Roboty budowlane - 672874-2021

Submission deadline has been amended by:  45960-2022
31/12/2021    S255

Rumunia-București: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

2021/S 255-672874

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: MUNICIPIUL BUCURESTI
Krajowy numer identyfikacyjny: 4267117
Adres pocztowy: Strada: Regina Elisabeta, nr. 47
Miejscowość: Bucuresti
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 050013
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Tinel TICU
E-mail: directiaproceduri@pmb.ro
Tel.: +40 0213055530
Faks: +40 0213055587
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pmb.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100134325
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Proiectare și execuție lucrări pentru „CL5 Lot 1 – Reabilitarea Casetei și a sistemului de drenare de pe partea stângă în sectorul Vitan – NH Popești”

Numer referencyjny: 4267117/2021/3
II.1.2)Główny kod CPV
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

„CL5 Lot 1 – Reabilitarea Casetei și a sistemului de drenare de pe partea stângă în sectorul Vitan – NH Popești”. Contractul prevede activități de proiectare (cel puțin: expertizarea tehnică a obiectivului de investiții după punerea la uscat a Casetei și a drenului aferent acesteia; elaborare de detalii de execuție în acord cu măsurile de intervenție stabilite prin expertiza tehnică, elaborare documentație economică în conformitate cu cerințele din H.G. nr. 907/2016 aferentă Proiectului tehnic (Cod proiect CL5-L1-PT-M01), elaborare Plan Management de Trafic și Semnalizare Rutieră Temporară; elaborare Proiect tehnic pentru organizarea execuției lucrărilor (P.O.E) și documentație tehnică (D.T) pentru autorizarea lucrărilor pentru organizarea de șantier; elaborare caiete de sarcini, proceduri și metode tehnice de execuție, soluții tehnice și/sau detalii de execuție necesare închiderii neconformităților identificate în perioada de execuție și în cea de garanție, însușirea și realizarea oricăror alte activități de proiectare necesare execuției și recepționării lucrărilor; asistență tehnică de proiectare pe toată durata contractului; întocmire de documentații post execuție etc.); obținerea Certificatului de Urbanism (CU), a avizelor/acordurilor/autorizațiilor solicitate prin CU sau necesare pentru executarea lucrărilor, inclusiv toată documentația necesară pentru a permite Autorității Contractante să obțină și să mențină în vigoare Autorizația de Construire; furnizarea materialelor, instalațiilor, echipamentelor și utilajelor necesare execuției lucrărilor; execuția propriu-zisă a lucrărilor; testări; recepția la terminarea lucrărilor pe fiecare sector de lucrări și recepția finală a tuturor lucrărilor așa cum este necesar astfel încât întregul sistem să satisfacă proiectul și performanțele solicitate; monitorizarea funcționării lucrărilor executate pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor; remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de Notificare a Defectelor; instruiri, documentații post execuție și manuale de operare și întreținere.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de de 23 de zile . Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări in a 13 a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 104 270 420.00 RON
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45232100 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
45232431 Przepompownie wody odpadowej
45232452 Roboty odwadniające
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Municipiul Bucuresti

II.2.4)Opis zamówienia:

Contract de lucrari „CL5 Lot 1 – Reabilitarea Casetei și a sistemului de drenare de pe partea stângă în sectorul Vitan – NH Popești”, conform caiet de sarcini.

- reabilitarea Casetei aprox. L=4.550 m (lucrări de consolidare structurală, lucrări de stopare a infiltrațiilor din pânza freatică, lucrări de refacere / îmbunătățire a secțiunii de curgere, inclusiv reabilitarea camerelor de racord și a descărcătoarelor aferente colectoarelor conectate la Casetă pe tronsonul Vitan – NH Popesti – A3, B6, C1-B7);

- reabilitarea drenului de pe partea stângă a Casetei aprox. L=4.410 m (lucrări de refacere / îmbunătățire a capacității de drenare, lucrări de stopare a infiltrațiilor din dren în Casetă).

Traseul tronsonului de Casetă Vitan – NH Popești începe aval de podul Vitan după descărcarea colectorului DGCM în Caseta, în zona unde Caseta este amplasată paralel cu râul Dâmbovița, de-a lungul malului stâng al albiei regularizate a râului, subtraversează cuva amenajată a râului Dâmbovița la Nodul Hidrotehnic de la Popești și se termină după camera de siguranță NH Popești mal drept. Caseta de apă uzate are trei compartimente în secțiune transversală (fiecare de 4,50 m x 3,06 m) pe tronsonul amplasat pe malul stâng al râului Dâmbovița – albie regularizată. În zona subtraversării de râu, Caseta are patru compartimente în secțiune transversală, respectiv cinci compartimente în secțiune transversală în zona camerei de siguranță Popești. Suplimentar lucrărilor de reabilitare la Caseta propriu-zisă, se va realiza reabilitarea descărcătoarelor aferente colectoarelor racordate la Casetă pe tronsonul Vitan –NH Popesti (A3, B6, C1-B7).

Drenul de pe partea stângă a Casetei se va reabilita pe o lungime de 4.410m, din zona aval Pod Vitan, după descărcarea colectorului DGCM în Casetă, până în zona aval de NH Popești, dincolo de camera de siguranță NH Popești până la sfârșitul tronsonului comun al drenului cu colectorul C1-B7 în dreptul căminului C4. Drenul de pe partea stângă până în zona NH Popești face parte din structura Casetei, fiind al patrulea compartiment al Casetei din secțiunea transversală (cu dimensiunile de 1,2 X 3,06 m). Drenul de pe partea stângă în aval de NH Popești până în dreptul căminului C4 face parte din structura colectorului C1-B7

Procedura implică încheierea unui contract de achiziție publică cu un singur operator economic cu o durată de 1635 zile (540 de zile pentru proiectarea și execuția lucrărilor și 1095 zile perioada minimă de notificare a defectelor). În cazul ofertelor cu un plus de 730 zile (24 luni) garanție peste garanția minimă de 1095 zile (36 luni), durata contractului va fi de 2365 zile.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Se va acorda punctaj maxim de 10 puncte pentru durata perioadei de garanție suplimentară ofertată de 24 de luni. Nu se acordă punctaj pentru o perioadă de garanție de 36 de luni, aceasta durată fiind minimum necesar de îndeplinit pentru conformitatea ofertei prin Caietul de Sarcini și conform Legii nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare. / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 540
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Cerinta nr. 1 Neincadrarea in situatiile de excludere cf. prevederilor art. 164, 165, 167 din legea 98/2016

Operatorul economic participant la procedura, indiferent de calitatea acestuia (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator), nu trebuie sa se afle sub incidenta prevederilor art. 164, 165 sau 167 din Legea nr. 98/2016 care determina excluderea din procedura de atribuire. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al asocierii.

Modalitatea de indeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE (documentul unic de achizitie european) pentru fiecare operator economic participant la procedura (nominalizat la nivelul unei oferte). DUAE va fi completat in mod distinct si furnizat exclusiv in format electronic, de catre ofertant / asociati / subcontractanti / tert sustinator. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Odata cu depunerea DUAE, daca este cazul, se va prezenta in mod obligatoriu angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare, daca este cazul. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar stabilit in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor declarate admisibile, la solicitarea autoritatii contractante.

Inainte de atribuirea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar stabilit in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor declarate admisibile, sa prezinte documente justificative actualizate, valabile la data prezentarii, cf. art. 196, alin. 2 din Legea nr. 98/2016, prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Se vor solicita/prezenta urmatoarele documente justificative, in conditiile art. 196, alin (1) din legea 98/2016:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), valabile la momentul prezentarii pentru toate punctele de lucru, sedii principale pentru care exista obligatii fiscale. Pentru sediile secundare/punctele de lucru se va prezenta o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate.

2. Cazierul judiciar al operatorului economic si cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, respectiv persoane care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului/Actul constitutiv al operatorului economic;

3. Dupa caz, alte documente prin care operatorul economic demonstreaza ca se incadreaza in situatiile de exceptie care nu determina excluderea din procedura, prevazute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin. (2), respectiv art. 171 din Legea 98/2016;

4. Dupa caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. In conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, se va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Cerinta nr. 2 Inexistenta conflictului de interese cf. prevederilor art. 59-60 din legea 98/2016

Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere/subcontractant/ tert sustinator, nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute de art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia, care au, in mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element de natura a compromite impartialitatea ori independenta lor in contextul procedurii de atribuire, sunt:

Nicusor DAN - PRIMAR GENERAL al Municipiului Bucuresti,

Adrian IORDACHE -Director Executiv – Directia Juridic,

Monica MÎNDRU - Director General - Directia Generala Management Proiecte cu Finantare Externa,

Emanuela JUGUREANU - Director General - Directia Generala Economica,

Ion FLOREA - Director Executiv - Directia Financiar Contabilitate,

Tinel TICU - Director General – Directia Generala Achizitii Publice.

Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere/subcontractant/ tert sustinator, nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute de art. 59-60 din Legea nr. 98/2016. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al asocierii.

Modalitatea de indeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE (documentul unic de achizitie european) pentru fiecare operator economic participant la procedura (nominalizat la nivelul unei oferte). DUAE va fi completat in mod distinct si furnizat exclusiv in format electronic, de catre ofertant / asociat / subcontractant/ tert sustinator. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Odata cu depunerea DUAE, daca este cazul, se va prezenta in mod obligatoriu angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar stabilit in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor declarate admisibile.

Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 se va depune de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, inclusiv de asociati/subcontractanti/tert sustinator, daca există.

Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente relevante, in scopul verificarii datelor din declaratiile prezentate de ofertanti.

Cerinta nr. 1 Documente care atesta inregistrarea.

Operatorul economic ce participa la depunerea unei oferte trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara sa de rezidenta, respectiv sa dovedeasca ca este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii si ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului si care cad in sarcina sa conform ofertei depuse. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al asocierii.

Modalitatea de indeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE. DUAE va fi completat in mod distinct si furnizat exclusiv in format electronic, de catre ofertant / asociati / subcontractanti/tert sustinator. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau asociati si care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct. Cerinta se aplica, de asemenea, tertului/sustinator/tertilor sustinatori pentru a verifica ca acesta/acestia este/sunt legal constituit(i) si ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Nota: Daca exista incertitudini referitoare la situatia a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.

Inainte de atribuirea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar stabilit in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor declarate admisibile, sa prezinte documente justificative actualizate, conform prevederilor art. 196, alin 2) din legea 98/2016, prin care sa demonstreze indeplinirea criteriului privind capacitatea, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Se vor solicita urmatoarele documente justificative din care sa reiasa capacitatea fiecarui operator economic participant la procedura (nominalizat la nivelul ofertei) de a executa activitatile care cad in sarcina sa, conform ofertei depuse, pe parcursul implementarii contractului de achizitie publica:

1. pentru persoanele juridice romane: se va solicita certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial din care sa rezulte: denumirea completa, sediul social si punctul/punctele de lucru, persoanele autorizate (administratori/persoane imputernicite), domeniul de activitate principal/... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Specificati cifra de afaceri medie anualaMedia cifrei de afaceri pe ultimele 3 (trei) exerciții financiare/ani (2018, 2019, 2020) să fie cel puțin egală cu: 102.000.000 lei.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Se va completa DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin (1) din Legea nr.98/2016. Operatorii economici care depun oferta in asociere vor depune cate un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii. Dacă o asociere de operatori economici depune o ofertă comună, nivelul cifrei de afaceri solicitat se calculează prin cumul. Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile tertilor sustinatori, vor depune un DUAE propriu si cate un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza. Se vor prezenta de catre toti ofertantii o data cu depunerea DUAE, daca este cazul si angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Inainte de a fi declarat castigator, ofertantul clasat pe primul loc, în clasamentul intermediar dupa aplicarea criteriului de atribuire, va prezenta: - Bilantul contabil /extrase de bilant / raport financiar/ raport al cenzorilor/ raport de audit financiar/ declaratii sau extrase bancare,etc operatorul economic avand latitudinea sa aleaga documentele ce vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei. Ofertantii pentru care anul financiar nu este an calendaristic vor depune documente aferente ultimilor 3 ani financiari. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata/legalizata in limba romana a documentelor solicitate mai sus. Pentru transformarea din Euro în Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2018: 1 euro = 4,6535 lei; 2019: 1 euro = 4.7452 lei; 2020: 1 euro = 4.8371 lei.. Dacă situațiile financiare sunt întocmite în altă monedă decât euro, conversia în Ron se va face prin Euro, luând în considerare (pentru fiecare conversie în parte) cursul mediu de referință publicat de Banca Naţională a României pentru anul respectiv. Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare si care sa demonstreze îndeplinirea cerintelor minime solicitate. In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 182 din Legea nr.98/2016), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective odata cu depunererea DUAE, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate, impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea, sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert. Terțul/terții susținător/susținători răspund împreună cu ofertantul, în mod solidar, pentru executarea contractului. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către ofertant a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Cerinta nr. 1 - Lista principalelor lucrari exec in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 7 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a benef publici sau privati. Prin lista lucrarilor exec, of trebuie sa faca dov ca, in ultimii 7 ani calculati pana la data lim stabilita pt dep ofertelor au fost exec in conf cu normele profesionale in domeniu si duse la bun sfarsit lucrari de o complexitate comparabila sau superioara cu cele ce fac obiectul contr de achizitie publica care se atribuie prin prez procedura, la nivelul unuia sau mai multor contracte. Ultimii 7 ani vor fi calc pana la data lim de depunere a ofertei. În cazul în care AC este nevoită, indif de motive, să procedeze la decalarea termen-limită stab pt depunerea of, publicand in acest sens o erata, limita inf. a per de 7 ani se extinde cu per de timp aferentă decalării, urmând a fi consid. îndeplinită cerinţa pt toţi op. ec. care au prez dov finalizării contr de exp sim in interv de timp nou rezultat. Prin lucrări ”relevante/similare” Autoritatea Contractantă a definit lucrări de reabilitare/modernizare a cel puțin 0,5 km de conducte/colectoare/galerii/canale cu secțiune închisă și diametru/înălțimea interioară mai mare sau egală cu 1500 mm pentru transport apă/apă uzată care să cuprindă lucrări de consolidare sau lucrări de etanșeizare sau lucrări de protecție a suprafețelor din beton. Ofertanții au posibilitatea să opteze pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței privind experiența similară privind lucrările relevante/similare de natura/complexitatea celor care fac obiectul contractului, respectiv să demonstreze ducerea la bun sfârșit a oricărui tip de lucrări de consolidare, de etanșeizare sau de protecție a suprafețelor din beton pentru 0,5 km de conducte/colectoare/galerii/canale cu secțiune închisă și diametru/înălțimea interioară mai mare sau egală cu 1500 mm pentru transport apă/apă uzată. Prin lucrări de consolidare se înțeleg lucrări de injecții fisuri, refacere armături, consolidare radier canale/cămine etc. Prin lucrări de etanșeizare se înțeleg lucrări de reparații de etanșeizare. Prin lucrări de protecție a suprafețelor din beton se înțeleg lucrări de protejare a suprafețelor în contact cu apa/apa uzată prin aplicarea unor materiale adecvate. Prin sintagma ”lucrări duse la bun sfârșit” se înțelege: a) lucrari receptionate pe obiecte insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conf. cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contr. sau echivalent sau b) lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor sau echivalent sau c) lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala sau echivalent. Of poate invoca pentru dovedirea exp similare partea de contr executata in perioada de referinta sol de AC in docum. de atribuire, cu conditia ca lucrarile prez. sa fie duse la bun sfarsit.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Cerinta nr. 2 - Lista principalelor servicii prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, insotita de procese verbale de receptie/certificari/doc constatatoare sau echivalent. Prin lista serviciilor prestate, ofertantul trebuie sa faca dovada ca, in ultimii 5 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor au fost prestate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si duse la bun sfarsit servicii de o complexitate comparabila cu cele ce fac obiectul contractului de achizitie publica care se atribuie prin prezenta procedura, la nivelul unuia sau mai multor contracte. Ultimii 5 ani vor fi calc pana la data lim de depunere a ofertei. În cazul în care AC este nevoită, indif de motive, să procedeze la decalarea termen-limită stab pt depunerea of, publicand in acest sens o erata, limita inf. a per de 5 ani se extinde cu per de timp aferentă decalării, urmând a fi consid. îndeplinită cerinţa pt toţi op. ec. care au prez dov finalizării contr de exp sim in interv de timp nou rezultat. Ofertantul va demonstra că în ultimii 5 ani, împliniți la data termenului limită de depunere a ofertelor, a prestat și dus la bun sfârșit servicii de proiectare privind lucrări de reabilitare conducte/colectoare/galerii/canale cu secțiune închisă și înălțimea interioară mai mare sau egală cu 1500 mm pentru transport apă/apă uzată care să cuprindă lucrări de consolidare sau lucrări de etanșeizare sau lucrări de protecție a suprafețelor din beton – lucrări ce au fost finalizate și recepționate. Ofertanții au posibilitatea să opteze pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței privind experiența similară privind serviciile de proiectare relevante/similare de natura/complexitatea celor care fac obiectul contractului, respectiv să demonstreze proiectarea oricărui tip de lucrări duse la bun sfârșit de consolidare, de etanșeizare sau de protecție a suprafețelor din beton pentru 1 km de conducte/colectoare/galerii/canale cu secțiune închisă și înălțimea interioară mai mare sau egală cu 1500 mm pentru transport apă/apă uzată. Prin sintagma ”servicii duse la bun sfarsit”, se intelege: a) servicii receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului sau echivalent sau b) servicii receptionate insotite de proces-verbal sau echivalent. Ofertantul poate invoca pentru dovedirea experientei similare partea de contract prestata in perioada de referinta solicitata de AC in DA, cu conditia ca serviciile prezentate sa fie duse la bun sfarsit și lucrările să fi fost recepționate.

Proportia de subcontractare INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII - daca este cazul. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei, in conformitate cu prevederile art.219 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va prezenta Acordul de subcontractare - Formularul nr. 21 din Sectiunea Formulare. În cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare. De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Continuare la sectiunea - VI.3 Informatii suplimentare

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Cerinta nr. 1 - Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE. DUAE va fi completat in mod distinct si furnizat exclusiv in format electronic, de catre ofertant / asociati / subcontractanti/tert sustinator., cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE vor fi precizate informatii cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Inainte de atribuirea contr. de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar stabilit in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor declarate admisibile, sa prezinte documente justificative actualizate, conform prevederilor art. 196, alin 2) din legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea informatiilor in DUAE, fara a se limita la, enumerarea nefiind exhaustiva, sunt: copii ale unor părți relevante ale contractelor / recomandări / procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor și/sau procese verbale de recepție finală / certificări de bună execuție / documente constatatoare / orice tip de certificat sau document de bună execuție, datate, semnate și parafate de beneficiar (autoritate contractantă și/sau beneficiar privat), care să ateste faptul că lucrările similare au fost executate și duse la bun sfârșit – contractele astfel indicate trebuie sa se regaseasca in DUAE. Respectivele certificari vor trebui sa indice cel puțin: a. numărul și data contractului invocat drept experiență similară, b. obiectul contractului de lucrări; c. beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante și/sau clienți privați, și datele de contact ale acestora; d. calitatea pe care ofertantul a deținut-o în contractul invocat (lider, asociat); e. valoarea în lei, fără TVA; f. caracteristicile lucrărilor realizate pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime, g. perioada de derulare (data încheierii contractului, data de început și data de finalizare); h. data și numărul documentului de recepție; i. ponderea și activitățile de care a fost responsabil; j. să precizeze dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfârșit. Note: 1. In cazul unei asocieri, formularele si docum. solicitate mai sus, vor fi prez. de catre fiecare membru al asocierii. DUAE va fi completat corespunzator de fiecare membru al asocierii. 2. Docum. emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. 3. Dacă se vor prez ca exp sim contr care au ca obiect execuția mai multor tipuri de lucrări și/sau prestarea de servicii și execuția mai multor categorii de lucrări în legătură cu un obiectiv de investiții, atunci of are obligația să evidențieze și să dovedească în mod clar în docum reprez certificări de buna execuție depuse care sunt lucrărilede natura a îndeplini solicitările din doc de atrib. 4. In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite docum prez, ACa are...

Pentru cerinta 2 - Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE. DUAE va fi completat in mod distinct si furnizat exclusiv in format electronic, de catre ofertant / asociati/subcontractanti/tert sustinator, cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE vor fi precizate informatii cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Inainte de atribuirea contr. de achizitie publica, AC va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar stab. in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor declarate admisibile, sa prezinte doc justificative actualizate, conform prev. art. 196, alin. 2 din Legea nr.98/2016. Doc justif. care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea inform in DUAE, fara a se limita la, enumerarea nefiind exhaustiva, sunt: proces verbal de receptie intermediara sau finala/certificari/doc constatator sau echivalent pentru acele servicii prestate pe care of. considera ca AC trebuie sa le ia in considerare pentru eval. indepl. cerintei priv. exp. similara – contractele astfel indicate trebuie sa se regaseasca in DUAE. Respectivele certificari vor trebui sa indice: a. numărul și data contractului invocat drept experiență similară, b. obiectul contractului prezentat drept experiență similară; c. beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autorități/entități contractante și/sau beneficiari privați, și datele de contact ale acestora; d. calitatea pe care ofertantul a deținut-o în contractul prezentat drept experiență similară; e. valoarea în lei, fără TVA; f. caracteristicile serviciilor prestate pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime, g. perioada de derulare (data încheierii contractului, data de început și data de finalizare); h. data și numărul documentului de recepție a serviciilor similare; i. data și numărul documentului de recepție a lucrărilor proiectate; j. ponderea și activitățile/serviciile similare de care ofertantul a fost responsabil; k. să precizeze dacă serviciile au fost prestate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfârșit. Nota 1: Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (AC sau client privat). Intra in categoria doc reprezentand certificari de buna prestare/proces verb. de receptie /recomandari /doc constatatoare sau alte doc similare sau echivalente, fiind luate in consid. in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru dem. indeplinirii cerintei de calificare privind exp. similara. Note: 1. In cazul unei asocieri, formularele si doc sol. mai sus, vor fi prez. de catre fiecare membru al asocierii. DUAE va fi completat corespunzator de fiecare membru al asocierii. 1. Daca se vor prez. ca exp. similara contracte care au ca obiect prestarea mai multor tipuri de servicii, atunci ofertantul are oblig. sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in doc reprezentand certificari de buna prestare depuse, care sunt serviciile de natura a i...

Continuare la sectiunea - VI.3 Informatii suplimentare

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/02/2022
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Rumuński
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/02/2022
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

In SEAP

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Continuare Subcontractanți - Autoritatea Contractanta are obligatia de a solicita, ulterior atribuirii contracului, la incheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica.

Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului nu este diminuata în cazul în care o parte/ parti din acesta sunt îndeplinite de subcontractanti.

1. Autoritatea contractanta (AC) solicita ofertantului sa precizeze in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi (daca sunt cunoscuti la data depunerii ofertei) precum si valoarea la care se ridica partile respective si acordul subcontractanilor cu privire la aceste aspecte, in conditiile art. 55 din Legea nr.98/2016, cu modificari si completari

2. AC va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 in legatura cu subcontractantii propusi.

3. In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din Legea nr. 98/2016, AC va solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie.

4. AC nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant, dar ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contractul de indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest sens. In conditiile art. 174, alin (1) din legea 98/2016, AC isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. In cazul in care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, AC va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv.

5. In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.

6. In cazul subcontractantilor, autoritatea contractanta va aplica prevederile art 51 HG nr.395/2016. Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare sunt considerati si terti sustinatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta, in acelasi timp, si angajamentul ferm.

7. Conform. art. 218 din Legea 98/2016 subcontractantii isi vor exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora in contract, optiunea de a fi sau nu platiti direct de catre AC. In acest sens vor cuprinde in oferta depusa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte (art. 150 alin.1 si 2 din HG nr. 395/2016).

8. Contractantul are obligatia de a notifica AC orice modificari ale subcontractantilor pe durata contractului de achizitie publica.

9. Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului, cu cond. ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare s... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: Bucuresti
Kod pocztowy: 060042
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Directia Generala Achizitii Publice
Adres pocztowy: B-dul Regina Elisabeta nr.47, sector 5.
Miejscowość: Bucuresti
Kod pocztowy: 050013
Państwo: Rumunia
E-mail: directiaproceduri@pmb.ro
Tel.: +40 213055500
Adres internetowy: www.pmb.ro
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2021