerzését nem a keretmegállapodása alapján kívánja megvalósítani.

21. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás II.2.7. pontjában meghatározott teljesítési határidő alatt 910 naptári napot ért.

22. AK felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Kr. (a továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bek.- ben foglaltakra.

23. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek aKbt.56.§ szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra Ajánlatkérő nem válaszol.Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk és útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas;illetve http://nekszt.hu/tamogatas/oldalakon.

24. FAKSZ: Kuti Gábor (lajstromszám: OO800)

25. Az EKR-ben továbbított dok-kal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr.11.-12. § tart., valamint a Kbt. 41/A. § (1) bek. vonatkoznak.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adres pocztowy: Riadó u. 5
Miejscowość: Budapest
Kod pocztowy: 1026
Państwo: Węgry
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Faks: +36 18828593
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/12/2021